Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2003. – №487

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 487 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 228 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Синтез електроприводів з врахуванням умови простоти налагодження
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Лозинський, О. Ю.; Бойчук, Б. Г.
  Розроблена методика системного підходу до розв’язання задач структурно-параметричного синтезу з врахуванням простоти експериментального налагодження. Одержані результати дозволили узагальнити на єдиній основі методику синтезу деяких існуючих варіантів електроприводів, а також дали можливість отримати деякі нові рішення. The method of a system approach to solution of the structural-parameter synthesis task is developing, which take into account the simplicity of an experimental adjustment. The obtained results gives possibility to generalize from a common base the method of synthesis of the some existing variant of electric drives and to obtain some new solution.
 • Item
  Безконтактне діагностування кліток роторів асинхронних двигунів з компенсацією похибки встановлення ротора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Хліпальський, Ю. З.
  Наведено спосіб корекції сигналів, які отримують під час діагностування дефектів кліток роторів асинхронних двигунів безконтактними електромагнітними методами, для зменшення похибки, зумовленої нестабільністю повітряних проміжків між досліджуваним ротором і магнітною системою діагностичного пристрою. Для компенсації похибок встановлення ротора використано нейронну мережу та систему давачів, розташованих на елементах осердя індуктора. The correction method to reduce an error of signals, obtained during the uncontact electromagnetic diagnosing of induction motor squirrel-cage rotor defects, caused the tested rotor and diagnosing device magnetic system air gap is introduced in the article. The neural networks and the system of sensors located on inductor core elements are used for compensation of rotor installation errors.
 • Item
  Підходи до проектування та моделювання мікроактуаторів з використанням САПР ANSYS та CFD ACE +
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Свірідова, Т.
  Розглянуті підходи щодо проектування МЕМС пристроїв, наведені приклади таких пристроїв та результати моделювання у системах ANSYS та CFD ACE +. This paper present overview of design and simulation methods of MEMS devices, examples of devices are presented, results of simulations are carried out using ANSYS and CFD ACE + software.
 • Item
  Моделювання процесів та елементів ГІС як складова системи автоматизованого проектування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Мирошниченко, Л. М.; Турти, М. В.
  Проаналізовані специфічні аспекти моделювання процесів та елементів генераторів імпульсних струмів, зарядний пристрій яких містить ланку проміжної високої частоти. Розглянуто взаємозв’язок суперечливих вимог до автоматизованої системи проектування вторинних джерел живлення з оптимізацією параметрів. Specific aspects of modelling processes and elements of generators of pulse current, which have charger with middle circle high frequency has been analysed. Connection of variant needs to automated system for construction of secondary power sausage with parameters optimization has been seen.
 • Item
  Определение внутренних коротких замыканий генератора с помощью экспертной системы диагностики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Заболотный, И. П.
  Проаналізовано параметри режимів при внутрішніх коротких замиканнях у генераторі, розроблено критерії діагностики пошкоджень. The analysis of parameters of conditions is carried out at interior short-circuits in the generator, the measure of diagnostics of damages designed.
 • Item
  Дослідження і аналіз принципів побудови інтерфейсу користувача для вбудованих інформаційних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Байбаков, К.; Захарчук, А.; Лобур, М.; Раєвський, П.
  Розглянуто і проаналізовано існуючі принципи, які використовуються для побудови інтерфейсів користувача в стандартних інформаційних системах. Також наведено короткий аналіз цих принципів через можливість їхнього використання для вбудованих інформаційних систем. Окрім того, зроблена спроба сформулювати основні принципи, які характеризують побудову інтерфейсу користувача вбудованих інформаційних систем. Наведено деякі приклади для кращого розуміння основних принципів. Paper describes the short observation and analysis of the existing principles used for user interface construction of the standard informational systems. Also, the short analysis of these principles due to their usage possibility and expediency for embedded informational systems was done. Besides, attempt to formulate main principles that characterize user interface construction of the embedded information systems was made. Some examples are given to emphasize understanding of main principles used.
 • Item
  Програмна реалізація алгоритму діакоптичного підходу до аналізу неоднорідних електротехнічних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Стахів, П. Г.; Совин, Р. Я.; Коруд, А. В.
  Розглянуто моделювания складних електротехнічних систем, які складаються з елементів як зосереджених, так і з елементів з розподіленими параметрами. Запропоновано алгоритм роздільного інтегрувания і узгодження окремих підсхем, який забезпечує стійкість процесу. Наведені результати математичних експериментів, що підтверджують адекватність запропонованого алгоритму. The problems of complicates electrotechnical system (consisting both lumped parameters and distributed parameters) modeling are considered. The algorithm of separate integration and independent subcircuit conditioning, which ensures stability of process, is proposed. The results of mathematical experiments, which confirm the proposed algorithm, are given.
 • Item
  Modelling of the SIC Schottky diodes
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Zarеbski, Janusz
  In this paper the detailed form of SPICE macromodel of Infineon Technologies SiC Schottky diode is presented. This macromodel has been verified experimentally. The results of measurements and calculations performed by SPICE of SDB10S30 and SDP06S60 diodes are compared, as well.
 • Item
  Дослідження електромагнітних процесів у намагнічувальних системах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Шегедин, О. І.; Мадай, B. C.
  Розглянуто розроблення математичних моделей і проаналізовані режими роботи намагнічувальних систем апаратури для вимірювання магнітних характеристик. Розроблені математичні моделі електромагніту сильних полів разом з випробувальним зразком циліндричної форми, які виготовлені з висококоерцитивного магнітотвердого матеріавлу. Modelling features of magnetizing system electromagnetic processes of the equipment for measuring of magnetic characteristics and its performances research are considered.
 • Item
  Моделювання електромагнітних процесів у пристрої для заряду енергоємних акумуляторних батарей
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Співак, В. М.; Волківський, В. Б.
  Розглянуто моделювання електромагнітних процесів (ЕМП) у пристрої для заряду енергоємних акумуляторних батарей асиметричним струмом з імпульсним регулюванням. Новий пристрій має підвищений ККД порівняно з відомим пристроєм для заряду акумуляторів асиметричним струмом. This article deals with modeling of electromagnetic processes in device for charging of storage batteries by asymmetric current with an application pulse regulation method. New device have increased efficiency at comparison with existing device.
 • Item
  Reflecting of series capacitors equipped with MOVs in protection and fault location algorithms for series-compensated transmission lines
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Rosolowski, Eugeniusz; Izykowski, Jan
  This paper deals with reflecting of parallel branches of a compensating series capacitor (SC) and its over-voltage protection - Metal Oxide Varistor (MOV) in a transmission line for both protective relaying and fault location purposes. The presented methods of reflecting SCs&MOVs have been deeply investigated with using fault data generated with the ATP-EMTP software.
 • Item
  Математична модель силового МОН-транзистора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Пеленський, P. A.; Гамола, О. Є.
  Досліджено можливості використання МОН-транзисторів як елементної бази енергетичної електроніки. Запропоновано математичну модель силового вертикального МОН-транзистора та засоби числової реалізації. A possibility of using MOS-transistors as the element base of power electronics has been studied/ A mathematical model of the power vertical MOS-transistor and means of its numeric realization have been suggested.
 • Item
  Математична модель сенсора ємнісного типу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Лобур, М. В.; Теслюк, В. М.; Колесник, К. К.; Перейма, М. Е.; Денисюк, П. Ю.
  Запропоновано чисельну математичну модель для визначення деформацій та напружень у сенсорі ємнісного типу. Для розв’язку моделі використано метод скінченних елементів та наведено результати моделювання цього пристрою. In this paper numerical model for calculations of strain stress deformations of capacity sensor is presented. Finite element method was used for solving and results of simulations are carried out.
 • Item
  Дослідження електромагнітних полів у провідній феромагнітній трубі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гречин, Д. П.
  Проаналізовано результати розрахунку неусталених та усталених електромагнітних полів у нескінченній однорідній провідній феромагнітній трубі, зумовлених рівномірними і протилежно спрямованими струмовими шарами на її поверхні, які змінюються стрибкоподібно від нуля до заданого значення і від заданого значення до нуля, та гармонічними біжучими вздовж поверхонь труби лінійними густинами струмів при їх різних початкових фазах, без врахування та з урахуванням насичення феромагнетика. Наведено розподіли електромагнітних полів по товщині труби. The simulation outcomes of the unsteady and steady electromagnetic fields in infinite conducting ferromagnetic plate, exited by sinusoidal running along one surface with different velocities and amplitudes of specific electric loading, without and with faking into account the ferromagnetic saturation, have been analyzed. The electromagnetic field distributions are given and have been shown.
 • Item
  Modelowanie wplywu temperatury na charakterystyki bramki TTL w programie SPICE
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Gorecki, Krzysztof; Zarеbski, Janusz
  In this paper the problem of TTL gates modelling in SPICE is considered. Some disadvantages of the built-in gate model is discussed and a new model of TTL inverter is proposed. In the new model the influence of the supply voltage and temperature on the characteristics and parameter values of TTL gate is taken into account. The theoretical considerations are illustrated by calculations and measurements.
 • Item
  Застосування подібних матриць до розв’язування компонентних рівнянь електричного кола
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Воробкевич, А. Ю.
  Для розв'язування нелінійної системи компонентних рівнянь електричного кола із заданою структурою використано подібні матриці, які формуються за допомогою ортогональних матриць Хаусхолдера. In order to solve nonlinear system of component equations of electrical circuit with given structure the similar matrices formed by Householder's orthogonal matrices are used.
 • Item
  Simulation of power line communications channel using mathematical model
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Chmielewska, Irena; Nawrot, Wojciech
  In the paper, the main factors degrading a telecommunication signal transmitted over the power grid wires are identified. A mathematical model of the PowerLineCommunication (PLC) channel reflecting signal multipath and attenuation is discussed. Simulation of a real PLC channel for broadband signals transmission carried out by the authors, based on the Dossert’s model, is described and the results (true LV distribution network transmission parameters, transfer function characteristic) are reported.
 • Item
  Моделі для оцінювання допустимих перевантажень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Курінний, Е. Г.; Кравцова, К. Ю.
  Показано, що існуючі норми на допустимі перевантаження не є універсальними. Запропоновано нормувати теплові моделі електрообладнання, допустимі значення показників максимального перенагрівання та теплового зносу, похибки визначення показників. It has been shown the existing standards for admissible overloads is not universal. It has been proposed to standardize thermal wear indices, errors of indices determination.
 • Item
  Моделювання характеристик та процесів дуг дугової сталеплавильної печі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Паранчук, Я. С.
  Подано математичну модель, концепцію побудови та алгоритм функціонування цифрової моделі трифазної системи дуг дугової сталеплавильної печі у миттєвих та усереднених координатах. Наведені реальні та отримані на моделі динамічні вольт-амперні характеристики дуг та часові залежності режимних координат печі під час відпрацювання збурень. Mathematical model, conception of design and algorithm of functioning of three-phase arc steel furnace arc system in averaged and instantaneous coordinates is proposed. Real and derived from model dynamic volt-ampere characteristics of arcs and time dependencies of arc regime coordinates under perturbations influence are given.
 • Item
  Математична модель взаємодії організму людини з джерелом постійної напруги
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Никонець, Л. О.; Маліновський, A. A.; Шелех, Ю. Л.
  Синтезована математична модель взаємодії організму людини з джерелом постійної напруги, з’ясована залежність струму крізь тіло ih від напруги дотику Uh, площі поверхні дотику до електродів F та тривалості дії t ,тобто ih=f(Uh, F, t). The mathematical model of interaction of an organism of the person with a source of a constant voltage is synthesized, dependence of a current through a body ih from a voltage of touch Uh, the area of a touch to electrodes F and duration of action t, that is ih=f(Uh, F, t) is established.