Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2001. – №435

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електро¬енергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 435 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 196 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Титульний аркуш до "Електроенергетичні та електромеханічні системи"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Зміст до "Електроенергетичні та електромеханічні системи"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Авторам та читачам вісника
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Просторові гармоніки МРС симетричної клітки ротора асинхронного двигуна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Яцун, М. А.
  Визначені основна і вищі просторові гармоніки зубцевого порядку МРС симетричної короткозамкненої клітки ротора асинхронного двигуна First and higher tooth order space harmonic of the magnetomotive force for the symmetrical squirrel-cage rotor winding has been determined.
 • Item
  Синтез структури автономної вітроелектростанції для карпатського регіону
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Чучман, Ю. І.; Черепаняк, М.; Замська, С. Д.
  Проаналізовано сучасний стан вітроенергетики. Показано, що при вирішенні питання про спорудження вітроелектростанції в конкретній місцевості необхідно зробити оцінку вітрової ситуації. Розроблено метод оцінки енергетичного потенціалу вітрів у даній місцевості. Розглянуто питання синтезу структури автономної вітроелектростанції. Показано, що безредукторні станції мають безперечні переваги. Наведено результати дослідження розробленого синхронного генератора зі збудженням від постійних магнітів. The analysis of state of the modern of a wind power is conducted. The necessity of realisation of an estimation of a wind situation at a solution of the question about facility wind power plants in the given terrain is shown. The method of an estimation of an energy potential of winds in the given terrain is designed. The problem of synthesizing of structure autonomous wind power plant is reviewed. The indisputable advantages of gearless stations are demonstrated. The outcomes of research of the designed synchronous generator with excitation from permanent magnets are adduced.
 • Item
  Структурна оптимізація електричних машин постійного струму малої потужності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Чучман, Ю. І.
  Вибір структури машин постійного струму малої потужності бажано виконувати на етапі вибору структури обладнання, для приводів якого вона розробляється. Показана доцільність максимального збільшення кількості пар полюсів машини. Дано обґрунтування застосування немагнітних дискових якорів з неперехресними обмотками. Для виготовлення зубчастого якоря пропонується використовувати U- подібні блоки, виготовлені з рулонної електротехнічної сталі. Established, that the selection of structure of a low-power DC machine is desirable for designing at a stage of selection of structure of the equipment, for the drive which one it is intended. The expediency of maximum increase of number of pairs of poles is showed. The substantiation of applying of non-magnetic disk armatures with a non-overlapping windings is given. For manufacturing of a slotted armature is offered to use U-figurative units from a thin steel.
 • Item
  Симуляція електромагнетного поля електромагнета сильних полів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Чабан, В. Й.; Шегедин, О. І.; Мадай, В. С.
  Запропоновано напівпольову математичну модель неламінованого електромагнета сильних полів. Міжполюсний проміжок описується рівняннями квазістаціонарного електромагнетного поля, а решта конструкції - рівняннями електромагнетних кіл. Наведено результати комп’ютерної симуляції. Mathematical model for nonlaminated high field electromagnet is proposed. Electromagnetic state of the electromagnet air gap is characterized by quasi-stable electromagnetic field equation and state of the rest of the electromagnet body - by electromagnetic circuits equations. Computer simulation results are submited.
 • Item
  Енергетичний метод складання рівнянь руху багатомасових пружнозв’язаних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Худяєв, О.; Прокопенко, О.; Басараб, О.
  Розглянуто енергетичний метод математичного опису багатомасових пружнозв’язаних систем, що базується на використанні рівнянь Лагранжа другого роду. Наведено приклади складання рівнянь руху у лінійних режимах роботи пасивних і активних двомасових систем поступального і обертального типів. An energy method of mathematical description on multi-mass and elastically connected mechanical systems, based on the use of Lagrang equations of second family, is considered. The composition of equations of motion in linear regimes of work in passive and active two-mass systems of progressive and rotatory types are given as examples.
 • Item
  Аналіз регулювальних властивостей імпульсного
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Флора, В. Д.
  Отримані основні співвідношення для розрахунку зовнішніх, регулювальних характеристик та ККД перетворювача. Наведені результати розрахунку характеристик для одного з двигунів, який живиться через перетворювач від акумуляторної батареї. Been accorded new correlations for computation of regulation descriptions external, and transformer efficiency. Directed descriptions computation results for one of engines, which feeds on the strength of transformer from accumulator battery.
 • Item
  Показники роботи установок стабілізації режиму у системах електропостачання дугових сталеплавильних печей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Турковсъкий, В.
  Розглянуто ефективність застосування установок стабілізації режиму для дугових сталеплавильних печей змінного струму. Наведені діаграми струмів у елементах такої установки у режимах робочого навантаження та неробочого ходу. Показано, що такі установки дозволяють зменшити динамічну несиметрію режиму, знизити втрати та регулювати потужність для усіх періодів плавлення без перемикання напруги на пічному трансформаторі. A problem of the efficiency of use of regime stabilization devices for AC arc steel melting furnaces. The diagrams of current in the elements of the device at nominal and non-work load are presented. It is shown that the devices allow to limit voltage fluctuations, to decrease rapidly the dynamic regime asymmetry and losses and to control the power for all melting periods without the voltage switching at the furnace transformer.
 • Item
  Стосовно “Концепції державної енергетичної політики України на період до 2020 року”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Тополъницъкий, M. B.
  У концепції державної енергетичної політики відсутнє розширення кола постачальників ядерного палива і показано економічну збитковість цього. In the concept of state power policy there is no extension of sources of supply by nuclear fuel and is shown economic inexpediency it.
 • Item
  Математична модель вентильного реактивного двигуна з широтно-фазовим керуванням
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Ткачук, В. І.
  Описано конструктивні схеми вентильних реактивних двигунів та принципову електричну схему комутатора з ємнісними буферами енергії, запропоновано новий широтно-фазовий спосіб регулювання частоти обертання таких двигунів, викладено математичну модель до дослідження електромеханічних процесів в електроприводах з вентильними реактивними двигунами з буферами енергії та широтно-фазовим регулюванням частоти обертання. The constructive schemes of switched reluctanse motor and basic electrical scheme of a commutator with capacity buffers of an energy are circumscribed, the new phase - width mode by regulating of frequency of a reversion of such drives is offered. Is explained a mathematical model to a research of electromechanical processes in electric drives with switched reluctanse motor with buffers of an energy and phase - width regulating of frequency of rotation.
 • Item
  Аналіз аварійних режимів статичного
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Сіваков, Д. М.; Шелех, Ю. Л.
  Розглянуто принципову схему статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання на базі стандартного обладнанння, особливості роботи ізоляції лінійного регулятора в складі компенсатора. Визначено комплекс захисних засобів від внутрішніх перенапруг, що забезпечать надійну роботу лінійного регулятора. Is considered a schematic diagram of a static equalizer of a jet potency of direct regulation on basis of the standard equipment, feature of work of isolation of the linear governor in structure of an equalizer. The complex of accident protection devices from internal overstressings is certain which will supply reliable work of the linear governor.
 • Item
  Застосування діакоптичних методів для моделювання неоднорідних електротехнічних схем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Стахів, П. Г.; Коруд, В. І.
  У статті розглянуті принципи побудови системи моделювання для широкого класу неоднорідних систем. Наведений приклад побудови системи для розрахунку динаміки систем з елементами з розподіленими параметрами. In this article we analyze existing universal simulation systems, show their disadvantages and propose new approach for building such system. The result of building such system for heterogeneous circuits with distributed-parameters elements (e.g. transmission line) is provided.
 • Item
  Регулювання перетоків потужностей між електроенергетичними системами та обмеження рівнів струмів короткого замикання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Сегеда, М. С.; Дончик, В. В.
  Наведено схему об’єднання двох енергосистем, яка дозволяє регулювати перетік активної та реактивної потужностей між ними, а також обмежувати рівні струмів короткого замикання. На основі математичного моделювання досліджено елетромагнетні процеси в такому комплексі. The scheme of integration of two electric power systems which allows to regulate a flow of active and reactive power and to restrict levels of short-circuit currents is presented. Electromagnetic processes in such complex are investigated on the basis of mathematical simulation.
 • Item
  Керування процесами в дугових сталеплавильних печах з адаптацією до режиму великих збурень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Парапчук, Я. С.; Лозинсъкий, А. О.; Костипюк, Л. Д.
  Описано спосіб оптимізацй режимів дугових сталеплавильних печей, в основу якого покладено реалізацію принципу адаптації коефіцієнтів підсилення регуляторів в екстремальних режимах роботи об'єкта. Запропоновано метод ідентифікації режимів технологічних коротких замикань і сформовано правила зміни коефіцієнтів підсилення регуляторів, що забезпечують автономність регулювання електричного режиму за фазами ДСП. Наведені результати моделювання поведінки системи під час однофазного к.з. підтверджують ефективність застосування описаного підходу. The mode of optimization of arc steel melting furnaces (ASF) regimes in which basis is putted the realization of a principle of adaptation of amplification factors of the controller in plant extreme operational regimes is described. The method of technological short-circuits identification is offered and the rules of the governor coefficients modification, which ensure an autonomy regulation of an electrical regimes behind phases ASF, are generated. The given result of simulation of a system behavior at a single-phase technological short-circuit regimes confirm effectiveness of application of the circumscribed approach.
 • Item
  Оцінка допустимих перенапруг, що діють на ізоляцію вольто додатного трансформатора статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Никонецъ, Л. О.; Сівакова, О. М.; Сіваков, Д. М.
  Розглянуто особливості роботи ізоляції вольтододатного трансформатора (ВДТ) в специфічних умовах його роботи в складі статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання. Визначено вимоги до комплексу захисних засобів від внутрішніх перенапруг, що забезпечать надійну роботу ВДТ. The features of booster transformer isolation work (BT) in specific conditions of its work in structure of a reactive power compensator of direct regulation are considered. The certain reguests to a complex of protective means from internal overvoltages, which will ensure reliable work of BT are defined.
 • Item
  Вольт-амперні характеристики тіла людини для різних шляхів струму в тілі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Никонецъ, Л. О.; Мачіновський, A. A.; Лагутін, Т. М.
  Наведені одержані під час дослідів вольт-амперні характеристики тіла людини на різних частотах і для різних шляхів струму в тілі людини та апроксимуючі їх аналітичні залежності. Experimentally obtained Voltamere characteristics of a human body at different freguencies and various ways of current passage in a human body and their appro¬ximating analitical dependences are given.
 • Item
  Вищі гармоніки у схемі установки стабілізації режиму дугової електропечі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Молдовський, A. A.; Турковсъкий, О. В.
  Розглянуто вплив установок стабілізації режиму на мережу живлення та ефективність їх роботи при живленні дугових сталеплавильних печей змінного струму. Наведені залежності струмів вищих гармонік в елементах схеми та мережі, а також діаграми амплітудного спектра струмів вищих гармонік у анормальних режимах роботи. Показано, що при застосуванні установки стабілізації режиму в її елементах з'являються вищі гармоніки, але в мережу вони практично не потрапляють. An effect of the regime stabilization devices to the feeding network and an efficiency of their operating at feeding of arc steel melting furnaces of AC. The dependences of high harmonics current in the elements of the net and the scheme and the diagrams amplitude spectrum of the high harmonics current at the abnormal operation regimes are presented. It is shown, that at implementation of the regime stabilization device the high harmonics appear in it’s elements, but they actually don’t get.
 • Item
  Метод оперативного аналізу структурної
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Кінаш, Б. М.; Кідиба, В. П.
  Розроблено новий, кардинально відмінний від існуючих, метод прямого обчислення показників структурної надійності схем електричних мереж за допомогою матриці вузлів, у якій зафіксовано зв’язки споживачів з джерелами живлення. Метод ефективний для моделей реального часу автоматизованих систем диспетчерського управління. A new, cardinally different from existing methods of straight calculation of the structural safe of the electrical network schemes has been developed. This method bases on the junction matrix, in which relations between consumers and power source is fixed. This method is effective for the real time models of the automatic dispatcher control systems.