Okazanie oskarżonego w świetlereguły nemo se ipsum accusare tenetur: aspekty prawne i kryminalistyczne

Abstract
Розглянуто проблему пред’явлення для впізнання обвинуваченого (підозрюваного) в кримінальних провадженнях за кримінальним процесуальним законодавством Польщі в контексті дії правила nemo se ipsum accusare tenetur (ніхто не зобов’язаний сам себе обвинувачувати). Зокрема, ґрунтовно досліджуються процесуальні та криміналістичні аспекти пред’явлення для впізнання як слідчої (розшукової дії) та як способу отримання доказів у кримінальному провадженні.
The article concerns the problem of convicting the accused in order to identify the accused (suspect) in criminal proceedings under Polish procedural criminal law in the context of the nemo se ipsum accusare tenetur rule (no one is guilty of the accused). In particular, the procedural and criminal aspects of the accused’s conviction and the means of obtaining evidence in criminal proceedings are thoroughly examined.
Artykuł dotyczy problemu оkazaniа oskarżonego w celu identyfikacji oskarżonego (podejrzanego) w postępowaniu karnym na podstawie polskiego prawa karnego procesowego w kontekście reguły nemo se ipsum accusare tenetur(nikt nie jest winien oskarżonemu). W szczególności dokładnie zbadane są proceduralne i kryminalistyczne aspekty оkazaniа oskarżonego oraz sposoby uzyskiwania dowodów w postępowaniu karnym.
Description
Keywords
впізнання, пред’явлення для впізнання, пред’явлення для впізнання обвинуваченого в кримінальному провадженні, рresentation, рresentation of the accused, рresentation of the accusedin criminal proceedings, оkazanie, оkazanie oskarżonego, оkazanie oskarżonego w postępowaniu karnym
Citation
Szajna A. P. Okazanie oskarżonego w świetlereguły nemo se ipsum accusare tenetur: aspekty prawne i kryminalistyczne / Arkadiusz P. Szajna, Mykhailo V. Huzela // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 271–277.