Прогнозований скринінг біологічної активності S-алкілових естерів 8-хінолінтіосульфокислоти

Abstract

Хінолін та його похідні є важливими сполуками для хімічного синтезу та розроблення на їх основі нових лікарських засобів. Відоме практичне застосування низки речовин із хіноліновим гетероциклом у медичній практиці. Виконано прогнозований скринінг біоло- гічної активності, цитотоксичності та токсичної дії на щурах синтезованих S-алкілових естерів 8-хінолінтіосульфокислоти з використанням відповідних online програм. Виявлено, що вони є малотоксичними речовинами з широким спектром біологічної дії та високим значенням ймовірності активності, що засвідчує доцільність продовження експерименталь- них досліджень їх властивостей. Особливої уваги заслуговують метиловий та етиловий естери 8-хінолінтіосульфокислоти.
Quinoline and its derivatives are important compounds for the chemical synthesis and development of novel drugs. Practical application of a number of substances with quinoline heterocycle is already known in medical practice. We performed predictive screening for biological activity, cytotoxic and toxic effects on rats of synthesized 8-quinoline thiosulfonic acid S-alkyl esters using appropriate on-line programs. They have been found to be low-toxic substances with a broad spectrum of biological action and a high probability of activity, which indicates the expediency of continuing experimental studies of their properties. Particular attention should be paid to the methyl and ethyl esters of 8-quinolintiosulfonic acids.

Description

Keywords

хінолін, естери тіосульфокислот, прогнозована активність, цитатоксичніть, токсичність, quinoline, thiosulfonic acid esters, predictive activity, cytotoxicity, toxicity

Citation

Прогнозований скринінг біологічної активності S-алкілових естерів 8-хінолінтіосульфокислоти / Н. Є. Стадницька, Н. Я. Монька, І. І. Губицька, М. С. Курка, В. І. Лубенець // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Том 3. — № 1. — С. 125–134.