Інформатизація вищого навчального закладу. – 2017. – № 879

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У віснику відображено результати теоретичних досліджень у галузі інформатизації вищих навчальних закладів, розвиток актуальних напрямів інформатизації, а також практичний досвід застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій у галузі інформатизації вищих навчальних закладів. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з інформаційних, комунікаційних та комп’ютерних технологій в освіті, інформатики, педагогіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 879. – 140 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць

Зміст


1
3
11
17
24
32
41
49
58
63
76
84
91
100
107
115
121
129
138

Content


1
3
11
17
24
32
41
49
58
63
76
84
91
100
107
115
121
129
138

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Особливості використання віртуальної навчальної платформи у післядипломній освіті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Захарчук, Мар’яна; Васьків, Роман; Zakharchuk, Maryana; Vaskiv, Roman; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Politechnic National University
  Розглянуто питання створення та використання віртуальної навчальної плат- форми для слухачів серед колишніх військовослужбовців на курсах перепідготовки. Проаналізовано особливості використання віртуальної навчальної платформи створеної для слухачів проекту “Україна – Норвегія” в освітньому процесі післядипломної освіти. Визначено умови підвищення ефективності її використання. Розглянуто переваги поєднання віртуальної навчальної платформи та закритої Facebook групи слухачів для отримання ефекту синергії.
 • Item
  Особливості розвитку дистанційних технологій у ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Іванов, Юрій; Ольховська, Олена; Ольховський, Дмитро; Ivanov, Iuriy; Olkhovska, Olena; Olkhovskii, Dmytro; Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”; Higher Educational Establishment of Ukoopspilka “Poltava University of Economics and Trade”, Poltava
  У статті розглядаються особливості розвитку дистанційних технологій та їх використання у ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”.
 • Item
  Використання системи аналізу навчальних матеріалів в середовищі дистанційної освіти “EFRONT”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Думанський, Нестор; Dumanskyi, Nestor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У цій статті проаналізовано можливості використання системи оцінки якості методичного забезпечення навчальних курсів дистанційної освіти у системі eFront.
 • Item
  Розроблення алгоритму виявлення шкідливих інформаційно-психологічних маніпуляцій в онлайн-спільнотах ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Голуб, Зоряна; Holub, Zoriana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті запропоновано загальний алгоритм моніторингу онлайн-спільноти з метою виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції (ІПМ) тематичного спряму- вання. Алгоритм передбачає пошук спільнот, в яких потенційно можуть бути ІПМ, виявлення ІПМ, визначення можливих шляхів поширення ІПМ та надання рекомендацій щодо нейтралізації ІПМ. Розглянуто дії, засоби і методи кожного з чотирьох етапів моніторингу онлайн-спільноти.
 • Item
  Використання гібридного хмароорієнтованого середовища для розвитку особистісних та професійних навичок у майбутніх ІТ-фахівців
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Глазунова, Олена; Волошина, Тетяна; Hlazunova, Olena; Voloshina, Tetyana; Національний університет біоресурсів і природокористування України; National University of Life and Environment Sciences of Ukraine
  Статтю присвячено проблемі використання гібридного хмароорієнтованого сере- довища для навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах. Вирішується завдання проектування та створення середовища, використання якого уможливить ефективний розвиток професійних компетентностей студентів ІТ-спеціальностей, а також, навичок софт скілз.
 • Item
  Педагогічні умови ефективної співпраці бізнесу та університетів на прикладі створення спільних навчальних лабораторій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Глазунова, Олена; Саяпіна, Таїсія; Столярчук, Ірина; Hlazunova, Olena; Sayapina, Taisiya; Stolyarchuk, Iryna; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Центр сертифікованого навчання “Проком”, Київ; National University of Life and Environment Sciences of Ukraine; Center of Certified Training “Procom”, Kyiv
  У статті досліджено педагогічні умови ефективної співпраці бізнесу і університету. Розглядається приклад такої співпраці в контексті створення спільної навчальної лабораторії “Центр компетенції 1С”, яка забезпечує якісну підготовку фахівців з технологій 1С ще під час навчання в університеті, що підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.
 • Item
  Актуалізація концепції веб-сайту Львівської політехніки: адаптивний дизайн та розподілене управління інформаційним наповненням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Березко, Олександр; Жежнич, Павло; Зуб, Христина; Ковалик, Лілія; Berezko, Oleksandr; Zhezhnych, Pavlo; Zub, Khrystyna; Kovalyk, Liliya; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті обґрунтовано важливість адаптивного дизайну для веб-сайтів університетів та описано актуалізацію концепції веб-сайта Львівської політехніки з цього погляду, а також новий розподілений підхід до управління інформаційним наповненням.
 • Item
  Впровадження системи управління знаннями як елементу системи управління якістю в інституті підготовки фахівців національного органу стандартизації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Богом’я, Володимир; Кириченко, Валерія; Bohomia, Volodymyr; Kyrychenko, Valeriia; Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, Київ; Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality, Kyiv
  У статті розглянуто категорію “управління знаннями” та його компоненти як складову частину системи управління якістю, яку необхідно повноцінно впроваджувати та використовувати в Інституті підготовки фахівців Національного органу стандар- тизації задля забезпечення підвищення ефективності діяльності цього навчального закладу. Виділено основні завдання системи управління знаннями.
 • Item
  Настільна видавнича система Scribus: порівняльний аналіз фінкціональних можливостей для застосування у навчальному процесі ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шелестова, Анна; Shelestova, Anna; Харківська державна академія культури; The Kharkiv StateAcademy of Culture, Kharkiv
  Проведено порівняльний аналіз функціональних можливостей настільних видавничих систем для застосування у навчальному процесі ВНЗ. Запропоновано застосування вільної настільної видавничої системи Scribus як альтернативу спеціальному програмному забезпеченню, необхідному для отримання практичних навичок додрукарської підготовки документів студентами зі спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”.
 • Item
  Використання експертних систем при проектуванні лабораторних робіт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Тмєнова, Наталія; Сусь, Богдан; Tmienova, Nataliia; Suse, Bohdan; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Taras Shevchenko National University of Kyiv
  У статті обговорено напрями розвитку експертних систем в освіті. Проаналізовано досвід використання та переваги експертних систем в системі відкритої освіти для покращення якості процесу навчання та підвищення його ефективності. Запропоновано використання експертних систем при проектуванні лабораторних робіт та тестів.
 • Item
  Аналіз ефективних Інтернет-сервісів для управління часом студентів вищих навчальних закладів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Федушко, Соломія; Садова, Софія; Скірка, Ірена; Fedushko, Solomia; Sadova, Sophia; Skirka, Irena; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто методи та засоби ефективної організації власного часу студента вищого навчального закладу, а саме: визначення пріоритетів, використання сервісів організації справ та власного часу і раціональне застосування додатків для сучасних засобів (смартфонів, планшетів, персональних комп’ютерів). Описано актуальні дослідження сучасних фахівців в галузі тайм менеджменту. Здійснено аналіз сучасних сервісів та мобільних додатків. Обрано найефективніші засоби для організації часу студентів ВНЗ.
 • Item
  Формування розкладу занять з використанням технологій відеолекцій у навчально-консультаційних центрах Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Тарасов, Дмитро; Коваль, Зоряна; Tarasov, Dmytro; Koval, Zoryana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання формування розкладу занять з використанням техно- логій відеолекцій у навчально-консультаційних центрах Львівської політехніки з метою підвищення ефективності застосування технічного, кадрового, навчально- методичного фінансового та інших видів забезпечення процесів дистанційного навчання. Запропоновано моделі оптимального використання ресурсного забезпе- чення дистанційного навчання. Розроблено рекомендації, які дадуть змогу підвищити якість використання ресурсного забезпечення та навчання у навчально- консультаційних центрах загалом.
 • Item
  Автоматизація роботи секретаря екзаменаційної комісії Національного університету “Львівська політехніка”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Романовська, Ірина; Пелещишин, Андрій; Romanovska, Iryna; Peleshchyshyn, Andriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті представлено інформаційну систему документаційного забезпечення роботи секретаря екзаменаційної комісії Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, обґрунто- вано необхідність та доведено ефективність такого впровадження.
 • Item
  Електронний підручник в українській вищій освіті: від ідеї створення до реалізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кухарський, Віталій; Осередчук, Ольга; Kukharskyi, Vitaliy; Oseredchuk, Olga; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний університет “Львівська політехніка”; Ivan Franko National University of Lviv; Lviv Polytechnic National University
  Поняття електронного підручника сьогодні широко увійшло до нашого вжитку. Однією із головних причин цього для українських реалій є зменшення витрат на його виготовлення, зручність поширення і як результат доступність для широкого загалу та гнучкість використання у навчальному процесі. Однак електронний підручник й надалі викликає чимало питань та дискусій. Предметом розгляду цієї статті є аналіз понятійного апарату, процес створення електронного підручника та вимоги до нього.
 • Item
  Інформатизація освітнього процесу вищих навчальних закладів (закладів післядипломної освіти)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Отамась, Інна; Otamas, Inna; ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, Київ; SHEI University of educational management, Kyiv
  У статті розглянуто законодавчу базу інформатизації вищих навчальних закладів України. Проаналізовано наявні електронні ресурси ВНЗ (закладів післядипломної освіти) в межах виконання Національної програми інформатизації.
 • Item
  Побудова програмного комплексу управління інформаційною діяльністю ВНЗ у соціальних середовищах Інтернету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Корж, Роман; Пелещишин, Андрій; Мастикаш, Олег; Korzh, Roman; Peleshchyshyn, Andriy; Mastykash, Oleg; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У цій статті розроблено архітектуру програмно-алгоритмічного комплексу для забезпечення управлінської діяльності адміністративних та інформаційних підрозділів ВНЗ та інформаційної діяльності базових підрозділів, досліджено основні складові інформаційної системи, функції та технічні аспекти реалізації окремих компонент. Зокрема розроблені функціональності окремих робочих місць системи, наведені основні можливості робочих місць, їхні завдання та призначення. Представлено реалізацію програмно-алгоритмічного комплексу для забезпечення управлінської діяльності адміністративних та інформаційних підрозділів ВНЗ як багаторівневої структури.
 • Item
  Роль Інтернет-сервісів у розвитку інформаційного середовища навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Носкова, Маргарита; Noskova, Margaryta; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Politechnic National University
  У статті обґрунтовано ключову роль інтернет-сервісів у формуванні особистого інформаційного середовища викладача навчального закладу, а також утворення та функціонування інформаційного середовища навчального закладу як складника освітньої системи цифрового суспільства. Названо ключові принципи створення особистого інформаційного середовища учасника навчально-виховного процесу. Окреслено ключові загрози використання сервісів Веб 2.0 у навчальному закладі.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)
  У віснику відображено результати теоретичних досліджень у галузі інформатизації вищих навчальних закладів, розвиток актуальних напрямів інформатизації, а також практичний досвід застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій у галузі інформатизації вищих навчальних закладів. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з інформаційних, комунікаційних та комп’ютерних технологій в освіті, інформатики, педагогіки.