Дослідження сегменту експрес-доставки вантажів в Україні з використанням методів математичної статистики

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено сегмент експрес-доставки вантажів та проблеми їх розвитку в Україні: актуальність та чинники розвитку сегменту “СЕР”; основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання в сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; обсяг та структуру наданих послуг підприємствами пошти та зв’язку; рівень доходів підприємств від надання послуг пошти та зв’язку тощо. Проаналізовано проблеми розвитку сегменту “СЕР” та надано рекомендації щодо удосконалення їх діяльності (запроваджувати методи нецінової конкуренції, подальше поглиблення спеціалізації/диверсифікації (залежно від умов розвитку) та застосування прогресивних форм обслуговування споживачів з врахуванням факторів комплексності постачання, обсягу надання додаткових послуг, прямих довготермінових зв’язків). Розглянуто чинники сприяння діяльності надавачів послуг експрес-доставки (техніко- технологічні: оптимізація маршрутів перевезень вантажів, удосконалення систем оброблення та перевезення вантажів, механізація та автоматизація у сфері виробництва, застосування сучасних інфокомунікаційних технологій; організаційні: вдосконалення організаційних структур управління та перерозподіл функціональних обов’язків, покращення організації виробництва і праці; економічні: уніфікація та стандартизація існуючих послуг на засадах структуризації показників якості послуг та кількісного визначення їх параметрів, встановлення нормативних рівнів якості пересилання вантажів, економічне стимулювання щодо забезпечення надання високоякісних послуг). In this work the market segment of express cargo delivery and the following problems of its development in Ukraine are researched: topicality and factors of express freight development; basic structural indicators of businesses in transporting, warehousing, postal and courier activities; volume and structure of services provided by enterprises of mail and communications; the level of income of companies providing post and communication services etc. The problems of the express freight and recommendations for improvement of their activities (implementing methods of non-price competition, further deepening specialization/diversification (depending on the conditions of development) and the application of progressive forms of customer service, taking into account the complexity of the supply factors, the amount of additional services, direct long-term bonds). The following factors promoting the activities of express delivery service providers (technical and technological) are considered: cargo route optimization, improvement of processing and transportation systems, mechanization and automation in manufacturing, the use of modern information and communication technologies. The considered organizational factors are: improvement of organizational management structures and redistribution of functional responsibilities, improvement of production and labor. Among economic factors there are: harmonization and standardization of existing services on the basis of structuring service quality indicators and quantitative determination of parameters, establishment of regulatory quality levels of forwarding cargoes, economic incentives to ensure the provision of high quality services).

Description

Keywords

сегмент “СЕР”, експрес-доставка вантажів, дослідження та тенденції розвитку сегменту експрес-вантажів, express freight, research and development, trends of express cargo segment

Citation

Шандрівська О. Є. Дослідження сегменту експрес-доставки вантажів в Україні з використанням методів математичної статистики / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, В. А. Шандрівський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць. – 2015. – № 815. – С. 169–184. – Бібліографія: 14 назв.