Computational Problems Of Electrical Engineering. – 2017 – Vol. 7, No. 1

Permanent URI for this collection

Науково-технічний журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2011 року.

Computational Problems of Electrical Engineering = Обчислювальні проблеми електротехніки : науково-технічний журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yuriy Bobalo. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. – Volume 7, number 1. – 86 p.

Зміст (том 7, № 1)


1
11
17
25
33
37
45
51
57
63
69
75

Content (Vol. 7, No 1)


1
11
17
25
33
37
45
51
57
63
69
75

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Comparative analysis of technicaland economic characteristics of generator sets on the basis of synchronous and asynchronous generators
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-19) Муха, Микола; Mukha, Mykola; National University “Odessa Maritime Academy”
  Розглянуто один зі способів підвищення техніко- економічних показників суднових автономних електро- установок через застосування асинхронних генераторів з конденсаторними збудженнями замість традиційних генераторних агрегатів із синхронними генераторами. Подано результати порівняльного аналізу техніко- економічних характеристик генераторних агрегатів на основі синхронного та асинхронного генератора. Визначені такі переважні характеристики асинхронного генератора перед синхронним: асинхронний генератор має менші розміри та масу, простішу конструкція коротко- замкнутого ротора генератора, відсутні багатожильні роторні обмотки, ковзаючі контакти і поворотні напівпровідникові елементи, відсутня струмова ізоляція на роторі, що підвищує граничну температуру нагріву і забезпечує високі граничні швидкості обертання ротора. Вищий ККД асинхронного генератора внаслідок малого значення активного опору ротора забезпечує його економічність. Асинхронний генератор має синусоїдальну форму кривої напруги, симетричну трифазну напругу за нерівномірного навантаження. Швидке загасання струмів розсіювання за втрати збудження гарантує безпеку режимів коротких замикань для асинхронного генератора. Регулювання ємнісного збудження асинхронного генератора в колі статора дає змогу створювати швидкодіючі та інваріантні системи стабілізації напруги. Простота і безпека включення в паралельну роботу, відсутність коливань ротора за значних змін навантаження забезпечують стійкість паралельної роботи в бага- тоагрегатних електростанціях. Указані переваги асинхрон- них генераторів перед синхронними підтверджують доцільність широкого впровадження асинхронних гене- раторних установок в автономних електростанціях з метою підвищення їхньої надійності та зниження вартості електроенергії.
 • Item
  Application of the frequency symbolic method for the analysis of a quadrature demodulator of a telecommunication system
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-19) Мандзій, Богдан; Чабан, Ксенія; Шаповалов, Юрій; Бачик, Дарія; Mandziy, Bohdan; Chaban, Ksenia; Shapovalov, Yuriy; Bachyk, Dariya; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано роботу квадратурного демодулятора сигналів типу QPSK з урахуванням впливу параметрів фільтра нижніх частот. Такий квадратурний демодулятор широко застосовують у сучасних телекомунікаційних системах, тому що на приймальному пункті виникає завдання розділення сигналу QPSK на два сигнали PSK (синфазний і квадратурний) з наступним детектуванням і прийняттям рішення про характер отриманого бінарного сигналу (“одиниця” чи “нуль”). Це завдання виконує двоканальний демодулятор приймача окремо для синфазної та квадратурної складової сигналу QPSK. Помилкове рішення може бути прийняте внаслідок впливу паразитних складових сигналу, які діють на входах вирішувальних пристроїв. У середовищі системи UDF MAOPCs (Multivariate Analysis and Optimization of the Parametric Circuits) проаналізовано вплив параметрів вхідних сигналів та параметрів елементів схеми синхронних детекторів на вихідні сигнали синфазного каналу. На прикладі аналізу синхронного детектора показано, що використання частотного символьного методу дає змогу в явному вигляді визначити вплив параметрів вибраних елементів схеми на характеристики функціональних вузлів телекомунікаційної апаратури.
 • Item
  Study of the Hamming network efficiency for the sucker-rod oil pumping unit status identification
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-19) Маляр, Андрій; Андреїшин, Андрій; Калужний, Богдан; Головач, Ігор; Malyar, Andriy; Andreishyn, Andriy; Kaluzhnyi, Bohdan; Holovach, Ihor; Lviv Polytechnic National University
  Процес нафтовидобутку нафти потребує проведення постійного моніторингу роботи обладнання свердловин. Одним з найдієвіших методів оперативного контролю роботи штангових глибинних насосів є отримання інформації від давача зусилля в полірованому штоці або давача струму привідного двигуна верстата-гойдалки. У багатьох випадках завчасне розпізнавання неполадок і здійснення профілактичного ремонту дають змогу уникати великих матеріальних витрат. У зв’язку з цим актуальними є дослідження, пов’язані з розробленням систем діагно- стики та створення на їхній основі автоматизованих систем керування ШГПУ. Розглянуто підхід до вирішення завдання прогнозування технічного стану штангових глибинних насосів з використанням нейромережевих технологій. Як нейронну мережу використано модифіковану мережу Хопфілда – мережу Хемінга. Для неї створено алгоритм ідентифікації стану ШГПУ, завдяки якому результатом розпізнавання є не сам зразок, а тільки його номер. У результаті прискорюється робота мережі і витрачаються менші обчислювальні ресурси та пам’ять. Для тестування працездатності запропонованого алгоритму розпізнавання створено лабораторний стенд, який імітує роботу системи діагностики стану ШГПУ. Отримані експериментальні результати показали, що система ідентифікації на основі мережі Хемінга може в реальному часі та з мінімальними похибками розпізнавати поточний стан глибиннопомпового обладнання.
 • Item
  Use of cluster analysis method to increase the efficiencyand accuracy of radar data processing
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-19) Карлашевич, Іван; Правда, Володимир; Karlashevych, Ivan; Pravda, Volodymyr; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  Запропоновано низку вирішень проблеми недостатньої ефективності та точності мультирадарного опрацювання радіолокаційної інформації. Для цього запропоновано використовувати кластерний метод аналізу, на основі якого автори покращили класичний алгоритм відбракування аномальних вимірювань та розглянули можливість мульти- поточного опрацювання радіолокаційної інформації. Для розпаралелювання опрацювання запропоновано метод розділення радіолокаційних станцій на групи за допомогою методу кластерного аналізу. Це, своєю чергою, призводить до меншого навантаження на обчислювальні потужності радіолокаційної системи та зменшує час, необхідний на опрацювання даних. За допомогою розробленої програми отримано підвищення точності близько 10 %. У результаті новий алгоритм здатен працювати в умовах появи регулярних аномальних викидів, для коректної роботи не потребує повного вектору вимірюваної інформації. Порівняно з уже наявними рішеннями, методи та алгоритми, що їх запропонували автори, підтримують сучасні тенденції до мультипоточного опрацювання даних та спираються на нові методи інтелектуального аналізу. Подані рішення призначені для використання в перспективних системах збору й опрацювання радіолока- ційної інформації.
 • Item
  Assessment of balance reliability in local elecrtic system with alternative renewable sources of energy
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-19) Лежнюк, Петро; Комар, Вячеслав; Кравчук, Сергій; Lezhniuk, Petro; Komar, Viacheslav; Kravchuk, Serhiy; Vinnytsia National Technical University
  Розв’язано актуальну задачу аналізу нестабільності генерування відновлювальних джерел електроенергії (ВДЕ), зокрема сонячних електричних станцій (СЕС). Показано вплив нестабільного генерування ВДЕ на баланс потужності в локальній електричній системі. Проана- лізовано закон розподілу генерування сонячної елек- тростанції для певного проміжку часу доби протягом року. Запропоновано математичну модель генерування СЕС у вигляді гауссових сумішей. Отримано основні характе- ристики імовірнісного характеру генерування сонячної електростанції. Оцінено можливість узгодження гене- рування сонячної електростанції з добовими графіками споживання. Визначено імовірність покриття заданого графіка навантаження генеруванням СЕС протягом певного часу доби впродовж всього року. Отримані імовірнісні характеристики процесу балансування дає змогу визначити ймовірність забезпечення балансової надійності генеруванням СЕС на заданому проміжку доби.
 • Item
  Macromodelling as an aproach to short-term load forecasting of electric power system objects
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-19) Гоголюк, Оксана; Козак, Юрій; Наконечний, Тарас; Стахів, Петро; Hoholyuk, Oksana; Kozak, Yuriy; Nakonechnyy, Taras; Stakhiv, Petro; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто методи побудови моделей енерго- споживання та описано альтернативний метод прогно- зування енергоспоживання визначених об’єктів з викорис- танням дискретних макромоделей, який дає змогу оціню- вати кількісні характеристики споживання електричної енергії у майбутньому, використовуючи відомі дані натурного експерименту. Описано особливості отримання експериментальних даних та процедуру побудови дискретних автономних макромоделей на їхній основі у вигляді “чорної скриньки” у формі змінних стану. Запропоновано спосіб вибору вектора початкових змінних стану та спосіб його введення у макромодель у зв’язку з відсутністю вектора вхідних змінних у явному вигляді. Обґрунтовано доцільність застосування дискретних автономних макромоделей для короткотермінового енергоспоживання. Наведено отриману макромодель конкретного об’єкта енергоспоживання для короткотермі- нового прогнозування електричного навантаження та виконано верифікацію отриманих результатів.
 • Item
  Estimation method for a set of solutions to interval system of linear algebraic equationswith optimized «saturated block» selection procedure
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-19) Дивак, Микола; Олійник, Ірина; Dyvak, Mykola; Oliynyk, Iryna; Ternopil National Economic University
  Обґрунтовано необхідність застосування нового методу формування набору базових рівнянь у задачі локалізації розв’язків інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь (ІСЛАР) на основі “насиченого блоку”, який ґрунтується на розв’язуванні оптимізаційної задачі. За критерій обрано мінімізацію максимальної похибки прогнозування інтервальними моделями, параметри яких належать області локалізації розв’язків ІСЛАР. Проведено порівняльний аналіз ефективності запро- понованого методу пошуку оптимального “насиченого блоку”, порівняно із методами стохастичного пошуку, зокрема, з лінійною тактикою та за найкращою спробою. Показано його суттєву перевагу за критерієм мінімуму обчислювальної складності.
 • Item
  Means of lightning protection of overhead power transmission lineswith isolated neutral
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-19) Бінкевич, Тарас; Binkevych, Taras; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто основні моделі та засоби грозозахисту повітряних ліній електропересилання з проводами із захисним покриттям у мережах, напруга яких становить 6–35 кВ. Наведено особливості проводів із захисним покриттям порівняно з неізольованими проводами. Опи- сано принцип роботи, основні конструктивні елементи та відображено можливі варіанти встановлення засобів грозозахисту. Проведено аналіз ефективності наявних засобів, а також основні вимоги до засобів захисту відповідно до нормативних документів.
 • Item
  Preparation of papers for CPEE
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-19)
 • Item
  Features of distribution of three-dimensional quasistationary electromagnetic field in a system with planar interface between media
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-19) Васецький, Юрій; Мазуренко, Ірина; Дзюба, Костянтин; Vasetsky, Yuriy; Mazurenko, Iryna; Dziuba, Konstantin; Ukrainian National Academy of Sciences
  Встановлено, що розподіл густини індукованого струму в електропровідному півпросторі не має компоненти, що перпендикулярна плоскій границі поділу середовищ незалежно від властивостей середовища, конфігурації контуру вихідного струму в діелектричному півпросторі й залежності струму від часу. Показано, що поверхнева густина електричного заряду визначається тільки нормаль- ною компонентою напруженості індукованого електричного поля вихідного струму контура. У випадку сильного скін-ефекту в електропровідному півпросторі висновок зроблено на основі точного рішення задачі про електромагнітне поле. Поширення ствердження на загальний випадок середовища з довільними електрофізичними властивостями засновано на відомому нульовому рішенні крайової задачі для вертикальної компоненти напруженості електричного поля в електропровідному середовищі, яка сформульована як задача для однорідного рівняння парабо- лічного типу з нульовими крайовими умовами. Результати проілюстровано на прикладі розрахунку поверхневої густини електричного заряду у разі плоского контуру, коли підвід струму здійснюється по двом паралельним провідникам, що перпендикулярні центральній частини контуру.
 • Item
  Switched reluctance motor for a surface lift drive
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-19) Ткачук, Василь; Біляковський, Ігор; Каша, Лідія; Tkachuk, Vasyl; Bilyakovskyy, Ihor; Kasha, Lidiya; Lviv Polytechnic National University
  Подано основні формули методики розрахунку вентильних двигунів з пасивним ротором та з ємнісними накопичувачами енергії, які надалі планується використо- вувати у приводах канатного витягу. Закцентовано увагу на особливостях розрахунку базових величин, які в подальшому утворюють основу математичної моделі проектування, що реалізована програмно та за допомогою якої спроектований двигун для приводу бугельного витягу. Такий двигун за механічною та регулювальними характеристиками може успішно конкурувати з тяговими колекторними двигунами, що використовуються у таких приводах, за умов вищої надійності і меншого об’єму активної частини. В основу проектного розрахунку покла- денo рекомендації, які ґрунтуються на особливостях конструкції та на теорії електромагнітного перетворення енергії у таких електромеханічних перетворювачах енергії. Результати досліджень свідчать про можливість використання спроектованого двигуна в електроприводі бугельного канатного витягу.
 • Item
  125-th anniversary of electrical engineering education and science in Lviv Polytechnic (1891–2016)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-19) Стахів, Петро; Рендзіняк, Сергій; Гоголюк, Оксана; Stakhiv, Petro; Rendzinyak, Serhiy; Hoholyuk, Oksana; Lviv Polytechnic National University
  Подано історію заснування, розвитку та сьогодення кафедри торетичної та загальної електротехніки Національного університету “Львівська політехніка”. Висвітлено роль кафедри у становленні європейської електротехнічної науки, її основні досягнення та перспективи подальшого розвитку.