Розвиток туристичної галузі України: особливості та проблеми

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано проблеми та наведено особливості розвитку туристичної галузі в Україні. Проведено аналіз туристичної галузі у світі, зокрема, проаналізовані міжнародні туристичні прибутки та надходження, досліджено ситуацію, що склалась на ринку туристичних послуг, а саме: в’їзд іноземних громадян в Україну за країнами та виїзд громадян України в інші країни. Зосереджено увагу на інноваційній діяльності в туристичній галузі. На основі проаналізованих джерел, розглянуто основні елементи туризму та запропоновані напрями їх розвитку в інноваційній діяльності. Елементи туризму розділено на такі складові: туристичний продукт, сфери діяльності, пов’язані з туризмом, організатор (юридична особа чи приватний підприємець), учасник. Запропоновано заходи щодо розвитку туризму, які передбачають стимулювання малого та середнього бізнесу, тобто приватного сектору, розвиток інфраструктури, залучення іноземних інвестицій, проведення активної рекламної діяльності; вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації туристичних кадрів; проведення необхідних наукових досліджень у сфері туризму. Запропоновано розробити організаційно-економічний механізм розвитку туристичної галузі, який уможливив би ефективно керувати туристичною галуззю, тим самим забезпечив би рентабельність та конкурентоспроможність вітчизняної економіки загалом. The article analyzes the problems and describes peculiarities of tourism industry in Ukraine. The analysis of the tourism industry in the world is made; there are analyzed incomes and revenues from international tourism; the situation in the market of tourist services is studied, in particular, the number of foreign tourists in Ukraine by countries and Ukrainian tourists going to foreign countries. Innovations in tourism industry are paid special attention to. The basic elements of tourism are considered on the basis of the reviewed sources and there are proposed directions of innovative developments of these elements. The elements of tourism are divided into the following components: tourist product, fields of activities associated with tourism, the organizer (a legal entity or an entrepreneur), a participant. The paper suggests measures to develop tourism that provide: incentives for small and medium businesses, i.e. the private sector, infrastructure development, attracting foreign investment, active promotional activities, improvement of the system of training, retraining and professional development of the tourism staff, doing the necessary research in the field of tourism. In the future, the authors suggest further research to develop organizational and economic mechanism of the tourism industry development that would allow to effectively manage tourism industry, thus ensuring the profitability and competitiveness of the national economy as a whole.

Description

Keywords

туризм, туристична галузь, інновації, інвестиції, інфраструктура tourism, tourism industry, innovation, investment, infrastructure

Citation

Мірошник Р. О. Розвиток туристичної галузі України: особливості та проблеми / Р. О. Мірошник, І. В. Щир // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 41–46. – Бібліографія: 10 назв.