Innovative technology, operation and energy management of building: science & technology park, tuke

Abstract

Нинішня мета підвищення енергоефективності будівель повинна бути реалізована цілісно, з урахуванням міждисциплінарних заходів на етапі проектування. Для застосування інноваційних технологій важливо знати функцію будівлі, оперативні вимоги, обсяг фінансування інвестора та умови або обмеження навколишнього середовища. Ця концепція є безперервним процесом для досягнення відповідних архітектурно-будівельних рішень, технічних систем та ефективного управління роботою будівлі. Результатом цього процесу має бути високоякісна конструкція з погляду системних зв'язків між будівлею, кліматом та енергією, яка повинна функціонувати як каталізатор стійкого суспільства. Дотримуючись цих критеріїв, реальні умови оцінюються в економічному плані. Цей аспект визначає дизайн системи та корелює з можливими застосуваннями систем із реальною віддачею інвестицій. Будівля, яка є предметом цієї статті, пройшла через цей процес розробки та є прикладом системи функціонування на рівні експлуатації та управління розумних будівель.
The current goal of increasing the energy efficiency of buildings should be implemented holistically, considering multidisciplinary measures during the design phase. For the application of innovative technologies it is crucial to know the building’s function, operational requirements, the investor’s financial scope and environmental conditions or limitations. This concept is a continuous process to attain suitable architectural and construction solutions, technical systems and efficiently manage the operation of the building. The result of this process must be a construction of high quality from the perspective of systemic connections between building-climate-energy, which should function as a catalyst for a sustainable society. By adhering to these criteria, real conditions are evaluated in economic terms. This aspect defines the design of the system and correlates to feasible applications of systems with real returns on investment. The building which is the subject of this paper went through this design process and is an example of the system functioning at the operation and management level of intelligent buildings.

Description

Keywords

інтелектуальні будівлі, відновлювані джерела енергії, рекуперація, пасивне охолодження, тепловий насос, променеве опалення, кліматичний фасад, Intelligent buildings, renewable energy sources, recuperation, passive cooling, heat pump, radiant heating, climate façade

Citation

Vranay F. Innovative technology, operation and energy management of building: science & technology park, tuke / F. Vranay, C. Stone // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 284–287.