Теоретичні та прикладні аспекти флюїдодинамічної концепції катагенезу

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Охарактеризовано основні принципи флюїдодинамічної концепції катагенезу, яка обґрунтовує його циклічну природу відповідно до етапності тектонічного режиму, вплив якого на вторинні процеси опосередковано особливостями флюїдодинаміки. Аргументовано важливу роль консервації літогенетичних процесів на пасивному підетапі ексфільтраційного катагенезу. Показано принципове значення активного ексфільтраційного режиму в розвитку регіональних накладених процесів, що приводило до виникнення резервуарів вуглеводнів, зокрема й “сланцевих”. В работе охарактеризованы основные принципы флюидодинамической концепции катагенеза, которая обосновывает его циклическую природу, соответствующую этапности тектонического режима, влияние которого на вторичные процессы опосредствовано особенностями флюидодинамики. Аргументирована важная роль консервации литогенетических процессов на пассивном подэтапе эксфильтрационного катагенеза. Показано принципиальное значение активного эксфильтрационного режима в развитии региональных наложенных процессов, что привело к возникновению резервуаров углеводородов, в том числе и “сланцевых”. In the paper the main principles of the fluidodyn amic conception of catagenes is is described. The conception grounds the cyclic nature of catagenesis accordi ng to stages of tectonic regime, the features of which influence on secondary rocks alteration mediated by fluidodynamic features. The important role of the lithogenetic processes preservation during the passive s ubstage of exfiltration catagenesis is argued. The principal significance of active exfiltration regime for the development of re gional superposed processes, which led to formation of hidrocarbon reservoirs (including “shale” types) is shown.

Description

Keywords

катагенез, флюїдодинамічна концепція, породи-колектори, нафтогазоносні басейни, катагенез, флюидодинамическая концепция, породы- коллекторы, нефтегазоносные бассейны, catagenesis, fluidodynamic conception, reservoir-rocks, oil-gas bearing basins

Citation

Григорчук К. Г. Теоретичні та прикладні аспекти флюїдодинамічної концепції катагенезу / К. Г. Григорчук // Геодинаміка. – 2012. – № 2 (13). – С. 61–65. – Бібліографія.