Фактори інерційності рідинних мікротермометрів з тонкими капілярами

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Рідинні мікро- і нанотермометри виготовляють на основі капілярів, заповнених рідиною. Важливими є вид рідини (вода, спирт, ртуть тощо), кут нахилу термометра і відповідно, капіляра, його внутрішній діаметр. Нині потреба у мікро- і нанотермометрах з невисокою інерційністю і відповідно з малим діаметром капіляра зростає, а інформації щодо їх інерційності, необхідної, зокрема, для медицини стає недостатньо. Час їх теплової інерції достатньо малий, оскільки теплова рівновага термометра і контрольованого об’єкта встановлюється надзвичайно швидко. Проте насправді переміщення рідини в капілярі термометра, що визначає відлік значення температури, внаслідок зміни термодинамічних умов під час вимірювання не є настільки швидким, щоб задовольнити метрологів. Досвід вивчення спонтанного проникнення рідин у пористі мікро- і наноканали природних структур обмежується переважно працями, що фіксують істотність впливу початкових умов на швидкість проникнення. У роботі розглянуто особливості заповнення капілярів різних внутрішніх діаметрів за різних кутів нахилу, що дає змогу опрацьовувати питання технології виготовлення та використання вказаних термометрів, і отже, прогнозувати тривалість встановлення показів мікро- і нанотермометрів з термочутливою рідиною під час вимірювання, не обмежуючись розглядом лише теплових процесів. Для цього скористались законом Жюрена та рівняннями Вашборна й Босанке. На швидкість заповнення капіляра впливають в’язкість рідини, поверхневий натяг, довжина заповненої частини капіляра та його радіус. Оскільки в’язкість рідини незначно збільшується із підвищенням тиску й експоненційно зменшується із підвищенням температури, то вона обернено пропорційна до швидкості проникнення або переміщення меніска стовпчика термометра. Ми проаналізували вплив зазначених чинників на метрологічні параметри мікро- і нанотермометрів, що сприяє їх ефективнішому виготовленню та використанню.
Micro- and nanothermometers with liquid-phase sensitive elements are made on the basis of capillaries filled with liquid. Important is the kind of liquid (water, alcohol, mercury, etc.), the angle of inclination of the thermometer capillary, and its internal diameter. Currently the need for micro- and nanothermometers with low inertia and accordingly with the small diameter of the capillary is increasing, and information about their inertia, which is necessary, in particular, for medicine, becomes insufficient. The time of their thermal inertia is rather small, since the thermal equilibrium of the thermometer and the controlled object is set extremely fast. However, in reality, the movement of a liquid in a capillary of a thermometer, which determines the readout of the temperature value, due to the change in the thermodynamic conditions during the measurement, is not so rapid to satisfy the metrologists. The experience of studying the spontaneous penetration of liquids in porous micro- and nanochannels of natural structures is limited mainly by works that capture the significance of the influence of initial conditions. The features of filling capillaries of different internal diameters at different angles of inclination are considered in this paper. It enables to work out the technology of manufacturing and application of these thermometers, and thus to predict the duration of setting the micro- and nanothermometers’ indications not limiting by thermal inertia. For this purpose, the Washburn’s and Bosanquet equations are considered. Rate of filling the capillary is affected by fluid viscosity, surface tension, length of the filled capillary, and its diameter. Since the viscosity of the liquid increases slightly with pressure and decreases exponentially with temperature, it is inversely proportional to the rate of liquid penetration or to the rate of moving meniscus. It was analyzed the impact of these factors on the micro- and nanothermometers’ performance that promotes their efficient production and application.

Description

Keywords

рідинний мікротермометр, стала теплової інерції, тривалість встановлення показів термометра, рівняння Вашборна, градуювальні характеристики, Microthermometer, Liquid-Phase Sensitive Element, Thermal Inertia, Duration of Setting the Indications, Washburn’s Equation, Calibration Characteristics

Citation

Мельник Х. Л. Фактори інерційності рідинних мікротермометрів з тонкими капілярами / Х. Л. Мельник // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 79. — № 3. — С. 42–48.