Інформатизація вищого навчального закладу. – 2011. – № 703

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У віснику відображено результати теоретичних досліджень у галузі інформатизації вищих навчальних закладів, розвиток актуальних напрямів інформатизації, а також практичний досвід застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій у галузі інформатизації вищих навчальних закладів. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з інформаційних, комунікаційних та комп’ютерних технологій в освіті, інформатиці, педагогіці.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 703 : Інформатизація вищого навчального закладу / відповідальний редактор Д. В. Федасюк. – 99 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Особливості створення глосарія – термінологічного наповнення дисципліни у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Матіко, Г. Ф.
  Розглянуто можливості термінологічного наповнення дисципліни у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки за допомогою глосарія, порядок його створення та особливості користування. This article contains the facilities of terminological filling of discipline in Virtual learning system of Lvivska polytechnica by means of glossary, the way of its creating and the features of its using.
 • Item
  Розширення функціональності ВНС ЛП
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Івасів, В. В.
  Розширення функціональності ВНС ЛП дає змогу додати нові можливості та підвищити ефективність роботи з існуючими можливостями навчального середовища. Нові типи тестових питань, візуальні редактори, відеоконференції, віртуальний робочий стіл – далеко не повний перелік нових функцій, які розширюють горизонти дистанційного навчання. Expanding the functionality of VLE LP allows adding new features and improve effectiveness of existing features of the learning environment. New types of quiz questions, visual editors, video conferencing, virtual desktop – very incomplete list of new functions that extend the horizons of distance learning.
 • Item
  Постановка і розв’язування задач з економіки у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Воловець, Я. В.
  Описано можливості середовища Moodl щодо створення у ньому тестів підвищеної складності, оцінювання якості та контролю знань студентів економічних напрямів. Проаналізовано доцільність формування тестових завдань типу “підрахунок” для формування пакета контрольних заходів та екзаменаційного контролю відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки. Description over of possibilities of environment of moodl is brought in relation to creation in him of tests of the increased complication, evaluation of quality and control of knowledge of students of economic directions. Expediency of forming of test tasks to the type is analysed “count” for a packet of control measures and examination control assembly in accordance with recommendations of normative documents of Lvivska politehnika.
 • Item
  Методи та засоби організації тестування у ВНС ЛП
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Яковина, В. С.
  Описано можливості ВНС ЛП щодо оцінювання якості та контролю знань студентів. Проаналізовано доцільність використання різних типів тестових питань при формуванні завдань для контрольних заходів та екзаменаційного контролю відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки. The present work demonstrates the resources of Lviv Polytechnic Virtual Educational Framework concerning quality evaluation and students' achievements control. The expediency of using different quiz questions for exam and control procedure tasks composition has been analysed according to Lviv Polytechnic regulatory acts.
 • Item
  Тест як інструмент вимірювання навчальних досягнень студентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бущак, Г. А.
  Впровадження тесту як інструменту вимірювання навчальних досягнень студентів і ефективності навчального процесу – процес складний і вимагає доволі серйозного підготовчого етапу. озроблення якісного тесту – це ціла наука, яку потрібно адаптувати до потреб поточного і підсумкового контролю у навчальному закладі, при цьому не втративши його вимірювальних функцій. Implementation of the test as a tool for measuring educational progress of students and the learning process, a complicated process and requires very serious preparatory stage. Development of quality testing is a science, which must adapt to the needs of current and final control in school while not losing its measurement functions.
 • Item
  Єдиний тестовий сервер вищого навчального закладу як основа якісного проведення тестувань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шкіль, О. С.
  Запропоновано створення єдиного тестового серверу ВНЗ на основі інструментальних засобів комп’ютерної системи тестування знань OpenTEST2. Обґрунтовано необхідність створення єдиного тестового серверу ВНЗ, розглянуто питання підготовки тестових завдань, проведення тестувань і оцінювання їх результатів та аналізу якості тестових завдань. Creation of the integrated test server of an institute of higher education on a base of the tools of the knowledge computer test system OpenTEST2 is proposed in the article. The necessity of the integrated test server creation is justified; the questions of test a tasks preparation, ca0rrying out testing and evaluation of test results along with test quality analysis are considered.
 • Item
  Удосконалення структури ВНС Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Міюшкович, Є. Г.
  Запропоновано розширення структури віртуального навчального середовища Львівської політехніки, що враховує наявність спільних дисциплін. This paper presents common disciplines oriented structure of Lviv Polytechnic VLE system.
 • Item
  Вирішення проблем асоціації ресурсів дисципліни при переході на платформу moodle 2.x
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Чайківський, Т. В.
  Описано нові можливості ВНС ЛП (Moodle) версії 2.0. Показано два шляхи вирішення головної проблеми, що виникла у частини дисциплін при переході ВНС ЛП з версії 1.9.х на версію 2.0.х, а саме проблеми з відкриттям ресурсів у вигляді прямих посилань на файл. Described the new features of VNS LP (Moodle) version 2.0. Shown two ways to solve the main problem that arose in some courses after update VNS LP version from 1.9.x to 2.0.x, namely trouble opening resources with direct links to the file.
 • Item
  Автоматизація інформаційного наповнення електронної дисципліни у системі moodle
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Чирка, О. Р.; Шаховська, Н. Б.
  Розглянуто метод автоматизації наповнення лекторами електронних курсів навчальними матеріалами. Considered the methods automated filling by the lectors of electronic courses the educational materials.
 • Item
  Створення єдиного інформаційного простору як засіб інтеґрації вищої і середньої школи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Стефанович, Л. О.; Стефанович, Т. О.
  Обґрунтовано ідею інтеґрації середньої школи у віртуальне навчальне середовище вищого навчального закладу, окреслено шляхи її реалізації та проаналізовано проблеми, які можуть виникати в процесі інтеґрації. At the paper the idea of secondary school integration in higher school virtual learning environment and its realization ways is proposed. Problems that may arise in the integration process are under consideration.
 • Item
  Використання дистанційних технологій навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рогоза, М. Є.; Івченко, Є. І.; Божко, В. І.; Карнаухова, Г. В.
  Розглянуто практику комплексного впровадження та використання сучасних дистанційних технологій для підвищення якості навчального процесу в університеті з метою реалізації інноваційних, економічно-ефективних освітніх методів. The present work demonstrates practice of complex use of distance technologies for improvement of quality of educational process at university with a view of realization of innovative, economical, effective educational methods.
 • Item
  Аналіз впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у видавництві Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Голощук, Р. О.
  Розглянуто досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Видавництві Львівської політехніки. In this paper the experience of information and communications technology implementation in Lviv Polytechnic National University Publishing House is worked out.
 • Item
  Інноваційні комп’ютерні технології у Хмельницькому національному університеті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Косіюк, М. М.; Мазарчук, А. Ю.; Більовський, К. Е.
  Розглянуто стан і проблеми комп’ютеризації освітньо-виховної та управлінської діяльності вищих навчальних закладів. Запропонована модульна інформаційна система університету на базі відкритого програмного забезпечення, що вільно розповсюджується. Досвід розроблення і практичного використання інформаційної системи “Електронний університет” дає змогу зробити висновок, що інноваційне управління навчальним процесом сприяє оптимізації навчального процесу і забезпечує якісну підготовку фахівців. The state and problems of computerizing educational and managerial activities of higher schools are considered. The module information system on the basis of open software which is freely popularized and suggested. The experience of the development and practical usage of information system “Electronic University” results in the conclusion that the inno-vative managing of educational process promotes the optimization of educational process and provides the qualitative training of specialists.
 • Item
  Інтеграція бібліотечної інформаційної системи з інформаційними системами університету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Андрухів, А. І.; Тарасов, Д. О.
  Запропоновано схему інтеграції автоматизованої бібліотечної системи (АБІС) у інформаційне середовище університету з метою підвищення якості інформаційного забезпечення навчального та управлінського процесів, автоматизації формування та поширення списків рекомендованої літератури. The chart of integration library information system and university information environment is offered with the purpose of upgrading of the informative providing of ducational and administrative processes, automation of forming and distribution of lists of the recommended literature.
 • Item
  Система організації навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі за умов інтенсивного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рогоза, М. Є.; Івченко, Є. І.; Божко, В. І.; Недаєва, М. О.
  Розглянуто досвід використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення ефективності навчання та управлінської діяльності в Полтавському університеті економіки і торгівлі на основі системного підходу. The present work demonstrates experience of use of modern information-communication technologies with the purpose of increase of a learning efficiency and administrative activity at the Poltava university of economy and trade on the basis of the system approach.
 • Item
  Інформаційне середовище підтримки навчального процесу у Львівській політехніці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Федасюк, Д. В.; Озірковський, Л. Д.
  Представлено реалізацію інформаційного середовища для підтримки навчального процесу університету. Показано послідовність задач, які необхідні для реалізації інформаційного середовища та результати їх вирішення. In the article the implementation of the information environment to support the learning process of the University is presented. A sequence of tasks that need to implement the information environment and the results of their decision are displaying.
 • Item
  Технології інтеграції даних інформаційних систем Національного університету “Львівська політехніка”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шаховська, Н. Б.; Тарасов, Д. О.
  Визначено особливості інтеграції даних з різнорідних джерел. Проаналізовано механізми інтеграції різнорідних джерел у SQL Server 2005. Побудовано схему інтеграції даних та засоби обміну даними. The features of information integration are certain from heterogeneous sources. The integration mechanisms from heterogeneous sources in SQL Server 2005 are analysed. The chart of information integration and facilities of data exchange is built.
 • Item
  Комп’ютерна підтримка інформаційного забезпечення системи управління дослідницьким університетом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Теплюк, В. М.
  Викладено досвід побудови автоматизованої системи управління адміністративними процесами у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Описано окремі модулі інформаційного середовища та зазначено шляхи його створення та розвитку. The article presents the experience of construction of computer information system for management of administrative processes at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, the basic modules of the information environment and a tasks for the future development of the system.