Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – №450

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету «Львівська політехніка» та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп'ютерних систем, моделювання складних об'єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп'ютеризованих засобів розв'язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 216 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
6
11
16
21
29
34
38
50
56
60
67
71
76
80
84
93
99
104
108
117
121
126
133
138
141
145
148
151
155
161
165
170
175
180
184
190
195
199
205
208
213

Content


1
3
6
11
16
21
29
34
38
50
56
60
67
71
76
80
84
93
99
104
108
117
121
126
133
138
141
145
148
151
155
161
165
170
175
180
184
190
195
199
205
208
213

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  Параметричний синтез неперервних і цифрових автоматичних систем регулювання з ПІ - та ПІД - регуляторами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Ковела, І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядаються теоретичні основи параметричного синтезу промислових автоматичних систем регулювання за методом багатокритеріального оптимуму. Наведені результати чисельного експерименту по дослідженню характеристик систем з неперервними і цифровими регуляторами та їх порівняльний аналіз.
 • Item
  Оцінка впливу ємності оперативної пам’яті на продуктивність персонального комп’ютера
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Лукащук, Л.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Досліджено вплив ємності оперативної пам'яті на продуктивність та якість обслуговування заявок в ПК. Визначено її оптимальне значення.
 • Item
  Система автоматизації технологічної підготовки виробництва малих промислових фірм
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Керницький, А.; Лобур, М.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Виходячи із специфічних характеристик малих машинобудівних ідея реалізації інформаційної системи і на її базі системи технічного документообігу, яка поєднує властивості АСТПВ ma TDM/PDM систем. Наведено головні концепції такої системи та короткий огляд її реалізації.
 • Item
  Реалізація методу диференційованого часового перетворення мовних сигналів у режимі реального часу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Шпак, З.; Ваврук, Є.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Описано метод відтворення мовних записів у зміненому темпі шляхом диференційованої модифікації часових структур звукових елементів, відповідної до природних процесів. Запропоновано спосіб апаратної реалізації методу в двоканальному перетворювачі на базі програмованих процесорів обробки сигналів.
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26)
 • Item
  Програмні та апаратні засоби розпізнавання структури матеріалів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Кисіль, Б.; Стрямець, С.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ
  Розглянуто задачі цифрової обробки та аналізу двовимірних зображень просторової структури матеріалів. На основі запропонованої моделі зв'язності розроблені та програмно і апаратно реалізовані алгоритми аналізу зв'язності зображень структури матеріалів.
 • Item
  Визначення впливу параметрів пористих середовищ на величини зосереджених джерел в газовій динаміці
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) П'янило, Я.; Притула, М.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядається процес дифузії в пористому середовищі. Досліджено вплив параметрів середовища на величину притоку газу до зосереджених джерел.
 • Item
  Алгоритм поліноміальної інтерполяції для визначення невідомих концентрацій складових розчину
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Білий, О.; Дронюк, Іванна Мирослаівна; Керод-Волгіна, Г.; Національний університет ім. І. Франка; Національний університет "Львівська політехніка"
  Представлено ефективний алгоритм обчислення значень концентрації складових розчинів на базі експериментальних даних. Для побудови алгоритму обчислень використано поліноміальну інтерполяцію, метод Гауса та схему Горнера.
 • Item
  Алгоритмічний метод автокорекції та контролю систематичних похибок термоелектричних вимірювальних каналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Скрипник, Ю.; Юрчик, Г.; Водотовка, В.; Київська державна Академія технологій та дизайну; Національний університет "Львівська політехніка"; Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут"
  Розглянуто метод забезпечення інваріантності термоелектричних вимірювальних каналів на основі алгоритмічної корекції похибок результату вимірювання і бездемонтажної повірки первинного перетворювача контрольованого параметра.
 • Item
  Управління виконавчими механізмами вантажної системи танкера в умовах нестаціонарних збурень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Кондратенко, Ю.; Підопригора, Д.; Національний університет "Києво-Могилянська Академія"; Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова
  Розглядається один з аспектів автоматизації технологічного процесу вантажно-розвантажувальних операцій на суднах танкерного флоту, а саме, формування законів управління для виконавчих механізмів вантажної системи танкера на основі апріорно заданих проміжних і кінцевого вантажних планів судна. Задача оптимального розподілу потоків мінімальної " вартості" дозволяє застосувати методи теорії графів у випадку двопозиційного виконавчого механізму та здійснити апаратну реалізацію з використанням VHDL-моделей.
 • Item
  Відображення об'єктів за допомогою комбінаторних методів сканування зображень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Різник, О.; Гничак, М.; Балич, Н.; Веремей, С.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядається застосування комбінаторних методів для дослідження сканування зображень за допомогою цілочислових послідовностей - в'язанок - як зручних математичних моделей для синтезу тр оптимізації систем з нееквідистантною структурою.
 • Item
  Пошук симетричних режимів основної частоти в паралельному контурі з феромагнітним осердям
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Заяць, В.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Запропонована методика пошуку періодичних режимів у паралельному контурі з феромагнітним осердям.
 • Item
  Покращання розбірливості модифікованого мовного сигналу при великому стисненні часового масштабу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Марцишин, Р.; Рашкевич, Ю.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто модифікований алгоритм синхронізованого з хвильовими формами перекриття з підсумовуванням (СХФПП) для малих коефіцієнтів перетворення часового масштабу мови. Запропонований алгоритм покращує розбірливість стиснутого в часі сигналу мови т а використовує змінний в часі локальний коефіцієнт перетворення часового масштабу, який адаптується до вхідного мовного сигналу.
 • Item
  Аналіз та перспективи розвитку методів та засобів моделювання систем в період нових інформаційних технологій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Кісь, Я.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядається сучасний стан проблеми та використання моделювання систем при дослідженні та проектуванні складних інформаційних систем. Описано особливості використання моделей та перспективи розвитку методів і засобів моделювання систему сучасних умовах.
 • Item
  Застосування багатозначної логіки для аналізу баз даних
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Шаховська, Н.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Подано поняття параметричного відношення та дій над ним. Описано у-оператор, який застосовується для аналізу вмісту бази даних.
 • Item
  Алгоритмічна реалізація конструктивного розбиття схем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Базилевич, Р.; Подольський, І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто нові алгоритми конструктивного розбиття схем на основі методу оптимального згортання схеми. Деталізовано їх застосування для розбиття схем на дві частини з адаптацією для швидкодіючої програмної реалізації
 • Item
  Обробка зображень, поданих за допомогою квадрант-дерев
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Деркач, Б.; Кожан, В.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ; Національний університет "Львівська політехніка"
  Описано підхід до реалізації алгоритмів обробки зображень, поданих за допомогою квадрант-дерев. Запропоновано обчислювальні структури для ефективної реалізації таких алгоритмів.
 • Item
  Алгоритм роботи дозиметричних пристроїв з блоками детектування низької чутливості
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Лопачак, О.; Максимович, В.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто алгоритм роботи дозиметричних пристроїв, що дозволяє зменшити час формування результатів вимірювання. Проаналізовано основні характеристики пристроїв в перехідному і усталеному режимах, а також при стрибкоподібній зміні потужності експозиційної дози.
 • Item
  Деякі кореляційні методи виділення малоамплітудних геомагнітних аномалій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Городиський, Ю.; Струк, Є.; Климкович, Т.; Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України; Національний університет "Львівська політехніка"
  Запропоновано метод виділення малоамплітудних аномалій геомагнітного поля на основі аналізу кореляційних зв’язків між даними спостережень і множиною синусоїд з асиметрично заданим півперіодом. Метод з методом обернених ймовірностей і методами оптимальної лінійної фільтрації.
 • Item
  Особливості задачі ієрархічного трасування в об'єктно-орієнтованому програмуванні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Мельник, Р.; Коротєєва, Т.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто задачу трасування схем на основі модифікації хвильових процесів та декомпозиційного підходу до простору пошуку розв'язку. Наведено класи об'ектно-орієнтованого програмування для створення відкритої програмної системи.