Міждисциплінарний підхід як один із найефективніших підходів до викладання філософських дисциплін (Огляд міжнародного стажування за освітньо-науковою програмою “Філософія та економіка ” Університету Байройта, Німеччина)

Date
2020-02-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Автор на прикладі магістерської та бакалаврської програми “Філософія та економіка” Байройтського університету розкриває дидактичний, педагогічний, науковий аспекти міждисциплінарного підходу у викладанні філософських дисциплін. Коротко описані структура та організація навчального процесу на освітній програмі “Філософія та економіка”, проаналізовано робочі програми основних навчальних дисциплін філософського циклу. Автор на основі здійсненого аналізу робить висновки про те, що, по-перше, міждисциплінарний підхід розширює сферу застосування філософської аналітики та основних науково-дослідницьких завдань, а також визначає мету їх застосування. По-друге, використання міждисциплінарного підходу сприяє чіткому визначенню евристичної ролі філософських дисциплін у навчально-освітньому процесі. Зокрема, йдеться про формування так званих “м’яких навичок” студентів (критичне мислення, комунікативність тощо), а також про “підсилення” фахових компетентностей студентів (розвиток аналітичного та стратегічного мислення, управлінських здібностей, ораторських навичок, бачення трендів та творення їх у конкретних сферах діяльності). По-третє, викладання філософських дисциплін на основі міждисциплінарного підходу може бути актуальним в умовах сучасної університетської освіти України, оскільки підсилить гуманітарну складову в окремих сферах людської діяльності, а саме: економіці, підприємництві, управлінні, інформаційних технологія, сфері штучного інтелекту, що сприятиме зростанню їхньої ефективності та безпеки.
The purpose of the overview is to illustrate the didactic, pedagogical, scientific aspects of the relevance of an interdisciplinary approach in teaching philosophical disciplines, using the example of the Master’s and Bachelor’s Programs “Philosophy & Economics” at the University of Bayreuth in Germany. The organizational structure and educational process of the “Philosophy & Economics” educational program are briefly explained, and the working programs of the basic educational subjects are analyzed. The focus is on the disciplines of the philosophical cycle. Based on analysis, the author concludes that, firstly, the multidisciplinary approach broadens the scope of philosophical analytics and basic research tasks, and defines the purpose of their application. Secondly, the usage of an interdisciplinary approach contributes to a clear definition of the heuristic role of philosophical disciplines in the educational process. In particular, it is about growing so called “soft skills” (critical thinking, creative thinking, communicativeness etc.) as well as “enhancing” students’ professional competencies (developing analytical and strategic thinking, managerial skills, oratorical skills etc). Thirdly, the teaching of philosophical disciplines on the basis of an interdisciplinary approach may be relevant in the context of modern university education in Ukraine, as it will strengthen the humanitarian component in certain spheres of human activity” economics, business, management, information technologies, artificial intelligence, which will contribute to their efficiency and security.
Description
Keywords
навчання, міждисциплінарний підхід у навчанні, філософія, економіка, teaching, multidisciplinary approach to teaching, philosophy, economics
Citation
Федорів Л. Міждисциплінарний підхід як один із найефективніших підходів до викладання філософських дисциплін (Огляд міжнародного стажування за освітньо-науковою програмою “Філософія та економіка ” Університету Байройта, Німеччина) / Любомир Федорів // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 1. — С. 63–66.