Структуризація системи права у вітчизняній юридичній доктрині

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті здійснено аналіз структуралізації системи права як регулятивної основи правової системи, що формується, ґрунтуючись на правовій ідеології певної держави й водночас виступаючи нормативним базисом поведінки у сфері права. Визначено генеративну роль правової свідомості стосовно компонентного складу правової системи, що в майбутньому й забезпечує її інтегрування. У контексті останніх напрацювань правової доктрини раціональним є аналіз розумово-психологічного сприйняття розподілу права на галузі і критерії їх виокремлення, шо й обумовлює актуальність цієї наукової статті. Критеріями галузоутворення є ознаки та властивості, наявність яких дає змогу висновувати, що певне правове утворення (інститут, підгалузь тощо) досягнуло у своєму розвитку статусу окремої самостійної галузі в системі права. Кристалізація галузей права повністю відбувається в площині правової доктрини, утім важливо розуміти, що вона теж обумовлена значною низкою неюридичних детермінант, які трансформуються у правовий рівень саме через правосвідомість. Попри доволі всеохоплюючий аналіз структуризації системи права у вітчизняній юридичній доктрині, на сучасному етапі є очевидною необхідність переосмислення певних парадигм юриспруденції, що проглядається у зміні акцентів загальновизнаних критеріїв поділу права на галузі, а теж зокрема в обґрунтуванні доцільності їх розширення.
The article analyzes the structuring of the legal system as a regulatory framework of the legal system, which is formed based on the legal ideology of a state and at the same time acting as a normative basis for behavior in the field of law. The generative role of legal consciousness in relation to the component structure of the legal system is determined, which in the future ensures its integration. In the context of recent developments in legal doctrine, it is rational to analyze the mental and psychological perception of the distribution of law in the field and the criteria for their separation, which determines the relevance of this scientific article. The criteria of industry formation are the features and properties, the presence of which allows us to conclude that a certain legal entity (institution, subsector, etc.) has achieved in its development the status of a separate independent branch in the legal system. The crystallization of branches of law absolutely occurs in the plane of legal doctrine, but it is important to understand that it is also due to a significant number of non-legal determinants, which are transformed into the legal level through legal awareness. Despite a fairly comprehensive analysis of the structuring of the legal system in the domestic legal doctrine, at the present stage there is a clear need to rethink certain paradigms of jurisprudence, which is seen in changing the emphasis of generally accepted criteria for the division of law in the industry.

Description

Keywords

система права, структура системи права, правосвідомість, галузо-утворюючі критерії, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, legal system, structure of the legal system, legal awareness, industry-forming criteria, subject of legal regulation, method of legal regulation

Citation

Білик П. Структуризація системи права у вітчизняній юридичній доктрині / Павло Білик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 25–30.