Визначення впливу еліти на процеси державотворення сучасної України

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті визначено, що управлінська еліта здійснює важливу роль у формуванні та розвитку держави загалом, адже поєднує в собі владні функції, значну матеріальну базу і наділена управлінськими можливостями. Отже, визначено, що від правильності дії залежить розвиток держави або ж її занепад, внаслідок чого на основі цього нижче визначено її ключові проблеми діяльності, вплив на розвиток процесів країни, запропоновано ключові засади, головною метою яких є удосконалення процесів управління державою. Визначено, що наявні певні політичні, економічні та соціальні суперечності, що існують в сучасній державі щодо діяльності та розвитку управлінської еліти та, як наслідок, її вагомого впливу на процес формування і розвитку України, потребують загалом глибшого теоретичного дослідження у зв’язку із різноманітними сучасними політико-економічними змінами, які впливають на процес управління державою в умовах глобалізації і трансформації українського суспільства і держави загалом шляхом комплекснішого вивчення і узагальнення різноманітних наукових поглядів з метою пошуку об’єктивності рузультатів дослідження. Отож, предметом дослідження стала українська еліта, як головний суб’єкт процесу державотворення. Визначено, що існуючі наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема праці, які присв’ячені розвитку і пратичній діяльності української еліти в історичних та сучасних етапах розвитку держави, недостньо уваги присв’ячують засадам вдосконалення роботи управлінців з урахуванням сучасного розвитку держави. Тож концепція дослідження основана на аналізі існуючих теоретичних положень стосовно сучасної діяльності управлянської еліти в контексті соціально-економічних змін. Відповідно до цього у процесі наукового пошуку досліджені положення щодо фактичного впливу та ролі еліти, зокрема, управлінської, в контексті сучасного процесу розвитку держави, де визначено, що процеси розвитку і утвердження будь-якої держави пов’язані із фактичною діяльністю управлінської еліти, як одного з важливих суб’єктів державотворення, та спроможності забезпечити процес ефективного управління країною в умовах політичних, соціально-економічних змін і трансформацій, та у зв’язку з цим запропоновані основні засади щодо поліпшення їх роботи.
The article defines that the managerial elite plays an important role in the formation and development of the state in general, because it combines the functions of power with a significant material base and endowed with managerial capabilities. Thus, it is determined that the development of the state or its decline depends on the correctness of the action, as a result of which its key problems of activity, influence on the development of the country’s processes are defined below, as a result of which key principles. It is determined that there are certain political, economic and social contradictions that exist in the modern state regarding the activities and development of the management elite and as a consequence of its significant influence on the process of formation and development of Ukraine need indepth theoretical research in connection with various modern political and economic changes that affect the process of government in the context of globalization and transformation of Ukrainian society and the state in general through a more comprehensive study and generalization of various scientific views in order to find the objectivity of the research results. Thus, the subject of the study was the Ukrainian elite, as the main subject of the state-building process. It is determined that the existing scientific works of domestic and foreign scientists, in particular, works on the development and practical activities of the Ukrainian elite in the historical and modern stages of development of the state are not given enough attention to the principles of improving the work of managers. development of the state. Thus, the concept of the study is based on the analysis of existing theoretical provisions regarding the current activities of the management elite in the context of socio-economic changes, accordingly, in the process of scientific research there are investigated provisions on the actual influence and role of the elite, in particular, management in the context of the modern process of state development where it is determined that the development and approval of any state are related to the actual activities of important subjects of state formation and the ability to ensure the process of effective governance in the context of political and socio-economic changes and transformations, and in this regard, the basic principles for improving its work are proposed.

Description

Keywords

розвиток, держава, еліта, процес управління, діяльність, державотворення, development, state, elite, management process, activity, state formation

Citation

Кристиняк М. Визначення впливу еліти на процеси державотворення сучасної України / Мирослава Кристиняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 56–62.