Аналіз ризиків глобалізаційних процесів для безпекового середовища України

No Thumbnail Available

Date

2021-06-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Розглянуто проблемні питання, що стосуються ризиків, які спричиняють глобалізаційні процеси у світі, для національної безпеки України. Глобалізація є внутрішньо суперечливим процесом, оскільки, з одного боку, вона відкриває нові можливості для політичного та державно-управлінського дискурсу, а з другого – загострює наявні або породжує нові проблеми, які сьогодні визначають як “виклики”. Фактично це форми загострення проблем, породжених попередніми етапами світового розвитку, що свого часу не знайшли належного вирішення у світовій державно-управлінські практиці. Безпосередньо це стосується проблем загального характеру, які пов’язані із появою нових факторів у світовому розвитку і які ставлять під питання можливості нормального функціонування механізмів відтворення суспільного життя, стабільності системи міжнародних відносин, сталості світоустрою. Процеси глобалізації дедалі більше впливають як на національну безпеку країн, так і на міжнародну безпеку. Саме вони визначають головні тенденції розвитку світової політики та економіки, а також призводять до кардинальних змін у міжнародному безпековому середовищі, яке стає дедалі динамічнішим і суперечливішим. Процеси глобалізації перетворилися на найважливіший чинник впливу на безпекову та оборонну політику провідних країн світу на найближчу, середньо- та довгострокову перспективи, що ставить перед нашою державою нагальне завдання визначити та оцінити характер і значущість сучасних викликів і загроз для її національної безпеки. Негативні наслідки глобалізації значно більше вражають ту державу, яка залишилася поза межами простору розвинених країн світу, а Україна нині на стику тихикраїн, які отримують переваги від глобалізації, і тих, які зазнають її негативних наслідків.
The article considers problematic issues related to the risks posed by globalization processes in the world for the national security of Ukraine. Globalization is an internally controversial process because, on the one hand, it opens up new opportunities for political and governmental discourse, and on the other, it exacerbates existing or creates new problems, which today are defined as “challenges”. generated by previous stages of world development, which at one time did not find a proper solution in the world of public administration practice. This directly concerns the problems of a general nature, which are associated with the emergence of new factors in world development, and which call into question the possibility of normal functioning of the mechanisms of reproduction of public life, stability of international relations, sustainability. The processes of globalization are increasingly affecting both national security and international security. They determine the main trends in world politics and the economy, as well as lead to radical changes in the international security environment, which is becoming increasingly dynamic and controversial. The processes of globalization have become the most important factor influencing the security and defense policy of the world’s leading countries in the short, medium and long term, which poses an urgent task for our country to identify and assess the nature and significance of current challenges and threats to its national security. The negative consequences of globalization are much more striking for the state that has remained outside the space of developed countries, and Ukraine is at the junction of countries that benefit from globalization and those that suffer from its negative consequences.

Description

Keywords

глобалізаційні процеси, права і свободи людини та громадянина, гарантії безпеки, національна безпека, globalization processes, human and civil rights and freedoms, security guarantees, National security

Citation

Шай Р. Аналіз ризиків глобалізаційних процесів для безпекового середовища України / Роман Шай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 2 (30). — С. 103–107.