Механізм детермінації девіантної поведінки дитини

Abstract

Подано науково-теоретичний огляд вітчизняних і зарубіжних досліджень щодо проблеми формування агресії та девіацій поведінки у дитячому середовищі. Розглянуто психологічні особливості деструктивної поведінки та її характеристик з позиції психології, соціології та кримінально-правових наук. Розкрито механізми формування протиправних дій, а також проаналізовано вплив девіацій на формування особистості. Проаналізовано соціальні відхилення поведінки особистості, які формуються під впливом соціальних інститутів, а також теорії причин виникнення відхилень.
The article presents a scientific and theoretical review of domestic and foreign studies devoted to the problem of aggression and behavioral deviations in the children's environment. The psychological features of destructive behavior and its characteristics from the standpoint of psychology, sociology and criminal-law sciences are considered. The mechanisms of formation of illegal actions are revealed, and the influence of deviations on the formation of personality is analyzed. The analysis of social deviations of personality behavior, which are formed under the influence of social institutes, as well as analysis of the theory of the causes of deviations, is carried out.
В статье представлены научно-теоретический обзор отечественных и зарубежных исследований, посвященных проблеме формирования агрессии и девиаций поведения в детской среде. Рассматриваются психологические особенности деструктивного поведения и ее характеристик с позиции психологии, социологии и уголовно-правовых наук. Раскрыты механизмы формирования противоправных действий, а также проанализировано влияние девиаций на формирование личности. Осуществлен анализ социальных отклонений поведения личности, которые формируются под влиянием социальных институтов, а также анализ теории причин возникновения отклонений.

Description

Keywords

девіантна поведінка, дитина, неповнолітні, особистість, деструктивність, соціалізація, виховання, deviant behavior, child, minors, personality, destructiveness, socialization, education, девиантное поведение, ребенок, несовершеннолетние, личность, деструктивность, социализация, воспитания

Citation

Гарасимів Т. Механізм детермінації девіантної поведінки дитини / Тарас Гарасимів, Наталія Муринець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 21–29. — (Теорія та філософія права).