The Gis technologies products for increasing the tourist attractiveness of the destination (on the example of the Chernigiv region)

Date

2020-03-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Мета цієї роботи – аналіз продуктів ГІС-технологій, покликаних підвищувати туристичну привабливість дестинації, дослідження можливостей ГІС-технологій при формуванні туристичного продукту. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності застосування інноваційних підходів до використання ГІС технологій при розробленні національних туристичних продуктів. Методика дослідження ґрунтується на застосуванні статистичного методу обробки даних, картографічного методу дослідження з застосуванням ГІС та методу просторового аналізу. Також використані загальнонаукові, системний та інформаційний підходи. Результатами дослідження є аналіз існуючих продуктів ГІС-технологій та стану їхнього впровадження в туризмі, вивчення інтерактивних карт та геопорталів як інструментів для успішного рішення проблем в сучасній туристичній сфері. З’ясовано, що геопортали значно допомагають формуванню національної інфраструктури геопросторових даних. В публікації розглянуто два рівні впровадження ГІС: національний та регіональний, наведені яскраві приклади новостворених національних геопорталів та туристичних геопорталів регіонів України, інтерактивних карт туристів-аматорів. Детальніше розглянуто розвиток продуктів ГІС-технологій такої туристичної дестинації, як Чернігівська область, зокрема один з найбільш потужних в Україні за функціоналом Геопортал містобудівного кадастру Чернігівської області. З допомогою ГІС спроєкційовано тематичний тур Чернігівщиною. Наукова новизна даного дослідження полягає у виявленні особливостей використання картографічного методу дослідження в цілому та ГІС-технологій зокрема для вивчення туристичних ресурсів території, створення нових регіональних туристичних продуктів. Пропонується використовувати методику просторового аналізу при проєкціюванні туру. Практична значущість полягає у тому, що виявлені продукти ГІС-технологій можуть бути застосованими для створення картографічних творів, таких як: карта, серії карт, атлас, ЗD моделі, віртуальні тури, що допомагають детально вивчати туристичні об’єкти регіону, сприяють прийняттю управлінських рішень та подальшому розвитку та популяризації туризму. Створена в ході дослідження база даних може бути використана для формування інших видів туристичних продуктів. Запропонована методика використання просторового аналізу при проєкціюванні туру може бути корисною для розширення сфери використання ГІС-технологій.
Analyzing of GIS technologies` products for strengthening the tourist attractiveness of the destination and research of possibilities of GIS-technologies at the formation of a tourist product is the purpose of this work. The relevance of this study lies in the need to apply innovative approaches to GIS technologies` usages in the development of national tourism products. The research methodology is based on the application of the statistical method of data processing, the cartographic method of research with the use of GIS, and the method of spatial analysis. General scientific, systematic and informational approaches are also used. An analysis of existing products of GIS technologies and the state of their implementation in tourism, the study of interactive maps and geoportals as tools for the successful solution of problems in the modern tourism sector are the results of this study. It has been found that geoportals significantly help to form a national infrastructure of geospatial data. In the publication I consider two levels of GIS implementation: national and regional. I give vivid examples of newly created national geoportals and tourist geoportals of the regions of Ukraine, interactive maps of amateur tourists. I consider in more details the development of GIS technologies` products of such a tourist destination as Chernihiv region. In particular, as an example, an overview of one of the most functional in Ukraine geoportals – The Geoportal of the urban cadastre of Chernihiv region is given. A thematic tour of Chernihiv region was projected with the help of GIS. The scientific novelty of this study is to identify the features of the use of cartographic research methods, especially GIS technologies in order to study the tourist resources of the territory, the creation of new regional tourism products. I propose to use the method of spatial analysis in the creation of the thematic tour. The practical significance lies in the use of GIS technology products to create cartographic products, such as maps, series of maps, atlases, 3D models, virtual tours. It helps to study in detail the tourist objects of the region contribute to management decisions, and further development and promotion of tourism. The database created during the study can be used to form other types of tourism products. The proposed method of using spatial analysis in the creating of the tour can be useful for expanding the GIS technologies` field of usage.

Description

Keywords

ГІС-технології, геопортал, інтерактивна карта, набір геопросторових даних, база даних, туристичний продукт, туристична привабливість, продукт ГІС-технологій, туризм, туристична дестинація, GIS technologies, geoportal, interactive map, set of geospatial data, database, tourist product, tourist attraction, GIS technologies` product, tourism, tourist destination

Citation

Lepetiuk V. B. The Gis technologies products for increasing the tourist attractiveness of the destination (on the example of the Chernigiv region) / V. B. Lepetiuk // Geodesy, cartography and aerial photography. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — No 92. — P. 55–67.