Девіантна правосвідомість як підструктурна система ментально структурованої правосвідомості

Abstract

Ґрунтовно досліджено девіантну правосвідомість як підструктурну систему ментально структурованої правосвідомості, визначено її особливості. З’ясовано, що випереджувальне відображення у девіантній правовій свідомості – це такий структур- ний просторовий конфігураційно-становий зв’язок девіантної правової свідомості із сучасним перехідним суспільним буттям, у процесі якого відбувається девіантне відображення не тільки цього маргінально-правового стану правового об’єкта, але й трансгресивних тенденцій його розвитку з огляду на еволюційні перспективи немар- гінально-правового регулювання суспільних відносин, які існують у площині зміни кризового циклу соціальної активності сучасної девіантної української правосвідомості, щонайменше, на перший некризовий, низький цикл соціальної активності.
The thesis explores deviant legal consciousness as a substructural system of mentally structured justice, its features are determined. It was found out that the proactive reflection in the deviant legal consciousness is a structural, spatial configurative relationship of a deviant legal consciousness with a modern transitional social being, during which there is a deviant reflection not only of this marginal legal state of the legal object, but and transgressive tendencies of its development in view of the evolutionary perspectives of non-marginal legal regulation of social relations that exist in the plane of change in the crisis cycle of social activity modern deviant Ukrainian legal consciousness, at least on the first non-crisis, low cycle of social activity
Основательно исследовано девиантное правосознание как подструктурная система ментально структурированного правосознания, определены ее особенности. Выяснено, что опережающее отражение в девиантном правовом сознании – это такая структурная пространственная конфигурационно-сословная связь девиантного правового сознания с современным переходным общественным бытием, в процессе которого происходит девиантное отражение не только этого маргинально-правового состояния правового объекта, но и трансгрессивных тенденций его развития с учетом эволюционных перспектив немаргинально-правового регулирования общественных отношений, которые существуют в плоскости изменения кризисного цикла социальной активности совре- менного девиантного украинского правосознания, по меньшей мере, на первый некризисный, низкий цикл социальной активности.

Description

Keywords

свідомість, правосвідомість, девіантна правосвідомість, підструктурна система, ментально структурована правосвідомість, випереджувальне відображення, consciousness, legal consciousness, deviant legal consciousness, substructure system, mentally structured legal consciousness, forward display, сознание, правосознание, девиантное правосознание, подструк- турная система, ментально структурированное правосознание, опережающее отражение

Citation

Гарасимів Т. Девіантна правосвідомість як підструктурна система ментально структурованої правосвідомості / Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 40–47.