Калібрування кіберфізичних вимірювальних систем з гальванічно розділеними каналами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Дистанційне калібрування гальванічно розділених вимірювальних каналів запропоновано здійснювати в реальному масштабі часу та на місці експлуатації з використанням переносних кодо-керованих мір та подальшим опрацюванням проміжних кодів перетворення безпосередньо в контролері кіберфізичних систем. Для коригування похибок, пов'язаних з еквівалентними напругами зміщення активних компонентів як вимірювального, так і калібрувального каналів за різних кодів калібрування обґрунтовано застосування методу комутаційного інвертування з розміщенням перемикача полярності безпосередньо на виходах джерел вимірювальної і калібрувальної напруг. Запропоновано спосіб корекції мультиплікативних похибок кодо-керованого подільника, який полягає в опрацюванні згідно із запропонованим алгоритмом кодів проміжних результатів перетворення для різних значень коефіцієнтів передавання резистивного подільника. Подано також практичні умови реалізації запропонованого методу калібрування, метрологічної перевірки або ж оперативного контролю вимірювальних каналів з гальванічним розділенням. Remote calibration of galvanic separated measuring channels is offered to carry out in real time and on situ by using portable code-controllable measures and further processing of intermediate code conversion directly in the controller cyber-physical systems. To correct errors related to equivalent offset voltage as active components both the measuring and calibration channels for different codes reasonably calibration of the inverting polarity method that switch placement directly on the outputs of sources of measuring and calibration voltages. A method multiplicative errors correction of codecontrolled resistive divider, which is under the proposed processing algorithm codes interim results for different conversion coefficients of resistive divider. Posted as practical conditions of the proposed method of calibration, metrological checks or operational control of measurement channels with galvanic separation.

Description

Keywords

Citation

Яцук В. О. Калібрування кіберфізичних вимірювальних систем з гальванічно розділеними каналами / В. О. Яцук, М. М. Микийчук, Ю. В. Яцук // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики : матеріали ІІ Наукового семінару, 21–22 червня 2016 р., Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 43–51. – Бібліографія: 24 назви.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By