Адміністративно-правова характеристика внутрішньої міграції в Україні

Abstract

Подано адміністративно-правову характеристику внутрішньої міграції у контексті зовнішньої та незаконної міграції. Розглянуто адміністративно-правове регулювання та особливості міграційних процесів в Україні крізь призму теоретичного аналізу складових міграційних процесів. Проаналізовано питання реалізації окремих положень Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-правових актів щодо суб’єктивних і об’єктивних чинників, які впливають на стан внутрішньої міграції. Досліджено міграційний рух населення у державі.
The article deals with the administrative-legal characteristic of internal migration, in the context of external and illegal migration, the administrative-legal regulation and peculiarities of migration processes in Ukraine, through the lens of theoretical analysis of the components of migration processes. The issues of implementation of certain provisions of the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, by-laws and regulations on subjective and objective factors affecting the state of internal migration are analyzed. The migration movement of the population in the country is being investigated.
Рассматривается административно-правовая характеристика внутренней миграции в контексте внешней и незаконной миграции, административно-правовое регулирование и особенности миграционных процессов в Украине сквозь призму теоретического анализа составляющих миграционных процессов. Проанализировано вопросы реализации отдельных положений Конституции Украины, законов Украины, подзаконных нормативно-правовых актов в контексте субъективных и объективных факторов, влияющих на состояние внутренней миграции. Исследовано миграционное движение населения в государстве.

Description

Keywords

адміністративно-правова характеристика, міграція, внутрішня міграція, зовнішня міграція, незаконна міграція, свобода пересування, administrative and legal characteristics, migration, internal migration, external migration, illegal migration, freedom of movement, административно-правовая характеристика, миграция, внутренняя миграция, внешняя миграция, незаконная миграция, свобода передвижения

Citation

Бортник Н. П. Адміністративно-правова характеристика внутрішньої міграції в Україні / Н. П. Бортник, М. Р. Малець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 24. — С. 88–95.