Методи та засоби пошуку та розпізнавання об’єктів у відеозображеннях на мобільній платформі в реальному часі

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Львівська політехніка»

Abstract

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі розроблення методів та засобів пошуку та розпізнавання об’єктів у відеозображеннях на мобільній платформі у реальному часі. У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційних досліджень, сформульовано мету дослідження та науково-технічні завдання, необхідні для її досягнення, показано зв’язок дослідження з науковими програмами та темами, наведено наукову новизну отриманих результатів, їх практичну цінність та особистий внесок здобувача. Подано відомості про апробацію результатів роботи та особистий внесок автора та його публікації. The Ph.D. thesis is devoted to solving the current scientific and technical problem of developing real-time methods to search and recognize objects in video images on a mobile platform. The introduction substantiates the relevance of the topic of dissertation research, formulates the purpose of the study and the scientific and technical tasks necessary to achieve it, shows the connection of the study with scientific programs and topics, provides the scientific novelty of the results obtained, their practical value and the personal contribution of the applicant. Information about the work results' testing and the author's personal contribution and publication are presented.

Description

Keywords

розпізнавання об’єктів, алгоритм відстеження об’єктів, фільтрація результатів розпізнавання, масштабоване середовище, функції активації, відеозображення, мобільна платформа, згорткова нейронна мережа, реальний маcштаб часу, час пошуку об’єктів, час розпізнавання об’єктів, масштабована система Docker, сімейство моделей згорткових нейронних мереж Yolo, алгоритми кластеризації, Угорський алгоритм, афінні перетворення, object recognition, object tracking algorithm, results filtering, scalable environment, activation functions, video images, mobile platform, convolutional neural network, real-time map, object search time, object recognition time, scalable Docker system, Yolo cluster of convolutional neural network models

Citation

Кушнір Д. О. Методи та засоби пошуку та розпізнавання об’єктів у відеозображеннях на мобільній платформі в реальному часі : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 123 – комп’ютерна інженерія (12 «Інформаційні технології») / Дмитро Олександрович Кушнір ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2023. – 181 с. – Бібліографія: с. 164–177 (125 назв).