Мотиваційні характеристики працівників підприємств в умовах інноваційної діяльності

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено сутність, наголошено на значенні та розглянуто чинники мотивування працівників підприємств (виду управлінської діяльності, який забезпечує спонукання працівників на досягнення цілей підприємства та задоволення власних потреб) в умовах інноваційної діяльності: матеріальні і нематеріальні, внутрішні і зовнішні, гігієнічні і мотиваційні тощо. Також у статті описано методи практичної мотивації, які ґрунтуються на оцінюванні рівня виявлення компетенції працівників, визначенні типу мотивації (інструментальний, професійний, патріотичний, господарський, люмпенізований) на основі розрахунку рангових коефіцієнтів кореляції та методів нечіткої логіки тощо. З метою підвищення результативності діяльності працівників підприємств в умовах інноваційного розвитку удосконалено практичну мотивацію шляхом визначення мотиваційних характеристик працівників (у формі, яка придатна для формування плану щодо реалізації їх мотиваційних потреб в умовах інноваційного розвитку) та способу їх оцінювання за допомогою використання бально-факторного методу уведенням позитивних і негативних оцінок із застосуванням елементів статистичного аналізу під час їх подальшого використання. This article explores the nature, meaning and emphasized motivating factors examined (type of management, which provides encouraging employees to achieve business objectives and meet their own needs) employees in terms of innovation, tangible and intangible, internal and external, hygienic and motivating others. Also article describes practical methods of motivation, based on the assessment of competency level of detection, determining the type of motivation (instrumental, professional, patriotic, economic underclass) based on the calculation of rank correlation coefficients and fuzzy logic methods. To improve the performance of the employees in terms of innovative development improved by identifying practical motivation motivational characteristics of employees (in tabular form that is suitable for forming a plan to implement the motivational needs of employees) and their method of evaluation through the use of score – factor method by introducing positive and negative evaluations using elements of statistical analysis in their further use. Therefore, a practical motivational activity under this approach comes down to improving material incentives for workers. Defining basic types of motivation (labor motivation) is important to optimize the stimulating effect on workers in terms of innovation, as each of them points to the motivational orientation of the individual in terms of innovation. However, their research associated with deep study of physiological properties of the individual and can complicate the process of motivation in the company. In addition, this method can prove to be costly for the company in terms of innovation. The advantage of using fuzzy logic methods to determine the base type employee motivation is that as a result of the method of fuzzy sets made both positive and negative incentives for workers. However, determining the nature and size of the stimulus within the approach carried out by an expert, which reduces the value of economic-mathematical modeling in the process of motivating employees.

Description

Keywords

стимули, мотиви, мотивування, мотиваційні властивості, інноваційна діяльність, інноваційна активність, stimulus, motive, motivation, motivational properties, innovation, innovative activity

Citation

Дорошкевич К. О. Мотиваційні характеристики працівників підприємств в умовах інноваційної діяльності / К. О. Дорошкевич, О. О. Пшик-Ковальська, М. М. Вороновська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. – 2015. – № 835. – С. 18–23. – Бібліографія: 10 назв.