Ocena jakości informacji na stronach WWW bibliotek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Istnieje potrzeba badań naukowych związanych z rozwojem zasobów cyfrowych. Szczególnym obszarem intensywnego wzrostu ilości informacji w formie elektronicznej stanowią zasoby bibliotek Uczelni Wyższych. Do tej grupy zaliczane są także biblioteki Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce. Artykuł prezentuje ocenę jakości informacji na stronach PWSZ. W literaturze przedmiotu dostępne są modele oceny bibliotek cyfrowych, które są uzależnione od stopnia szczegółowości przyjętego modelu (od prostych wytycznych, po modele holistyczne) lub stawiające w centrum zainteresowania: użytkownika, zasoby informacyjne, infrastrukturę informacyjną oraz wybrane relacje pomiędzy tymi elementami (np. interfejs jako relacja pomiędzy użytkownikiem a zasobami informacyjnymi). Ocena jakości informacji należy do jednego z obszaru tych modeli. Zależna jest ona od celu, podmiotu oraz przedmiotu badań. Wybrana metoda oceny zastosowana w badaniu dotyczy perspektywy użytkownika biblioteki. Na podstawie przeglądu literatury wybrano kryteria oceny, które posłużyły do stworzenia narzędzia badawczego. Do zidentyfikowanych kryteriów należą między innymi: dostępność, wiarygodność, aktualność, komplementarność, bezpieczeństwo, ujawnienie informacji. Powstały kwestionariusz ankietowy zawiera zestaw pytań badawczych. Utworzone narzędzie oceny jakości rekomendowane jest głównie dla użytkowników witryn bibliotek. W wymiarze naukowym stworzona metodologia wpisuje się w nurt badań nad rozwojem pomiaru jakości informacji w sieci Internet. The article presents an assessment of the quality of information on the pages of the State Higher Vocational Schools in Poland. There is a need for research related to the development of digital content. A particular area of intensive growth in electronic information is the resources of higher education libraries. This group also includes libraries of PWSZ. In the literature there are models of evaluation of digital libraries, which depend on the degree of detail of the model (from simple guidelines to holistic models) or on focus on the user: information resources, information infrastructure and selected relations between them (e.g. interface as a relationship between user and information resources). The assessment of information quality belongs to one of the areas of these models. It depends on the purpose, the subject and the object of research. The selected evaluation method used in the study is for the user of the library. Based on the review of literature, the evaluation criteria have been selected for the development of the research tool. The identified criteria include: the availability, reliability, timeliness, complementarity, security, information disclosure. The survey questionnaire contains a set of research questions. The quality assessment tool created is recommended mainly for users of library sites. In the scientific dimension, the methodology developed is part of the research into the development of measuring the quality of information on the Internet. Сьогодні виникає потреба у наукових дослідженнях, пов'язаних із розвитком цифрових ресурсів. Найбільш інтенсивне зростання обсягів цифрової інформації відбувається у ресурсних базах бібліотек ВНЗ. До цієї групи також входять бібліотеки державних вищих професійних училищ. У доповіді наведено приклади оцінювання якості інформації на сайтах державних вищих професійних училищ Польщі. У літературі за цією темою пропонуються моделі оцінювання цифрових бібліотек, які залежать від рівня деталізації прийнятої моделі (від простих даних до цілісних моделей), або акцентуючи увагу на центрі моделі: користувачах, інформаційних ресурсах, інформаційній інфраструктурі і на окремих зв’язках між цими елементами (наприклад, роль інтерфейсу для зручної роботи користувача з інформаційними ресурсами). Оцінювання якості інформації є однією з областей цих моделей. Для дослідження автором обрано метод, який оцінює ресурси з точки зору користувача бібліотеки. На основі огляду літератури відібрано критерії оцінювання, які були використані для створення дослідницького інструментарію. Застосовано наступні критерії: надійність, достовірність, своєчасність, повнота/достатність, унікальність, безпека, зручність використання, структурна сумісність. Розроблено анкету, яка містить набір питань, необхідних для дослідження. Оцінювання ґрунтується на перевірці достовірності й доступності представленої інформації та не має на меті контролю над змістом інформації на веб-сайтах. Створений інструментарій оцінювання якості в основному рекомендований для користувачів сайтів бібліотек. У науковому вимірі розроблену методологію можна застосувати для досліджень вимірювання якості інформації у мережі Інтернет.

Description

Keywords

jakość informacji, ocena jakości informacji, kryteria jakości informacji, biblioteki cyfrowe, quality of information, evaluation of quality of information, information quality criteria, digital libraries, якість інформації, оцінювання якості інформації, критерії якості інформації, цифрові бібліотеки

Citation

Krzesaj M. Ocena jakości informacji na stronach WWW bibliotek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce / Marcin Krzesaj // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 88–102. – Bibliografia.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By