Основні функції управління фінансовою діяльністю підприємства

dc.citation.conferenceІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференції молодих вчених "Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення"
dc.citation.epage103
dc.citation.journalTitleУправління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених
dc.citation.spage101
dc.contributor.affiliationУжгородський Національний університет
dc.contributor.authorМешко, В. В.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.temporal14–15 квітня 2016 року, Львів
dc.date.accessioned2020-04-15T07:40:16Z
dc.date.available2020-04-15T07:40:16Z
dc.date.created2016-04-14
dc.date.issued2016-04-14
dc.format.extent101-103
dc.format.pages3
dc.identifier.citationМешко В. В. Основні функції управління фінансовою діяльністю підприємства / В. В. Мешко // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, 14–15 квітня 2016 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — С. 101–103. — (Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання).
dc.identifier.citationenMeshko V. V. Osnovni funktsii upravlinnia finansovoiu diialnistiu pidpryiemstva / V. V. Meshko // Upravlinnia ekonomichnymy protsesamy na makro- i mikrorivni: problemy ta perspektyvy vyrishennia : materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii molodykh vchenykh, 14–15 kvitnia 2016 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2016. — P. 101–103. — (Upravlinnia operatsiinoiu, investytsiinoiu ta finansovoiu diialnistiu subiektiv hospodariuvannia).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/48715
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofУправління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, 2016
dc.relation.references1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика навч. посіб. / О.Я. Базілінська. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 398с.
dc.relation.references2. Ковальчук К.Ф Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій.: навчальний посібник / К.Ф. Ковальчук – К.: Центр учбової літератури, – 2012. – 326 с.
dc.relation.references3. Косменко Л. Управління фінансовою діяльністю підприємства / Л. Косменко [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/67-679-1.
dc.relation.references4. Мних Є.В. Фінансовий аналіз: підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с.
dc.relation.references5. Фінанси підприємств: підручник / [Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін.]; кер. кол.авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – Восьме вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2013. – 219 с.
dc.relation.references6. Фінансовий менеджмент. Практикум: навч. посібник / Л. Д. Буряк, М. Д. Білик, О. М. Грицино та ін.; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2015. – 335 с.
dc.relation.references7. Яценко В. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / В. М. Яценко, О. М. Шинкаренко, Н. М. Бразілій – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 267 с.
dc.relation.referencesen1. Bazilinska O.Ya. Finansovyi analiz: teoriia ta praktyka tutorial, O.Ya. Bazilinska, 2-he vyd, K. : Centre of Educational Literature, 2011, 398p.
dc.relation.referencesen2. Kovalchuk K.F Analiz hospodarskoi diialnosti: teoriia, metodyka, rozbir konkretnykh sytuatsii., navchalnyi posibnyk, K.F. Kovalchuk – K., Centre of Educational Literature, 2012, 326 p.
dc.relation.referencesen3. Kosmenko L. Upravlinnia finansovoiu diialnistiu pidpryiemstva, L. Kosmenko [Electronic resource]. Access mode: http://conf-cv.at.ua/forum/67-679-1.
dc.relation.referencesen4. Mnykh Ye.V. Finansovyi analiz: pidruchnyk, Ye.V. Mnykh, N.S. Barabash, K. : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2014, 536 p.
dc.relation.referencesen5. Finansy pidpryiemstv: pidruchnyk, [Poddierohin A.M., Bilyk M.D., Buriak L.D. and other]; ker. kol.avt. i nauk. red. prof. A.M. Poddierohin, Vosme vyd., pererob. i dop, K., KNEU, 2013, 219 p.
dc.relation.referencesen6. Finansovyi menedzhment. Praktykum: navch. posibnyk, L. D. Buriak, M. D. Bilyk, O. M. Hrytsyno and other; by gen. ed. A. M. Poddierohina, K., KNEU, 2015, 335 p.
dc.relation.referencesen7. Yatsenko V. M. Finansovyi analiz: tutorial dlia studentiv vyshchykh navch. zakl., V. M. Yatsenko, O. M. Shynkarenko, N. M. Brazilii – Cherkasy: ChDTU, 2010, 267 p.
dc.relation.urihttp://conf-cv.at.ua/forum/67-679-1
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2016
dc.titleОсновні функції управління фінансовою діяльністю підприємства
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2016_Meshko_V_V-Osnovni_funktsii_upravlinnia_101-103.pdf
Size:
253.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2016_Meshko_V_V-Osnovni_funktsii_upravlinnia_101-103__COVER.png
Size:
428.52 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.94 KB
Format:
Plain Text
Description: