Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень серед неповнолітніх

Abstract

Дисертація присвячена комплексному і системному аналізу адміністративно-правового регулювання профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Розглянуто наукову основу формування уявлення про профілактику правопорушень серед неповнолітніх» та сформовано відповідні теоретико-методологічні підходи до дослідження питання адміністративноправового регулювання профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Розкрито поняття і зміст профілактики адміністративних правопорушень як складової системи протидії злочинності, з’ясовано умови та чинники протиправної поведінки неповнолітніх і визначено шляхи їх подолання. Здійснено аналіз генези та сучасного стану розвитку адміністративно-правових норм, що регулюють питання профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Визначено суб’єктів профілактики правопорушень серед неповнолітніх та встановлено їх місце в системі забезпечення прав дитини. Охарактеризовано міжнародні стандарти захисту прав дітей у контексті профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Проаналізовано сучасний стан розвитку інформаційного середовища та визначено його вплив на протиправну поведінку неповнолітніх. Сформульовано пропозиції, спрямовані на удосконалення адміністративно-правового регулювання профілактики правопорушень серед неповнолітніх в контексті сучасних соціальних змін. Диссертация посвящена комплексному и системному анализу административно-правового регулирования профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Рассмотрены научную основу формирования представления о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних »и сформированы соответствующие теоретико-методологические подходы к исследованию вопроса административно-правового регулирования профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Раскрыто понятие и содержание профилактики административных правонарушений как составляющей системы противодействия преступности, выяснены условия и факторы противоправного поведения несовершеннолетних и определены пути их преодоления. Осуществлен анализ генезиса и современного состояния развития административно-правовых норм, регулирующих вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Определены субъекты профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и установлено их место в системе обеспечения прав ребенка. Охарактеризованы международные стандарты защиты прав детей в контексте профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Проанализировано современное состояние развития информационной среды и определено её влияние на противоправное поведение несовершеннолетних. Сформулированы предложения, направленные на совершенствование административно-правового регулирования профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в контексте современных социальных изменений. The dissertation is devoted to the complex and systematic analysis of administrative and legal regulation of prevention of offenses among minors. The scientific basis of forming the idea of crime prevention among minors is considered and the relevant theoretical and methodological approaches to the study of administrative and legal regulation of crime prevention among minors are formed. The concept and content of prevention of administrative offenses as a component of the system of combating crime are revealed, the conditions and factors of illegal behavior of minors are clarified and the ways to overcome them are determined. An analysis of the genesis and current state of development of administrative and legal norms governing the prevention of juvenile delinquency. The subjects of juvenile delinquency prevention have been identified and their place in the system of ensuring the rights of the child has been established. International standards for the protection of children’s rights in the context of juvenile delinquency prevention are described. The current state of development of the information environment is analyzed and its influence on illegal behavior of minors is determined. Proposals aimed at improving the administrative and legal regulation of juvenile delinquency prevention in the context of modern social change have been formulated.

Description

Keywords

неповнолітні, діти, підлітки, профілактика, правопорушення, протиправна поведінка, адміністративно-правове регулювання, суб’єкти профілактики, адміністративна відповідальність, влив інформаційного середовища, несовершеннолетние, дети, подростки, профилактика, правонарушение, противоправное поведение, административно-правовое регулирование, субъекты профилактики, административная ответственность, влияние информационной среды, minors, children, adolescents, prevention, offenses, illegal behavior, administrative and legal regulation, subjects of prevention, administrative responsibility, influence of information environment

Citation

Гачак-Величко Л. А. Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень серед неповнолітніх : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Лілія Андріївна Гачак-Величко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 207 с. – Бібліографія: с. 180–199 (208 назв).