Імплементація міжнародно-правових стандартів місцевої демократії в процесі децентралізації місцевої влади в Україні

Abstract

Досліджено проблемні моменти впровадження міжнародно-правових приписів у систему реалізації національної державної освітньої політики. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, що становлять основу міжнародних та європейських стандартів з метою їх імплементації в українське законодавство, зокрема в аспекті децентралізації публічної влади на місцях. Обґрунтовано необхідність відповідності змісту національного законодавства міжнародно-правовим стандартам у сфері демократизації місцевого врядування. Доведено важливість застосування міжнародноправових стандартів у процесі децентралізації публічної влади на теренах України.
The article analyzes the problematic moments of the implementation of international legal requirements in the system of implementation of the national state educational policy. The analysis of the separate legal acts, which form the basis of international and European standards, with the aim of their implementation in the Ukrainian legislation, in particular in the aspect of decentralization of public authority on the ground. The necessity of the correspondence of the content of the national legislation with the international legal standards in the field of democratization of local governance is substantiated. The importance of applying international legal standards in the process of decentralization of public authority on the territory of Ukraine has been proved.
Исследованы проблемные моменты внедрения международно-правовых предписаний в систему реализации национальной государственной образовательной политики. Проанализированы отдельные нормативно-правовые акты, составляющие основу международных и европейских стандартов с целью их имплементации в украинское законодательство, в частности в аспекте децентрализации публичной власти на местах. Обоснована необходимость соответствия содержания национального законодательства международно-правовым стандартам в сфере демократизации местного управления. Доказана важность применения международно-правовых стандартов в процессе децентрализации публичной власти на территории Украины.

Description

Keywords

демократія, децентралізація, публічна влада, міжнародно-правові стандарти, правове регулювання, democracy, decentralization, public authority, international legal standards, legal regulation, демократия, децентрализация, публичная власть, международно-правовые стандарты, правовое регулирование

Citation

Ременяк О. Імплементація міжнародно-правових стандартів місцевої демократії в процесі децентралізації місцевої влади в Україні / Олеся Ременяк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 22. — С. 96–102.