Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Нові інформаційні телекомунікаційні технології сприяють оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано інноваційні підходи до поліпшення навчальної програми вищої освіти у сфері ІТ. Розглянуто методи пошуку і залучення студентів до наукової та практичної роботи завдяки їх участі в командних змаганнях і спільних міжвузівських науково-практичних проектах. Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання. Запропоновано метод покращення наукової грамотності студентів, знаходячи інноваційні рішення для вирішення проблем проектів, що сприятиме науковій кар’єрі для учасників міжвузівських проектів. Розглянуто питання побудови комплексу математичних моделей процесів дистанційного навчання, на яких ґрунтується створення інтегрованого інформаційно-навчального середовища. Зазначені питання є актуальними у зв’язку з упровадженням технологій дистанційного навчання і нерозривно пов’язано з дидактичними та методологічними аспектами навчального процесу. New information, telecommunication technologies contribute to the optimization in the management of studies. This paper is devoted to the implementation of innovative approaches to improving the curriculum of higher education. The method of finding and attracting students including girls for scientific and practical work through and their participation at team competitions and joint Interuniversity scientific-practical projects are proposed. This work has considered a problem of distance education and involvement in her adaptive learning system. Improving scientific literacy of students by finding innovative solutions to address the problems of projects are proposed. Simplify the process of obtaining a scientific career for interuniversity projects participants. The questions of mathematical models of processes of distance education (remote training) are highlighted in this article. Creation of the integrated net oriented informational-educational environment is based on them. The indicated questions are actual in connection with implantation of technologies of distance learning and inextricably related with didactic and methodological aspects of the educational process.

Description

Keywords

інформаційні технології, інтелектуальний аналіз даних, міжвузівські науково-практичні проекти, дистанційне навчання, дистанційна освіта, електронне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, електронний підручник, віртуальне навчальне середовище, інтегроване інформаційно-навчальне середовище, наукова кар’єра, учасники міжвузівських проектів, information technology, data mining, Interuniversity scientific-practical projects, distance learning, distance education, e-learning, information and communications technology, electronic textbook, virtual learning environment, integrated net oriented informational-educational environment, scientific career, interuniversity projects participants

Citation

Шаховська Н. Б. Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень / Н. Б. Шаховська, В. А. Висоцька, Л. В. Чирун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць. – 2015. – № 832. – С. 254–284. – Бібліографія: 26 назв.