Математичні моделі теплообміну в елементах турбогенераторів

Abstract

Розроблено математичні моделі визначення розподілу температури в елементах турбогенераторів, які геометрично описано ізотропним півпростором та термочутливим простором з локально зосередженими джерелами нагрівання. Для цього з використанням теорії узагальнених функцій у зручній формі записано вихідні диференціальні рівняння теплопровідності з крайовими умовами. Для термочутливого простору (теплофізичні параметри залежать від температури) вихідне нелінійне рівняння теплопровідності та нелінійні крайові умови лінеаризовано з використанням перетворення Кірхгофа, відносно якого отримано лінійне диференціальне рівняння. Для розв'язування крайових задач теплопровідності використано інтегральне перетворення Ганкеля і внаслідок отримано аналітичні розв'язки в зображеннях. До цих розв'язків застосовано обернене інтегральне перетворення Ганкеля, яке дало змогу отримати остаточні аналітичні розв'язки вихідних задач. Отримані аналітичні розв'язки подано у вигляді невласних збіжних інтегралів. Для конструкційного матеріалу термочутливого простору використано лінійну залежність коефіцієнта теплопровідності від температури. У результаті отримано зручну формулу для визначення температурного поля, яка дає змогу аналізувати температурні режими в термочутливому середовищі. Для визначення числових значень температури в наведених конструкціях, а також аналізу теплообміну в елементах турбогенераторів, зумовленого різними температурними режимами завдяки нагріванню локально зосередженими джерелами тепла, розроблено обчислювальні програми. Із використанням цих програм наведено графіки, які відображають поведінку поверхонь, побудованих із використанням числових значень розподілу безрозмірної температури залежно від просторових безрозмірних координат. Отримані числові значення температури свідчать про відповідність наведених математичних моделей визначення розподілу температури реальному фізичному процесу. Програмні засоби також дають змогу аналізувати середовища із локально зосередженим нагріванням щодо їх термостійкості. Як наслідок, стає можливим її підвищити, визначити допустимі температури нормальної роботи турбогенераторів, захистити їх від перегрівання, яке може спричинити руйнування не тільки окремих елементів, а й всієї конструкції.
Separate mathematical models for determining the temperature distribution in the elements of turbogenerators have been developed, which are described geometrically by an isotropic half-space and a heat-sensitive space with locally concentrated sources of heating. For this purpose, using the theory of generalized functions in a convenient form, we write the initial differential equations of thermal conductivity with boundary conditions. For thermosensitive space (thermophysical parameters are temperature dependent), the original nonlinear thermal conductivity equation and the nonlinear boundary conditions are linearized using the Kirchhoff transform, for which a linear differential equation is obtained. An integral Hankel transform was used to solve the boundary value problems of thermal conductivity, and as a result analytical solutions in the images were obtained. These solutions were applied by the inverted Hankel integral transformation, which made it possible to obtain the final analytical solutions of the original problems. The analytical solutions obtained are presented in the form of non-native convergent integrals. For the construction material of the heat-sensitive space, a linear dependence of the thermal conductivity coefficient on the temperature was used. The result is a convenient formula for determining the temperature field, which allows to analyze temperature regimes in a heat-sensitive environment. To determine the numerical values of temperature in the above structures, as well as to analyze the heat exchange in the elements of the turbogenerators caused by different temperature regimes due to the heating of locally concentrated heat sources, computational programs have been developed. Using these programs are graphs that show the behavior of surfaces constructed using numerical values of the dimensionless temperature distribution depending on the spatial dimensionless coordinates. The obtained numerical values of temperature indicate that the mathematical models of determining the distribution of temperature to the actual physical process are consistent. The software also allows you to analyze locally heated environments for their heat resistance. As a consequence, it becomes possible to raise it, to determine the allowable temperatures of normal operation of the turbogenerators, to protect them from overheating, which can cause destruction not only of individual elements, but also of the whole structure.

Description

Keywords

теплообмін, температурне поле, теплопровідність, тепловий потік, локально зосереджені джерела тепла, heat exchange, temperature field, thermal conductivity, heat flow, locally concentrated heat sources

Citation

Математичні моделі теплообміну в елементах турбогенераторів / В. І. Гавриш, О. С. Король, Р. Р. Шкраб, І. О. Зімоха // Український журнал інформаційних технологій. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 1. — С. 22–27.