Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації України

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто трактування сутності підприємницьких ризиків та їхнє співвідношення з бізнес-ризиками, які постійно перебувають у полі зору внутрішнього контролю та аудиту. Досліджено концепцію контролю, орієнтованого на ризик, яка передбачає наявність у кожному виді бізнесу специфічних (властивих) ризиків, які впливають на цей бізнес, і уникнути їх у процесі господарської діяльності практично неможливо. Розкрито концептуальні підходи до групування бізнес-ризиків для цілей контролю й управління підприємством із визначенням основних характеристик контрольних моделей, які доцільно застосовувати у ризик-менеджменті для кожної категорії ризиків (стратегічні ризики, ризики середовища, ризики діяльності, ризики дисменеджменту). Предметом подальших досліджень є розгляд ризикоутворюючих факторів на макрорівні й мікрорівні, які повинні бути враховані у побудові системи внутрішнього контролю на підприємстві.
The article considers interpretations of the essence of business risks and their relation to business risks that are constantly in the field of view of the internal control and audit Investigated the concept of control, risk-oriented, which includes every kind of business specific (inherent) risks affecting the business and avoid them in the process of implementation of economic activity almost impossible. Revealed the conceptual approaches to group business risk monitoring and management of a company, determining the main characteristics of the control models that are appropriate to apply to risk management for each category of risks (strategic risks, environment risks, operational risks, risks to mismanagement). It is proved that for enterprises and organizations of consumer cooperation control business risks must be arranged based on our classification of risks (strategic risks, environment risks, operational risks, risks to mismanagement). Thus it is argued that organizations of this type control business risk, you must take into consideration weak competitive and financial situation of most of them. It is proved that in these processes it is important to differentiate the direction and areas of internal control, to ensure the identification and assessment of key business risks, to shift the focus on the strategic further development of the enterprise (organization) risks. These data substantiate that the proposed approach will reduce the negative impact caused by uncertainty, and increase the managerial focus of internal control at enterprises and in organizations of consumer cooperatives, the lack of which during the difficult economic situation in Ukraine in recent years is particularly acute. A subject for further research is the consideration of risk factors at the macro level and the micro level that needs to be taken into account when constructing the system of internal control of the company.

Description

Keywords

бізнес-ризики, підприємство, споживча кооперація, менеджмент, оцінка, контроль, business risks, enterprise, consumer cooperatives, management, evaluation, control

Citation

Воронко Р. М. Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації України / Р. М. Воронко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 862. — С. 40–48.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By