Концептуальні виміри військового права як комплексної галузі права

No Thumbnail Available
Date
2022-01-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У статті визначено теоретико-методологічні та практичні засади військового права як окремої галузі права та з’ясовано його місце і роль у системі права України. Визначено, що військове право є системою загальнообов’язкових норм, формально визначених правил поведінки у військово-публічній сфері, які встановлюються, охороняються і забезпечуються державою та здійснюють регулювання суспільних відносин, пов’язаних із діяльністю військової організації суспільства та мають на меті забезпечення захисту держави, суверенітету, територіальної цілісності. Основними ознаками військового права є нормативність, формальна визначеність, обов’язковість, регулятивність, процедурність, зв’язок з державою, системність. Висновується, що становлення і розвиток концепції військового права України свідчить про те, що військове право об’єктивується у правовій реальності і потребує епістемологічного опрацювання його сутності, соціальних функцій, перспектив, здійснення наукового прогнозування забезпечення регулятивного впливу на важливі процеси, які відбуваються у військово-публічній сфері в умовах військової агресії Росії, що несе пряму загрозу національній безпеці.
The article identifies the theoretical, methodological and practical principles of military law as a separate branch of law and clarifies its place and role in the legal system of Ukraine. Definitely. That military law is a system of universally binding norms, formally defined rules of conduct in the militarypublic sphere, which are established, protected and provided by the state and regulate public relations related to the military organization of society and aimed at protecting the state, sovereignty, territorial integrity. The main features of military law are normative, formal certainty, binding, regulatory, procedural, communication with the state, system. It is concluded that the formation and development of the concept of military law of Ukraine indicates that military law is objectified in legal reality and requires epistemological elaboration of its essence, social functions, prospects, scientific forecasting to ensure regulatory impact on important processes in military public sphere in the context of Russia's military aggression, which poses a direct threat to national security.
Description
Keywords
національне право, сучасне українське право, норми права, галузь права, система права, військове право, військовослужбовці, військові формування, конституційні права, права військовослужбовців, national law, modern Ukrainian law, rules of law, branch of law, legal system, military law, military, military formations, constitutional rights, rights of servicemen
Citation
Гарасимів Т. Концептуальні виміри військового права як комплексної галузі права / Тарас Гарасимів, Павло Білик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — № 1 (33). — С. 34–40.