Роль періодичних видань у розвитку українсько-польських відносин на Прикарпатті

dc.citation.epage39
dc.citation.issue2
dc.citation.journalTitleГуманітарні візії
dc.citation.spage34
dc.contributor.affiliationПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
dc.contributor.affiliationVasyl Stefanyk Precarpathian National University
dc.contributor.authorМатвієнків, Світлана
dc.contributor.authorMatviienkiv, Svitlana
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-01-26T07:50:56Z
dc.date.available2021-01-26T07:50:56Z
dc.date.created2020-02-24
dc.date.issued2020-02-24
dc.description.abstractМедіа національних меншин сприяють дотриманню принципів громадянського суспільства і укріпленню толерантності та стабільності в українському поліетнічному суспільстві. Тому їх дослідження і стало метою цієї статті. Для цього застосовувалися загальнонаукові та специфічні методи наукового дослідження. Ключовим методом став порівняльно-критичний аналіз діяльності громадських організацій та медіа національних меншин на Прикарпатті. Крім того, методологічна основа дослідження базується на загальнонаукових методах досліджень проблеми реалізації прав національних меншин на власні медіа у сучасному українському суспільстві. Показано, що зареєстровані періодичні видання та радіо польської національної меншини Прикарпаття є свідченням вільного існування недержавних організацій, які відображають інтереси соціальних груп та їхні цінності. Польська громада є дисперсною, тому тенденція розвитку її ЗМІ відображає всеукраїнський стан етноінтеграції представників національних громад у суспільство. Польськомовні та двомовні газети й журнали Івано-Франківщини є важливим чинником збереження і прилюдного вираження ідентичності національних меншин та відображають як самобутність культури й традицій, так і ступінь їх асиміляції. Постійний вихід схваленої державою національної періодики дає можливість представникам національних меншин почуватися рівноправними громадянами України з високим соціальним статусом та забезпеченими культурними запитами. Існування періодичних видань національних меншин підвищує рівень поінформованості суспільства, сприяє національному примиренню, порозумінню між людьми, розвитку громадянського суспільства.
dc.description.abstractIn Ukraine, media of national minorities support the principles of civil society, tolerance and social stability. Therefore, the analysis of activity of media of national minorities, especially Polish minority in Prykarpattia, is the task of this article. A key method of the research is the comparative critical analysis of the activities of public organizations and private media of Polish minority in the Pre-Carpathian region. The author argues that registered periodicals and radios of Polish national minority in the Pre-Carpathian region develop the cultural and ethnical identity of this minority. Polish-speaking and bilingual newspapers and magazines of Pre-Carpathian region are important factors, which help to preserve and publicly express identity, reveal the uniqueness of traditions, and the degree of assimilation. Permanent publishing of government-approved periodicals of Polish national minority develops the feeling of equality and gives the opportunity for its representatives to realize cultural demands. In general, we can say that media of national minorities raise awareness of society, promoting national reconciliation, mutual understanding between people, and development of society.
dc.format.extent34-39
dc.format.pages6
dc.identifier.citationМатвієнків С. Роль періодичних видань у розвитку українсько-польських відносин на Прикарпатті / Світлана Матвієнків // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 2. — С. 34–39.
dc.identifier.citationenMatviienkiv S. The Role of Periodicals for Development of Ukrainian-Polish Relations in Prykarpattia / Svitlana Matviienkiv // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 6. — No 2. — P. 34–39.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/shv2020.02.034
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56033
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГуманітарні візії, 2 (6), 2020
dc.relation.ispartofHumanitarian Vision, 2 (6), 2020
dc.relation.referencesБезверха, Т. (2016). Періодичні видання національних
dc.relation.referencesменшин Житомирської області як чинник етноінтеграції
dc.relation.referencesгромадянського суспільства в Україні. Наукові записки
dc.relation.referencesІнституту журналістики, 63, 64–67.
dc.relation.referencesДуцик, Д., Дворовий, М. (2019). Національні меншини України і медіа: до порозуміння через толерантність.
dc.relation.referencesПосібник для журналістів та журналісток, 5. Київ: ТОВ “СІГМАТРЕЙД”.
dc.relation.referencesЗасоби масової інформації в Івано-Франківську.
dc.relation.references(2020). Отримано з https://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_
dc.relation.referencesмасової_інформації_в_Івано-Франківську
dc.relation.referencesЗ життя пішов засновник найбільшої польської
dc.relation.referencesгазети в Україні Мірослав Ровіцький. (2020). Отримано з
dc.relation.referenceshttps:// detector. media/ community/ article/178673 /2020-07-10-z-zhittya-pishov-zasnovnik-naibilshoi-polskoi-gazeti-vukraini-miro slav-rovitskii/
dc.relation.referencesІсторія Івано-Франківська. (2020). Отримано з https://uk.wikipedia. org/wiki/ Історія_Івано-Франківська
dc.relation.referencesКолісник, Ю. (2000). Преса національних меншин
dc.relation.referencesУкраїни як засіб їх самоствердження в умовах становлення
dc.relation.referencesукраїнської державності (1992–1999 рр.): дис... канд. філол.
dc.relation.referencesнаук. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка.
dc.relation.referencesКур’єр Галіційський. (2020). Отримано з https://uk.wikipedia.org/wiki /Кур%27єр_Галіційський
dc.relation.referencesЛитвин, М., Науменко, К. (1995). Історія ЗУНР. Львів:
dc.relation.referencesІнститут українознавства НАН України, ВКФ “Олір”.
dc.relation.referencesЛуцишин, Г. (2002). Національні меншини у політичному житті України [Текст]: дис... канд. політ. наук: 23.00.02. Львів: Львівський національний ун-т ім. Івана Франка.
dc.relation.referencesЛуцишин, Г. (2012). Національна консолідація України
dc.relation.referencesв умовах сучасного політичного процесу: монографія.
dc.relation.referencesЛьвів: Вид-во Львівської політехніки.
dc.relation.referencesЛопушинський, І. (2013). Україна і національні меншини: шлях до толерантності та співпраці. В Актуальні
dc.relation.referencesпроблеми державного управління педагогіки та психології.
dc.relation.referencesЗбірник наукових праць Херсонського національного технічного університету, Вип. 1 (9), 99–103.
dc.relation.referencesМіронова, І. (2006). Національні меншини України:
dc.relation.referencesнавч.-метод. посіб. Миколаїв; Одеса: ТОВ ВіД.
dc.relation.referencesМяловицька, Н. (2013). Права національних меншин:
dc.relation.referencesєвропейський досвід. Віче, 17. Отримано з: http://www.viche.info/journal/3839/
dc.relation.referencesОрел, С. (2020). Преса національних меншин: без вини
dc.relation.referencesвинувата. Отримано з https://rk.kr.ua/presa-natsionalnihmenshin-bez-vini-vinuvata
dc.relation.referencesПро поляків у Франківську і франківців у Польщі.
dc.relation.references(2020). Отримано з https://sotka.life/pro-poliakiv-u-frankivsku- ifrankivtsiv-u-polshchi-rozpovidaiut-andzhej-leush-i-mar-ia-osidach/
dc.relation.referencesРафальський, О. (2001). Національні меншини України
dc.relation.referencesв ХХ столітті: історіографія [Текст]: дис... д-ра іст. наук: 07.00.06. Київ: Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України.
dc.relation.referencesРябошапка, Л. (2001). Правове становище національних меншин України (1917–2000). Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.
dc.relation.referencesХто ми? (2020). Отримано з https://www.kuriergalicyjski.com/o-nas/135-o-nas
dc.relation.referencesЦентр польської культури та європейського діалогу
dc.relation.referencesв Івано-Франківську. (2020). Отримано з https://www.ckpide.eu/ua/aktualnosci/wydarzenia/2762-aktyvnistmolodykh-poliakiv-v-ukrainskykh-realiiakh
dc.relation.referencesЧирко, Б. (1995). Національні меншини України
dc.relation.references(20–30 роки ХХ ст.). Київ: Асоціація “Україна”.
dc.relation.referencesШвець, В. (2012). Преса національних меншин України
dc.relation.referencesяк чинник етнічної консолідації (на прикладі газети кримських
dc.relation.referencesболгар “Извор”). Держава та регіони, Сер.: Гуманітарні науки, 4 (31), 147–151. Отримано з http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_28
dc.relation.referencesЯкубова, Л. (2010). Національні меншини України.
dc.relation.referencesУ В. Смолій. (Pед.). Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О.
dc.relation.referencesКиїв: Видавництво “Наукова думка”. Отримано з http://www.history.org.ua/?termin=Natsionalni_menshyny
dc.relation.referencesenBezverha, T. (2016). Periodicals of National Minorities
dc.relation.referencesenof Zhytomyr Region as a Factor of Ethnointegration of Civil
dc.relation.referencesenSociety in Ukraine. [In Ukrainian]. Scientific Notes of the
dc.relation.referencesenInstitute for Journalism, 63, 64–67.
dc.relation.referencesenCenter for Polish Culture and European Dialogue
dc.relation.referencesenin Ivano-Frankivsk. (2020). [In Ukrainian]. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttps://www.ckpide.eu/en/aktualnosci/wydarzenia/2762-aktyvnistmolodykh-poliakiv-v-ukrainskykh-realiiakh
dc.relation.referencesenChyrko, B. (1995). National Minorities of Ukraine (20–30s
dc.relation.referencesenof the XX century). [In Ukrainian]. Kyiv: Association “Ukraine”.
dc.relation.referencesenDutsyk, D., Dvorovy, M. (2019). National Minorities of
dc.relation.referencesenUkraine and the Media: Understanding through the Tolerance.
dc.relation.referencesenA Guide for Journalists. [In Ukrainian]. Kyiv: SIGMATRADE LLC.
dc.relation.referencesenGalician Courier. (2020). [In Ukrainian]. Retrieved
dc.relation.referencesenfrom https://uk.wikipedia. org/wiki/Кур%27єр_Галіцыйський
dc.relation.referencesenHistory of Ivano-Frankivsk. (2020). [In Ukrainian].
dc.relation.referencesenRetrieved from https://uk.wikipedia. org/wiki/Історія_ІваноФранківська
dc.relation.referencesenKolisnyk, Yu. (2000). The Newpapers of National
dc.relation.referencesenMinorities of Ukraine as a Tools of Their Self-Affirmation
dc.relation.referencesenunder the Conditions of Formation of the Ukrainian Statehood
dc.relation.referencesen(1992–1999): dis ... PhD in Philosophy. [In Ukrainian]. Lviv:
dc.relation.referencesenIvan Franko Lviv National University.
dc.relation.referencesenLitvin, M., Naumenko, K. (1995). History of the
dc.relation.referencesenWestern Ukrainian People’s Republic. [In Ukrainian]. Lviv:
dc.relation.referencesenInstitute of Ukrainian Studies of the National Academy of
dc.relation.referencesenSciences of Ukraine, VKF “Olir”, 101.
dc.relation.referencesenLopushinsky, I. (2013). Ukraine and National Minorities:
dc.relation.referencesenthe Path th the Tolerance and Cooperation. [In Ukrainian].
dc.relation.referencesenCurrent Problems of Public Administration of Pedagogy and
dc.relation.referencesenPsychology. Collection of scientific works of Kherson National
dc.relation.referencesenTechnical University. Kherson, 1 (9), 99–103.
dc.relation.referencesenLutsyshyn, H. (2002). National Minorities in the
dc.relation.referencesenPolitical Life of Ukraine [Text]: dis ... Сandidate of political
dc.relation.referencesensciences 23.00.02. [In Ukrainian]. Lviv: Ivan Franko Lviv
dc.relation.referencesenNational University.
dc.relation.referencesenLutsyshyn, H. (2012). National consolidation of
dc.relation.referencesenUkraine under the conditions of modern political process. [In
dc.relation.referencesenUkrainian]. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House.
dc.relation.referencesenMass Media in Ivano-Frankivsk. (2020). [In Ukrainian].
dc.relation.referencesenRetrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_масової_
dc.relation.referencesenінформації_в_Івано-Франківску
dc.relation.referencesenMironova, I. (2006). National Minorities of Ukraine. [In
dc.relation.referencesenUkrainian]. Mykolaiv; Odessa: ViD LLC.
dc.relation.referencesenMiroslav Rovicki – the Founder of the Largest Polish
dc.relation.referencesenNewspaper in Ukraine, has passed away. (2020). [In
dc.relation.referencesenUkrainian]. Retrieved from https://detector.media/community/article/178673/2020-07-10-z-zhittya-pishov-zasnovnik -naibilshoi-polskoi-gazeti-v-ukraini-miroslav-rovitskii/
dc.relation.referencesenMyalovytska, N. (2013). The Rights of National Minorities:
dc.relation.referencesenthe European experience. [In Ukrainian]. Viche, 17. Retrieved
dc.relation.referencesenfrom: http://www.viche.info/journal/3839/
dc.relation.referencesenOn Poles in Frankivsk and Frankivtsi in Poland. (2020).
dc.relation.referencesen[In Ukrainian]. Retrieved from https://sotka.life/pro-poliakiv-ufrankivsku-i-frankivtsiv-u-polshchi-rozpovidaiut-andzhejleush-i-mar-ia-osidach/
dc.relation.referencesenOrel, S. (2020). The Newpapers of National Minorities:
dc.relation.referencesenWithout Guilt Guilty. [In Ukrainian]. Retrieved from https://rk.kr.ua/presa-natsionalni-menshin-bez-vini-vinuvata
dc.relation.referencesenRafalsky, O. (2001). National Minorities of Ukraine in
dc.relation.referencesenthe 20th Century: Historiography [Text]: dis ... Dr. of history
dc.relation.referencesenScience: 07.00.06. [In Ukrainian]. Kyiv: Inst political. and
dc.relation.referencesenethno-national. research. NAS of Ukraine.
dc.relation.referencesenRyaboshapka, L. (2001). Legal Status of National
dc.relation.referencesenMinorities in Ukraine (1917–2000). [In Ukrainian]. Lviv: Ivan
dc.relation.referencesenFranko Lviv National University.
dc.relation.referencesenShvets’, V. (2012). The Newpapers of National Minorities
dc.relation.referencesenof Ukraine as a Factor of Ethnic Consolidation (On the
dc.relation.referencesenExample of the Crimean Bulgarian newspaper “Izvor”). [In
dc.relation.referencesenUkrainian]. The State and the Regions, Ser. Humanities, 4 (31), 147–151. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_28
dc.relation.referencesenWho Are We? (2020). [In Ukrainian]. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttps://www.kuriergalicyjski.com/o-nas/135-o-nas
dc.relation.referencesenYakubova, L. (2010). National Minorities of Ukraine.
dc.relation.referencesen[In Ukrainian]. In V. Smoliy. (Ed.). Encyclopedia of the History
dc.relation.referencesenof Ukraine: Vol. 7: Mi-O. Kyiv: “Scientific Thought”. Retrieved
dc.relation.referencesenfrom http://www.history.org.ua/?termin =Natsionalni_ menshyny
dc.relation.urihttps://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_
dc.relation.urihttps://uk.wikipedia
dc.relation.urihttps://uk.wikipedia.org/wiki
dc.relation.urihttp://www.viche.info/journal/3839/
dc.relation.urihttps://rk.kr.ua/presa-natsionalnihmenshin-bez-vini-vinuvata
dc.relation.urihttps://sotka.life/pro-poliakiv-u-frankivsku-
dc.relation.urihttps://www.kuriergalicyjski.com/o-nas/135-o-nas
dc.relation.urihttps://www.ckpide.eu/ua/aktualnosci/wydarzenia/2762-aktyvnistmolodykh-poliakiv-v-ukrainskykh-realiiakh
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_28
dc.relation.urihttp://www.history.org.ua/?termin=Natsionalni_menshyny
dc.relation.urihttps://www.ckpide.eu/en/aktualnosci/wydarzenia/2762-aktyvnistmolodykh-poliakiv-v-ukrainskykh-realiiakh
dc.relation.urihttps://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_масової_
dc.relation.urihttps://detector.media/community/article/178673/2020-07-10-z-zhittya-pishov-zasnovnik
dc.relation.urihttps://sotka.life/pro-poliakiv-ufrankivsku-i-frankivtsiv-u-polshchi-rozpovidaiut-andzhejleush-i-mar-ia-osidach/
dc.relation.urihttps://rk.kr.ua/presa-natsionalni-menshin-bez-vini-vinuvata
dc.relation.urihttp://www.history.org.ua/?termin
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Матвієнків С., 2020
dc.subjectнаціональні меншини
dc.subjectперіодичні видання
dc.subjectгромадські організації
dc.subjectполіетнічне суспільство
dc.subjectзаконодавство
dc.subjectтолерантність
dc.subjectnational minority
dc.subjectperiodicals
dc.subjectpublic organization
dc.subjectmultiethnic society
dc.subjectlegislation
dc.subjecttolerance
dc.subject.udc323.1
dc.subject.udc070
dc.titleРоль періодичних видань у розвитку українсько-польських відносин на Прикарпатті
dc.title.alternativeThe Role of Periodicals for Development of Ukrainian-Polish Relations in Prykarpattia
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v6n2_Matviienkiv_S-The_Role_of_Periodicals_34-39.pdf
Size:
556.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v6n2_Matviienkiv_S-The_Role_of_Periodicals_34-39__COVER.png
Size:
951.89 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.98 KB
Format:
Plain Text
Description: