Emergency Condition of Loggies in Buildings with Supporting Brick Walls

Date
2020-03-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Ця стаття присвячена проблемам стану існуючих житлових будівель 70–80 років забудови минулого століття, які експлуатуються близько 50-ти років та підлягають негайному технічному обстеженню. Найсуттєвішим для безпечної експлуатації таких будівель є фактор якості будівництва, оскільки у вказаний період будівництво виконувалося із багатьма недоліками, які проявляються у теперішній час. У статті описано проблему вузлів стикування лоджій із будівлею при проєктуванні та споруджені багатоповерхових будівель із несучими цегляними стінами. Неякісна перев’язка цегли у кладці, а також відсутність якісної перев’язки поперечних стін лоджій із несучими повздовжніми стінами будівлі приводить до утворення тріщин на усю висоту лоджій, які повністю відрізають їх на примиканні до несучих стін, що створює аварійну ситуацію і може призвести до обвалу будівельних конструкцій. Розглянуто реальний приклад такої проблеми у існуючій 9-поверховій будівлі із цегляними несучими стінами, де проявилися недоліки будівництва, а саме неякісного виконання кладки у місцях примикання лоджій до несучих стін будівлі. Описано конструктивну схему, а також основні конструкції будівлі. Показано основні пошкодження та дефекти. Для більшого розуміння роботи конструкції після утворення тріщин та із урахуванням її конструктивної схеми та завантаження біла створена розрахункова скінченно-елементна модель у ПК “ЛІРА-САПР” та отримано переміщення лоджії. Конструкція лоджії запроєктована таким чином, що навантаження розподілені нерівномірно, а саме по зовні (із сторони фасаду) огороджувальні залізобетонні панелі та засклення створюють додаткове погонне навантаження, яке спричинює перекіс конструкції лоджії, оскільки вона не прикріплена до будівлі належним чином. На основі проведеного візуального обстеження видимої частини будівельних конструкцій та результатів розрахунків визначено, що причиною утворення тріщин є неякісна перев’язка кладки несучих стін лоджії та несучих стін будівлі, що спричинило аварійний стан розглянутої ділянки будівлі. Подано рекомендації з посилення аварійної ділянки споруди.
This article is devoted to the problems of the existing residential buildings of 70-80 years of construction of the last century, which have been in operation for about 50 years and are subject to immediate technical inspection. The most important factor for the safe operation of such buildings is the quality of construction, as in this period the construction was performed with many shortcomings that are manifested today. The article describes the problem of joints of loggias with the building in the design and construction of multi-storey buildings with load-bearing brick walls. Poor ligation of bricks in the masonry, as well as the lack of quality ligation of the transverse walls of loggias with load-bearing longitudinal walls of the building leads to the formation of cracks on the entire height of the loggias, which completely cut them at the abutment, which creates an emergency collapse of building structures. A real example of such a problem in the existing 9-storey building with brick load-bearing walls, where the shortcomings of construction were manifested, namely the poor quality of masonry at the junction of loggias to the load-bearing walls of the building. The structural scheme is also described, as well as the main structures of the building. The main damages and defects are shown. Using the PC “LIRA-SAPR” created a calculation model and compared the results of calculations with the existing condition of the considered area of the building. Recommendations for strengthening the emergency section of the building are given.
Description
Keywords
помилки будівництва, цегляна кладка, дефекти цегляних стін, лоджія, моделювання, розрахункова схема, construction errors, brickwork, defects of brick walls, loggia, modeling, calculation scheme
Citation
Demchyna B. Emergency Condition of Loggies in Buildings with Supporting Brick Walls / Bohdan Demchyna, Leonid Vozniuk // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2. — No 2. — P. 28–34.