Конституціоналізм і українська модель конституціоналізму: до проблеми формування національної державно-правової традиції

Abstract

Досліджено феномен конституціоналізму та української моделі конститу- ціоналізму в контексті формування національної державно-правової традиції. Вислов- лено думку, що основною формулою побутування української моделі консти- туціоналізму є ідея забезпечення прав і свобод людини через обмеження державної влади, передовсім, засобами парламентаризму, місцевого самоврядування й організацією державних відносин з чітким поділом повноважень. Наголошується на тому, що в основі української національної державно-правової традиції – особливе ставлення українців до свободи як центральної ознаки конституціоналізму.
The phenomenon of constitutionalism and the Ukrainian model of constitutionalism in the context of the formation of the national state-legal tradition is researched. The opinion is that the main formula for the existence of the Ukrainian model of constitutionalism is the idea of ensuring human rights and freedoms through the restriction of state power, in the first place, by means of parliamentary, local self-government and the organization of state relations with a clear division of powers. It is emphasized that in the basis of the Ukrainian nationallegal tradition, the special attitude of Ukrainians towards freedom as a central feature of constitutionalism.
Исследуется феномен конституционализма и украинской модели конститу- ционализма в контексте формирования национальной государственно-правовой традиции. Высказывается мнение, что основной формулой существования украинской модели конституционализма является идея обеспечения прав и свобод человека посредством ограничения государственной власти, прежде всего, средствами парла- ментаризма, местного самоуправления и организации государственных отношений с четким разделением полномочий. Подчеркивается, что в основе украинской национальной государственно-правовой традиции – особое отношение украинцев к свободе – центральной составляющей конституционализма.

Description

Keywords

українська національна державність, український конститу- ціоналізм, державно-правова традиція, Ukrainian national statehood, Ukrainian constitutionalism, state-legal tradition, украинская национальная государственность, украинский конституционализм, государственно-правовая традиция

Citation

Терлюк І. Конституціоналізм і українська модель конституціоналізму: до проблеми формування національної державно-правової традиції / Іван Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 38–46.