Роль міжнародних організацій у демократизації виборів в Україні

Date

2021-02-25

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Досліджено роль міжнародних урядових та неурядових організацій у демократизації інституту виборів. Використовуючи комплекс загальнонаукових, логічних та емпіричних наукових методів, виокремлено основні форми впливу міжнародних організацій на демократизацію виборчого процесу: нормативно-правовий вплив (розроблення з боку міжнародних організацій нормативно-правових документів, які регламентують дотримання міжнародних демократичних стандартів; оцінювання ступеня відповідності демократичним принципам національного виборчого законодавства та висловлення рекомендацій щодо його вдосконалення); контролювальний вплив (здійснення міжнародними організаціями короткотермінового та довготермінового спостереження за ходом виборчої кампанії, голосуванням та підрахунком голосів); інституційно-функціональний вплив (реалізація міжнародними організаціями проектів щодо вдосконалення виборів у конкретних країнах через надання матеріально-технічної, консультативної, просвітницької допомоги тощо). Проаналізовано особливості здійснення міжнародними організаціями згаданих вище форм впливу під час виборів в Україні. Зроблено висновок, що найважливішу електоральну роль міжнародні організації відіграють у транзитних суспільствах, де сприяння виборчим процедурам з боку міжнародної спільноти часто стає каталізатором демократичних перетворень у цих країнах. Показано, що міжнародні організації проводили активну політику щодо підтримки виборів в Україні від часу здобуття незалежності та до сьогодні, значно вплинули на демократизацію виборчого законодавства і виборчої практики нашої держави, сприяли формуванню демократичної електоральної свідомості та культури українських громадян.
The article is devoted to the study of the place and role of international governmental and non-governmental organizations in the democratization of the election. Using a set of general scientific, logical and empirical scientific methods, the authors have identified the main forms of influence of international organizations on the democratization of the electoral process: regulatory influence (development of legal documents governing compliance with international democratic standards by international organizations; assessment of compliance with democratic principles of national election legislation and creation of recommendations for its improvement); controlling influence (implementation by international organizations of short-term and long-term observation of the election campaign, voting and counting of votes); institutional and functional influence (implementation by international organizations of projects to improve the election in specific countries by providing logistical, advisory, educational assistance, etc.). The peculiarities of international organizations’ implementation of the above-mentioned forms of influence during the elections in Ukraine are analyzed. It is concluded that the most important electoral role is played by international organizations in transit societies, where the promotion of electoral procedures by the international community often becomes a catalyst for democratic change in these countries. The authors argue that international organizations have pursued an active policy to support the elections in Ukraine since independence till now. They have had a significant impact on the democratization of electoral law and electoral practice of our country and contributed to the formation of democratic electoral awareness and culture of Ukrainian citizens.

Description

Keywords

міжнародна організація, міжнародна електоральна підтримка, демократизація, вибори, міжнародне спостереження, Україна, international organization, international electoral support, democratization, election, international observation, Ukraine

Citation

Buchyn M. The Role of International Organizations in the Democratization of Elections in Ukraine / Mykola Buchyn, Yana Mushchenko // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 7. — No 2. — P. 28–34.