Первинні перетворювачі для вимірювання температури в металургії

Abstract

Успішне впровадження у металургійне виробництво систем автоматизації неможливе без наявності надійної та достовірної первинної інформації про параметри технологічного процесу. Температура є одним із основних параметрів, що визначає кількісні та якісні показники готової продукції. Тому технологічні процеси металургійної промисловості потребують наявності достатньої та різноманітної кількості первинних перетворювачів температури, що характеризуються високою точністю, чутливістю, стабільністю і стійкістю до завад. У статті наведено огляд термометричних та конструкційних матеріалів для створення первинних вимірювальних перетворювачів із заданими метрологічними характеристиками, перетворювачів для вимірювання температури в доменному виробництві, газових потоків у технологічних процесах металургії, розплавлених металів, а також для інтелектуальних вимірювальних перетворювачів.
The successful implementation of the systems of automation in metallurgical industry is impossible without the presence of reliable primary information about the parameters of technological process. A temperature is one of basic parameters that determine the quantitative and quality indicators of the final products. Therefore the technological processes of metallurgical industry need the presence of various primary transformers of temperature with high accuracy, sensitivity, stability and resistance to interference. The article gives a review of thermometric and construction materials for creation of primary measuring transducers with the set metrological descriptions, transducers for measuring of temperature in a domain production, gas streams in the technological processes of metallurgy, molten metals and intellectual measuring transducers. Depending on the technologically possible limits of errors of measuring of temperature in different metallurgical processes, this article offers application of existent technical equipment for these measures with providing their features, metrological descriptions, overall dimensions and general view. In this article the basic requirements to the temperature measuring in metallurgy are provided, as well as basic properties of thermometric and construction materials that must be taken into account for providing metrological and operating descriptions of primary measuring transducers are considered. It offers primary measuring transducers for measuring of temperature of entry parameters, parameters of domain process, equipment and gas streams in a domain production, transducers for measuring of temperature of molten metals. The basic requirements to the intellectual measuring transformers for measuring of temperature in metallurgy are considered, as well as their brief review and metrological characteristics. Tools of measuring the temperature are systematized for different technological processes in metallurgy, which gives an opportunity to correctly choose transducers by metrological descriptions and structural parameters. The article attempts to acquaint specialists, researchers, scientists, graduate students and students with new devices for measuring temperatures in different metallurgical processes, which are commercially produced in Ukraine.

Description

Keywords

металургійне виробництво, температура, первинний вимірювальний перетворювач, похибка вимірювання, інтелектуальний вимірювальний перетворювач, Metallurgical production, Temperature, Primary measuring transducer, Error of measurement, Intelligent transducers

Citation

Первинні перетворювачі для вимірювання температури в металургії / В. О. Фединець, Я. П. Юсик, І. С. Васильківський, Н. О. Гук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 80. — № 2. — С. 41–48.