Сутність і види продуктових інновацій в стратегії підприємства

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Технологічний прогрес, зміни вимог споживачів і супутнє вищезгаданим явищам зростання конкуренції в глобальномумасштабі спричиняють те, що продуктові інновації трактуються як основна умова функціонування і розвитку сучасного підприємства. Пошук інноваційних рішень по відношенню до продукту може принести багато користей, але одночасно вимагає великих витрат і є дуже ризикованим. Підприємство повинно прийняти відповідну стратегію інновацій продукту. У практиці можна скористатися різними стратегіями, що виокремлюються з врахуванням таких критеріїв, як: ступінь новизни продукту з погляду виробника і клієнта, вплив нового продукту на зміну споживацьких поведінок, масштаб і оцінка новизни продуктової інновації (у відношеннях ринок-продукт-технологія), першість впровадження, а також ступінь оригінальності продуктової інновації. Серед основних умов, вирішальних для успіху продуктової інновації, потрібно назвати: диспонування відповідними засобами, людським, матеріальними і фінансовими, зв'язування стратегії нового продукту з цілим процесом стратегічного управління в підприємстві, а також створення відповідних організаційних структур для інноваційної діяльності. Technological advances, changes in consumer requirements and their accompanying increase in competition on a global scale make product innovations a precondition for the functioning and development of the modern enterprise. Finding innovative solutions for a product can bring many benefits, but is also expensive and very risky. The company should adopt an appropriate strategy for product innovation. In practice, you can use various strategies based on such criteria as: the degree of novelty of the product for the manufacturer and the customer, the impact of new product to change consumer behavior, the scale and evaluation of new product innovation (in the relationship market product/technology), placing priority degree of originality and innovation output. The essential conditions for the success of product innovations include: the availability of adequate human resources, physical and financial relationship with a new product strategy for the entire process of strategic management in the enterprise and the creation of appropriate organizational structures for innovation.

Description

Keywords

управління підприємством, стратегія підприємства, технологічний прогрес, споживацькі поведінки, новий продукт, джерела і процес продуктових інновацій, стратегії продуктових інновацій, an enterprise management, strategy of enterprise, technological progress, consumer behavior, new product, sources and process of product innovations, strategies of product innovations

Citation

Ліманскі А. Сутність і види продуктових інновацій в стратегії підприємства / А. Ліманскі // // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 358–364. – Бібліографія: 18 назв.