Дослідження інтерференційних завад у каналах систем передавання за технологією VDSL2+

No Thumbnail Available

Date

2021-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Наведено результати дослідження інтерференційних завад у системах передавання (СП) за технологією VDSL2 у разі роботи по кабелях типу “вита пара”. Дослідження полягало у аналітичному моделюванні роботи VDSL2-систем із частотним планом B8-6 [998-M2x-B] через кабель UTP Cat.5e 4x0.5 із використанням традиційних ортогональних гармонійних сигналів (ОГС) й ортогональних гармонійних сигналів узагальненого класу (ОГС УК). Значення інтерференційних завад оцінювали у відносних величинах як процентне співвідношення ефективних значень “інтерференційна завада/сигнал”. У статті подано тривимірні графіки залежності розподілу по каналах значень інтерференційної завади у випадку зміни довжини лінії від 100 до 500 метрів. Розраховано оптимальні значення відліку початку інтегрування за критерієм мінімуму середньоарифметичного для всіх інформаційних каналів значення інтерференційної завади. Досліджено залежності розподілу інтерференційних завад по каналах СП VDSL2 із використанням традиційних ОГС та ОГС УК. Проаналізовано залежність інтерференційних завад у каналах СП VDSL2 від довжини лінії, типу ортогональних гармонійних сигналів і напряму передавання. Доведено ефективність застосування ортогональних гармонійних сигналів узагальненого класу порівняно із традиційними ОГС.
The paper presents the results of the interference noises research in transmission systems (TS) by VDSL2 technology when working on “twisted pair” cables. The research was carried out by analytical modeling of VDSL2-systems with frequency plan B8-6 [998-M2x-B] on UTP Cat.5e 4x0.5 cable using traditional orthogonal harmonic signals (OHS) and generalized class orthogonal harmonic signals of (GC OHS). The values of interference noise were evaluated in relative values as a percentage of the effective values of interference noise/signal. The paper presents three-dimensional graphs of the dependence of the distribution on the channels of the interference noise values when changing the line length from 100 to 500 meters. The optimal values of the integration start sample by the criterion of the minimum arithmetic mean for all information channels of the interference noise, the dependences of the distribution of interference noise on the channels of VDSL2 TS using traditional OHSs and GC OHSs. The dependence of interference noises in the VDSL2 TS channels depending on the line length, the type of orthogonal harmonic signals and the direction of transmission is analyzed. The efficiency of application of the generalized class orthogonal harmonic signals in comparison with traditional OHSs is proved.

Description

Keywords

технологія VDSL2, інтерференція, система передавання, ортогональні сигнали, вита пара UTP Cat.5e 4x0.5, VDSL2 technology, interference, transmission system, orthogonal signals, twisted pair UTP Cat.5e 4x0.5

Citation

Балашов В. Дослідження інтерференційних завад у каналах систем передавання за технологією VDSL2+ / В. Балашов, В. Орєшков, Д. Стеля // Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Vol 1. — № 2. — С. 62–70.