Типова функціональність, особливості застосування та впровадження систем управління знаннями в ІТ-компаніях

Abstract

Робота присвячена особливостям зберігання та повторного використання знань у компаніях, діяльність яких пов’язана з розробкою програмного забезпечення. Надано поняття знання, управління знаннями та системи управління знаннями з позицій їх використання у ІТ-компанії. Визначено, що організаційне знання прийнято поділяти на явне, тобто таке, яке може бути представлене у вигляді листа, вказівок, довідника тощо, та неявне, носієм якого є розум співробітника безпосередньо та яке доволі важко піддається вилученню. Сформовано основне завдання управління знаннями, яке полягає в організації процесів створення, зберігання, отримання, передачі та застосування знань. Описано основні стратегії знань, серед яких створення знань, збереження та пошук знань, передача та обмін знаннями, застосування знань, подано приклади їхнього використання при розробці програмного забезпечення. Подано характеристику системи управління знаннями як інформаційної системи, яка розроблена для підвищення ефективності управління знаннями організації. Така система дозволяє вирішити проблеми, пов’язані з різноманітністю програмних проєктів, в яких задіяна ІТ-компанія. Визначено основні структурні елементи та функції систем управління знаннями, які включають засоби пошуку, інструменти управління контентом та взаємодією, засоби зберігання даних та інструменти для видобутку, а також засоби групового та штучного інтелекту. Проаналізовано особливості використання та впровадження систем управління знаннями в роботу малих та середніх ІТ-компаній на прикладі Academy Smart Ltd. Розглянуто проблеми, які виникають при цьому, та фактори, що роблять таке впровадження успішним. Надано характеристику організації управління знаннями в Academy Smart Ltd, зроблено висновки про ефективність цієї організації, відповідно до чого сформовано напрямки подальших досліджень.
The work is focused on features of knowledge storage and its reuse in companies whose activities are related to software development. The concepts of knowledge, knowledge management and knowledge management systems from the standpoint of their usage in an IT company are given. It is determined that organizational knowledge is divided into explicit, which can be presented in the form of a letter, instructions, reference book, etc., and implicit, which exists only in an employee's mind directly and cannot be easily extracted. The main goal of knowledge management is formed, which is the organization of processes of creation, storage, acquisition, transfer and application of knowledge. The main strategies of knowledge are described, including the creation of knowledge, storage and retrieval of knowledge, transfer and exchange of knowledge, application of knowledge, examples of their use in software development. The characteristics of the knowledge management system is given as an information system that is designed to improve the efficiency of knowledge management of the organization. This system allows to solve problems related to the variety of software projects in which the IT company is involved. The main structural components and functions of knowledge management systems are identified, which include search tools, content and interaction management tools, data storage tools and mining tools, as well as group and artificial intelligence tools. The features of the usage and implementation of knowledge management systems at the work of small and medium-sized IT companies on the example of the Academy Smart Ltd are analyzed. The emerging issues of implementation of the system and success factors are considered. The features of the knowledge management process in Academy Smart Ltd is given, conclusions about efficiency of this organization are made, according to what the directions of the further researches are formed.

Description

Keywords

знання, управління знаннями, система управління знаннями, KMS, knowledge, knowledge management, knowledge management system, KMS

Citation

Сокол В. Типова функціональність, особливості застосування та впровадження систем управління знаннями в ІТ-компаніях / Володимир Сокол, Марія Білова, Олексій Космачов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — № 8. — С. 45–54.