Проектно орієнтована організаційна система управління як ціль еволюції проектного менеджменту

Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розглянуто еволюцію та перспективи розвитку проектного менеджменту. Проана-лізовано вплив науково-технічного прогресу в галузі інформаційно-комунікаційних технологій на удосконалення механізмів проектного менеджменту, виділено рушійні сили цих перетворень. Розкрито сутність формування віртуальних проектних організаційних систем управління в сучасних умовах, проаналізовано їх сильні та слабкі ознаки. An evolution and prospects of development of project management is considered in the article. Influence of scientific and technical progress is analysed in industry of informatively communication technologies on the improvement of mechanisms of project management, motive forces of these transformations are selected. Essence of forming of virtual project organizational control the system is exposed in modern terms, they are analysed strong and weak sides.
Description
Keywords
управління проектами, проектний менеджмент, еволюція, віртуальне середовище, організаційна структура управління, management, project management, evolution, virtual environment, organizational structure of management, projects
Citation
Новаківський І. І. Проектно орієнтована організаційна система управління як ціль еволюції проектного менеджменту / І. І. Новаківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 163–174. – Бібліографія: 7 назв.