Логістика

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2138

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 1789
 • Thumbnail Image
  Item
  Organization of activities in the structure of logistics enterprises value chain
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Shandrivska, О.; Lendyel, О.
  The questions of organization of enterprises activities management within value chain basen on logistics are investigated in the article. The structure and framework model of the management system of enterprise logistic activities are identified and suggested. The usage of integrated approach to the management of enterprises logistic activities simultaneously on different organizational and economic directions (management of business process, including reengineeriny of business-process, situational and regressive approach, conception of partnerships, marketing and conception of value chains, SWOT-analysis of an enterprise, outsourcing, usage of balanced scorecard system conception, competitive benchmarking, optimization of organizational structure of management, functional and value analysis of businessprocesses system) are suggested. These organizational and economic decisions are formulated according to the one strategic idea, which is oriented to the fulfillment of clients needs as well as successful realization of strategic goals of an enterprise. The analysis of suggested organizational and economic directions of enterprise activities management on logistic principals is made in the article. Розглянуто питання організації управління діяльністю підприємств у складі ланцюгів створення вартості на засадах логістики. Визначено структуру та наведено схематичну модель системи управління логістичною діяльністю підприємства. Запропоновано використання комплексного підходу до управління логістичною діяльністю підприємств одночасно за різними організаційно-економічними напрямками (управління бізнес-процесами, зокрема реінжиніринг бізнес-процесів, ситуаційно-ресурсний підхід, концепція маркетингу партнерських стосунків та концепція ланцюгів створення вартості, SWOT-аналіз діяльності підприємства, аутсорсинг, застосування концепції збалансованої системи показників, конкурентний бенчмаркінг, оптимізація організаційної структури управління, функціонально-вартісний аналіз системи бізнес-процесів), аналіз яких наведено в роботі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості організації гуртової торгівлі на агропромисловому ринку України
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дудяк, Р. П.; Колодійчук, В. А.; Лукаш, В. О.; Львівський державний аграрний університет
  Розглянуто роль і значення гуртового ринку товарів АПК та основних операторів гуртової торгівлі в Україні. Охарактеризовано біржову торгівлю агропромисловою продукцією, її стан, особливості та тенденції розвитку.
 • Thumbnail Image
  Item
  Перспективи розвитку інфраструктури прикордонних регіонів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Довба, М. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано наукові підходи до аналізу перспектив розвитку регіонів. Оцінено конкурентні переваги прикордонних регіонів на прикладі Яворівського району. Обґрунтовано пріоритетні напрями його розвитку.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вертикально інтегровані канали дистрибуції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дашківська, О. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуті особливості каналів дистрибуції у логістиці. Обґрунтована ефективність впровадження вертикально зінтегрованих каналів дистрибуції на ринку палива.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміни на ринку праці і логістична та маркетингова орієнтація ринку освіти в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гурч, Л. М.; Міжрегіональна академія управління персоналом
  Досліджено логістичну та маркетингову орієнтації ринку освіти в Україні в контексті змін на ринку праці та процесів глобалізації. Запропоновано методичні підходи щодо побудови стратегії національного ринку освіти України.
 • Thumbnail Image
  Item
  Внутрішні інвестиції міжнародних холдингових компаній у розвиток ефективності фінансової логістики
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Голляк, Ю. Б.; Національний авіаційний університет
  Розглянуто проблемні питання діяльності міжнародних холдингових компаній на українському ринку та досліджено напрями розвитку потенціалу фінансової логістики.
 • Thumbnail Image
  Item
  Злиття та поглинання підприємств: причини та наслідки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Глинська, Г. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто український та зарубіжний досвід злиття підприємств. Проаналізовано основні причини реорганізації підприємств та наслідки їх злиття. Описано синергічний ефект від об’єднання підприємств.
 • Thumbnail Image
  Item
  Характеристика елементів маркетингових систем взаємодії на ринку лакофарбових товарів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Вотченікова, О. В.; Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
  Подано характеристики ринкових суб’єктів, що функціонують на ринку лакофарбових товарів. Характеристику виробників, споживачів, торгових посередників та постачальників було зроблено з позицій можливостей щодо формування маркетингових систем взаємодії. У ролі підприємств-інтеграторів, навколо яких формуються відповідні маркетингові системи взаємодії, виступають виробники товарів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Еволюція та становлення іноземного банківського капіталу в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Владичив, У. В.; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Головну увагу приділено еволюції та розвитку іноземного банківського капіталу в Україні. Подано авторське визначення поняття банківський капітал, а також виявлено особливості становлення іноземного банківського капіталу на ринку України.
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування стратегії дистриб’юції на євроринку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Вівчарчин, Н. М.; Інститут економіки і підприємництва
  Розкрито питання розробки ефективної системи дистриб’юції підприємств при входженні на євроринки. Виконано аналіз змін та тенденцій у структурі торгівлі Європи. Автором розроблено та запропоновано до використання форми дистриб’юції для вітчизняних підприємств при входженні на євроринки.