Співвідношення контролю та нагляду в діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Стаття присвячена дослідженню співвідношення контролю та нагляду в діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України. Проаналізовано основні підходи до визначення змісту понять “контроль” і “нагляд” у юридичній науці. Доведено, що якщо забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина, охорона правопорядку, забезпечення законності, громадської безпеки – це зміст правоохоронної функції держави, то контроль і нагляд – це методи, в результаті використання яких проявляється правоохоронна функція. До спеціальних органів, що здійснюють контрольну та наглядову діяльність, належить Міністерство внутрішніх справ України. Одне з основних завдань, покладених на нього, є забезпечення державного контролю (нагляду) у сфері внутрішніх справ. Сфера внутрішніх справ визначається через комплекс суспільних відносин, які пов’язані із захистом життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від протиправних посягань, підтримкою, зміцненням громадського порядку та публічної безпеки. Запропоновано формування у системі органів Міністерства внутрішніх справ України таких умов, які б сприяли поступовому звуженню сфери контролю і оптимізації сфери нагляду задля підвищення ефективності діяльності зі захисту прав і законних інтересів громадян. Розглянуто діяльність суб’єктів контролю і нагляду системи Міністерства внутрішніх справ України за додержанням законодавства з точки зору організаційно-правового аспекту. Наголошено, що в процесуальному значенні контроль і нагляд у сфері внутрішніх справ – це зміст контрольного процесу, в якому першочергове значення набуває контрольна діяльність, а наглядова діяльність обумовлена контрольною, в чому проявляється дискурсивний характер контрольно-наглядової діяльності.
The article is devoted to the study of the relation between control and supervision in the activities of the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The basic approaches to the definition of the terms “control” and “supervision” in legal science are analyzed. It has been proved that if the protection of human and citizen’s rights and freedoms, the protection of legal order, the ensuring legality and public safety are the content of the law enforcement function of the state, then control and surveillance are methods that result in the enforcement of a law enforcement function. The Ministry of Internal Affairs of Ukraine is belongs to the special bodies carrying out control and supervision activities. One of the main tasks assigned to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is to ensure state control (supervision) in the sphere of internal affairs. The sphere of internal affairs is defined through a complex of public relations, which are related to the protection of vital interests of the individual, society and the state against unlawful encroachment, support, strengthening of public order and public safety. It is proposed to create in the system of bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine such conditions that would contribute to the gradual narrowing of the sphere of control and optimization of the sphere of supervision in order to increase the effectiveness of activities to protect the rights and legitimate interests of citizens. The activity of the subjects of supervision and control of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in observance of the legislation from the point of view of organizational and legal aspect is considered. It is emphasized that in the procedural sense, control and supervision in the sphere of internal affairs is the content of the control process, in which the control activity is of primary importance, and the supervisory activity is caused by the control, in which the discursive nature of the control and supervisory activity is manifested.

Description

Keywords

контроль, нагляд, повноваження суб’єктів контролю і нагляду, органи системи Міністерства внутрішніх справ України, забезпечення прав і свобод, control, supervision, powers of the subjects of control and supervision, bodies of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, guarantee of rights and freedoms

Citation

Скочиляс-Павлів О. Співвідношення контролю та нагляду в діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України / Ольга Скочиляс-Павлів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 166–172.