Логістика. – 2010. – №690

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 690 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 780 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 137
 • Item
  Негативний вплив відмивання грошей на економічний розвиток
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Вороніна, Р. М.
  Досліджено вплив відмивання грошей на економічний розвиток країн. Проаналізовано негативний вплив на фінансові установи, реальний сектор економіки, зовнішньоекономічні операції та на офшорні фінансові центри. Зображено залежність між зміною вартості відмивання грошей і величиною злочинності. Обґрунтовано необхідність застосування політики протидії легалізації доходів, одержаних в злочинний спосіб. The effects of money laundering on economic development are researched. Negative effects on financial institutions, real sector, international capital flows and offshore financial centers are analyzed. The correlation between cost of money- laundering and quantity of crime is illustrated. The necessity of implementation of anti-money laundering policies is grounded.
 • Item
  Методичні підходи до визначення ефективності впровадження розподільчої логістики на промислових підприємствах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Плахута, О. В.
  Обґрунтовано проблеми впровадження розподільчої логістики на промислових підприємствах. Розглянуто методичні підходи до визначення ефективності розподільчої логістики. Запропоновано систему показників для розрахунку комплексної оцінки – інтегрального коефіцієнта ефективності, який акумулює загальні коефіцієнти ефективності роботи кожної функціональної підсистеми розподільчої логістики за різними параметрами. Наведено алгоритм ефективності впровадження розподільчої логістики на підприємствах. In the article the problems of introduction of distributive logistic are reasonable on industrial enterprises. Methodical approaches are considered in relation to determination of efficiencу of distributive logistic. The system of indexes is offered for the calculation of complex estimation – integral coefficient which includes the general coefficients of efficiency of work of every functional subsystem of distributive logistic on different parameters. In the article an algorithm over of efficiency of introduction of distributive logistic is brought on enterprises.
 • Item
  Моделювання конкурентоспроможності об’єктів економічної діяльності за допомогою нечітких множин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Волошин, О. Ф.; Маляр, M. М.; Шаркаді, М. М.
  Представлено метод вибору виробника (постачальника) в умовах різнотипності даних. Використано підхід, що ґрунтується на теорії нечітких множин, який дає змогу перейти до єдиної шкали вимірювання із збереженням змісту критеріїв. Прийняття рішення про вибір виробника проводиться на основі значень функції належності, яка є згорткою функцій належності нечітких множин, що відповідають критеріям, за якими вони оцінюються. Застосування методів розглянуто на реальному прикладі. Представлено метод вибору виробника (постачальника) в умовах різнотипності даних. Використано підхід, що ґрунтується на теорії нечітких множин, який дає змогу перейти до єдиної шкали вимірювання із збереженням змісту критеріїв. Прийняття рішення про вибір виробника проводиться на основі значень функції належності, яка є згорткою функцій належності нечітких множин, що відповідають критеріям, за якими вони оцінюються. Застосування методів розглянуто на реальному прикладі.
 • Item
  Стратегічні пріоритети розвитку регіональних логістичних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Герасимчук, З. В.
  Обґрунтовано, що комплексний розвиток регіонів держави неможливий без виваженого вибору стратегічних пріоритетів розвитку регіональних логістичних систем. Запропоновано етапи формування та реалізації логістичної стратегії розвитку регіону. Залежно від рівня логістичного потенціалу та рівня логістизації економіки регіону проведено групування регіонів держави та запропоновано обрати одну із типів логістичних стратегій. The statement, that complex development of state regions of the state is impossible without the self-weighted choice of strategic priorities of development Regional Logistic Systems. The stages of forming and realization of logistic strategy of regional development are offered. Depending on the level of logistic potential and level of logistigation of regional economy grouping of Ukrainian regions are conducted and how to choose one of types of logistic strategies is suggested.
 • Item
  Технічні засоби відтворення інформації в логістичних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Волонтир, Л. О.; Качуровський, С. В.
  Розроблено теоретичні та реалізаційні основи створення систем відтворення зображень на оптико-електронній базі для інформаційних логістичних систем, а також спеціалізовані та універсальні підсистеми відтворення інформації у логістичних системах, що мають високий рівень технічних та ергонометричних параметрів. The article deals with theoretical and realisational bases of creation of systems of showing video at optiko-electronical base of elements for the informational logistic systems. Made specific and universal systems of showing information in logistic systems and have higher level of technical and ergonometric characteristics.
 • Item
  Дослідження ринку нерухомості. Проблеми, тенденції, прогнозування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Воронін, В. О.; Лянце, Е. В.; Мамчин, М. М.
  На підставі системного модельного підходу до досліджень складних соціально-економічних систем запропоновано методологію багаторівневої аналітики ринку нерухомості як в корпоративних інтересах, так і для проведення оцінкової діяльность та маркетингових досліджень. Розроблено логічну і фізичну структуру формування розподілених баз даних ринку нерухомості. На підставі дани моніторингу ринку нерухомості міст Києва і Львова визначено порівняльну динаміку зміни таких основних індикаторів ринку, як індекс вартості, темпи зростання/падіння цін, валовий рентний мультиплікатор, поточна дохідність як в "історичному" (2007–2008 рр.), так і в теперешньому стані (2008–2010 рр.). З використанням нейромережевих технологій на підставі обчислювальних систем нелінійної динаміки часових фінансових рядів цінового рівня нерухомості (індекс вартості) і макроекономічних та фінансових показників країни створено прогнозну математичну модель (предиктор) динаміки зміни цінового рівня нерухомості. In this work, based on system simulation developed approach for the exploration of complicated socio-economic systems such as the real estate market. This methodology of multilevel of analyzing was developed as for corporate interests as well as for procedure of valuation and market research. It was developed logical and physical structure of distributed data bases of real estate market. On based on monitoring data real estate market in Kyiv and Lviv was determined the comparative dynamics of change major market indicators, such as index of value, rates of growth/decrease in prices, the gross rental multiplier, the current income, as well as in "historical" (2007-2008 years), and in its current state (2008-2010 years). Based on neural network technology and the use of computing systems of nonlinear dynamics of the time series of level in real estate prices (index value) and time series of macroeconomic and financial indicators of the economy, was established predictive mathematical model (predictor) changes in the level of property prices.
 • Item
  Польща як логістичний партнер на європейському ринку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Циран, Я.; Гура, Р.; Шмулік, А.
  Досліджено зміни в логістиці і на транспортному ринку Європи, особливо Польщі, і поєднані з ними можливості нової кооперації у наданні послуг компаніям. Показано Польщу як логістичний центр в торговому обміні між Сходом і Заходом, оскільки Польща як логістичний центр надає транспорт і логістичне обслуговування європейським компаніям. Розглянуто JЕT-логістику як засіб виходу європейських підприємств на польський ринок. In the article we introduce changes in logistics and transport market in Europe, especially in Poland, and connected with those opportunities of new cooperation and services for companies. We show Poland as logistic center in trade exchange between East and West. As logistic center Poland gives transport and logistics companies magnificent advantages. In article we used JET Logistics as an example of European company having great opportunities in enter to Polish market.
 • Item
  Логистическая стратегия развития рекрационного сектора АР Крым
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Авдеева, К. В.
  Проаналізовано ситуації, що склалася у розвитку рекреаційного сектора Автономної Республіки Крим. Запропонована логістична стратегія розвитку рекреаційного сектора, що включає наступні компоненти: рекреаційно-туристичні ресурси, матеріально-технічна база, інформаційна інфраструктура, транспортна інфраструктура та супутні послуги.The analysis of the situation in the development of the recreational sector of the Autonomous Republic of Crimea. Proposed logistics development strategy of the recreational sector, which includes thе following components: recreation and tourism resources, physical infrastructure, information infrastructure transport infrastructure and related services.
 • Item
  Методичний механізм функціональної підсистеми “Бюджетування”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ткаченко, С. А.
  Визначено роль методичного механізму у процесі створення та функціонування підсистеми и «Бюджетування» системи управління підприємством. Встановлено, що методика виступає найважливішим елементом функціональної підсистеми "Бюджетування", фактично єдиним джерелом релевантної інформації для вироблення попередніх управлінських рішень в області інформаційного, технічного, математичного та організаційного забезпечення підсистеми «Бюджетування» системи управління підприємством.The role of the methodical mechanism in the course of creation and functioning of a subsystem "Budgeting" of a control system by the enterprise is defined. It is established, the technique acts as the most important element of a functional subsystem "Budgeting", almost uniform source of the relevant information for working out of preliminary administrative decisions in the field of information, technical, mathematical and organizational maintenance of a subsystem "Budgeting" of a control system by the enterprise.
 • Item
  Системні характеристики логістики АПК
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Потапова, Н. А.
  Висвітлюються питання особливості логістичного управління на підприємствах агропромислового комплексу з урахуванням системного підходу. Досліджуються системні характеристики логістики АПК, такі як канали обслуговування, попит та споживання, запаси та потоки поставок, інформаційні ресурси, транспорт, географічне розташування, сервіс, фінансові потоки, кадровий потенціал. In article are taken up a question of feature of logistic management at the enterprises of agriculture taking into account the system approach. System characteristics of logistics of agrarian and industrial complex, such as servicing channels, demand and consumption, stocks and supply flows, information resources, transport, a geographical arrangement, service, financial flows, personnel potential are researched.
 • Item
  Чинники інтеграції українських компаній в керовані ланцюжки поставок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Маєвський, В. А.
  Досліджено чинники, що спонукають українські компанії до організації взаємовідносин у ланцюжку поставок промислової компанії. In the article investigational factors which induce the Ukrainian companies to organization of mutual relations in the chainlet of supplying with an industrial company.
 • Item
  Аналітичний інструментарій підтримки стратегічного вибору підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Отенко, В. І.
  Традиційно аналітичним інструментарієм у виборі стратегії є фінансово-економічний аналіз. Однак неточність та неповнота вихідної інформації завжди припускатиме наявність ризику недооцінювання/переоцінювання ресурсно-компетентнісної синергії обраних напрямів діяльності. Дослідженню та пошуку рішень проблемних питань, пов’язаних з формуванням аналітичного інструментарію під час вибору стратегічних напрямів діяльності підприємства, присвячено цю статтю. Traditionally an analytical tool of the choice of strategy is a financial – economic analysis. However inaccuracy and incompleteness of initial information always will assume the risk of undervaluation/overvalue of resource – competence synergy of the chosen fields of activity. The article is devoted to researching and searching of decisions of problem questions connected with forming of analytical tool of choosing strategic fields of activity of an enterprise.
 • Item
  Системні характеристики логістики АПК
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Потапова, Н. А.
  In article are taken up a question of feature of logistic management at the enterprises of agriculture taking into account the system approach. System characteristics of logistics of agrarian and industrial complex, such as servicing channels, demand and consumption, stocks and supply flows, information resources, transport, a geographical arrangement, service, financial flows, personnel potential are researched. Висвітлюються питання особливості логістичного управління на підприємствах агропро-мислового комплексу з урахуванням системного підходу. Досліджуються системні характеристики логістики АПК, такі як канали обслуговування, попит та споживання, запаси та потоки поставок, інформаційні ресурси, транспорт, географічне розташування, сервіс, фінансові потоки, кадровий потенціал.
 • Item
  Особливості впровадження зарубіжнрго досвіду під час розроблення державних рециклінгових програм в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Попова, Ю. М.; Патутіна, В. Ю.
  Розглянуто актуальну проблему переробки промислових і побутових відходів на основі формування державних рециклінгових програм. Проаналізовано досвід країн, які протягом останніх десятиліть розробляли державні рециклінгові програми. Наведено етапи еволюції впровадження рециклінгових програм та особливості екологічного розвитку України. Визначено недоліки зарубіжних держжавних рециклінгових програм і спробу адаптування до реалій української економіки. In the article the issue of the day of processing of industrial and domestic wastes is considered on the basis of forming of the government programs of processing and utilization of wastes. The experience of countries which during the last decades developed the government programs of processing and utilization of wastes is analyses. Resulted stages of evolution of introduction of the programs processing and utilization of wastes and feature of ecological development of Ukraine. Certainly lacks of the foreign government programs of processing and utilization and attempt of adaptation to realities of the Ukrainian economy.
 • Item
  Управлінські підходи до оцінки системи ресурсозабезпечення галузі охорони здоров’я України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Овсянецька, О. Я.
  Висвітлено проблему методології дослідження процесів ресурсозабезпечення галузі охорони здоров’я України. Основна увага приділяється визначенню природи ресурсів, дослідженню впливу управління ресурсами на діяльність галузі охорони здоров’я України та виявленню методологічних підходів до оцінки ефективності системи ресурсозабезпечення крізь призму основних управлінських підходів. In this essay author describes the problem of methodology of resource supply system of public health sector research. Main accent is made to definition of resources’ nature, research of resource management on influence on public health sector practice in Ukraine and revealing methodological approaches to the evaluation of resource supply system efficiency using main managerial approaches.
 • Item
  Логістичне обслуговування клієнта на Європейському ринку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Радзійовська, Г.
  Досліджено питання логістичного обслуговування клієнта, яке ґрунтується на теорії єврологістики, яка стрімко розвивається. Основну увагу приділено ролі логістичних підприємств в ланцюгах поставок. Теоретичні основи ґрунтуються на дослідженях ситуацій. The paper presents the questions of customer logistic service. Consideration on theory eurologistics based developing. Particular return note on roles of logistic companies in supply chains. Study of case support theoretical consideration
 • Item
  Ресурсне забезпечення логістичного обслуговування споживача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Наконечна, Т. В.
  Висвітлено поняття «логістичного обслуговування споживача», показано роль процесу обслуговування споживача в контексті підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства на ринку склопрозорих конструкцій, а також описано ресурси, які необхідні для забезпечення процесу якісного обслуговування споживача, показано проблеми, які необхідно вирішити підприємству для забезпечення оптимального процесу обслуговування споживача. The concept of «maintenance of user» is reflected, the role of process of maintenance of user is rotined in the context of increase of competitiveness of industrial enterprise at the market of constructions, and also resources which are needed for providing of process of high-quality maintenance of user are described, problems which must be decided an enterprise for providing of process of maintenance of user are rotined.
 • Item
  Основні форми та методи стимулювання експорту продукції машинобудівних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ковальчук-Швецова, М. Б.
  Проаналізовано основні інструменти, що застосовуються країнами світу з метою стимулювання експорту продукції. Наголошено на необхідності застосування відповідних інструментів стимулювання з метою посилення позицій вітчизняних виробників машинобудівної продукції на світових ринках. Виділено основні методи стимулювання експорту продукції машинобудівних підприємств та їх зв’язок з формами. There are analysed basic instruments which are used with the aim of product export stimulation by the world countries. It is marked the necessity of certain stimulating instruments application with the aim of strengthening the home machine-building producer’s positions on world markets. There are distinguished the basic methods to stimulate export of machine-building product and their connection with formulas.
 • Item
  Маркетингові аспекти застосування електронних технологій бізнесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Третякова, Л. І.; Чучмарьова, С. Й.; Прийма, П. Б.
  Переконання про домінуюче значення маркетингової орієнтації в поведінці польських підприємств, які діють на ринку, в світлі досліджень, проведених за останні десять років, видається необґрунтованим. У статті автор на підставі аналізу результатів різних досліджень підтверджує цю високу тезу і вказує на найістотніші причини стану таких речей. The conviction about a prevailing role of marketing orientation of Polish businesses’ performance operating on the market seems to be not justified by recent research. The author of this paper tries to verity the above thesis on the basic of the results of various scientific research and to indicate the most essential causes for the above mentioned state of matters.
 • Item
  Логістика електронної торгівлі в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Гринів, Н. Т.; Кіндій, М. В.; Мага, М. М.
  В умовах глобалізації перед Україною постає амбіційне завдання – створення єдиної державної стратегії національної конкурентоспроможності, на основі якої можна вивести державу із затяжної кризи, наслідком якої є втрата конкурентоспроможності на світових ринках. Різке падіння прибутків від експорту, посилення зловживань і корупції, вплив зовнішніх чинників на дохідність вітчизняних підприємств змусили звернутися дo перевіреного інструментарію, який дасть змогу системно проаналізувати основні проблеми, що стримують підвищення конкурентоспроможності економіки України. The times of the globalization Ukraine faces an ambitious task to develop a cohesive state strategy of national competitiveness. On this condition it would be possible to pull the country out of the extended crisis caused by the loss of competitiveness on the world markets. A rapid decline of export income, increased power abuse and corruption, the impact of external factors on the profitability of national enterprises have forced the county to look for time-tested tools that could help to comprehen-sively analyze the key problems that restrain the growth of competitiveness of the Ukrainian economy.