Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2003. – №487

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 487 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 228 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 40
 • Item
  Синтез електроприводів з врахуванням умови простоти налагодження
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Лозинський, О. Ю.; Бойчук, Б. Г.
  Розроблена методика системного підходу до розв’язання задач структурно-параметричного синтезу з врахуванням простоти експериментального налагодження. Одержані результати дозволили узагальнити на єдиній основі методику синтезу деяких існуючих варіантів електроприводів, а також дали можливість отримати деякі нові рішення. The method of a system approach to solution of the structural-parameter synthesis task is developing, which take into account the simplicity of an experimental adjustment. The obtained results gives possibility to generalize from a common base the method of synthesis of the some existing variant of electric drives and to obtain some new solution.
 • Item
  Безконтактне діагностування кліток роторів асинхронних двигунів з компенсацією похибки встановлення ротора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Хліпальський, Ю. З.
  Наведено спосіб корекції сигналів, які отримують під час діагностування дефектів кліток роторів асинхронних двигунів безконтактними електромагнітними методами, для зменшення похибки, зумовленої нестабільністю повітряних проміжків між досліджуваним ротором і магнітною системою діагностичного пристрою. Для компенсації похибок встановлення ротора використано нейронну мережу та систему давачів, розташованих на елементах осердя індуктора. The correction method to reduce an error of signals, obtained during the uncontact electromagnetic diagnosing of induction motor squirrel-cage rotor defects, caused the tested rotor and diagnosing device magnetic system air gap is introduced in the article. The neural networks and the system of sensors located on inductor core elements are used for compensation of rotor installation errors.
 • Item
  Підходи до проектування та моделювання мікроактуаторів з використанням САПР ANSYS та CFD ACE +
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Свірідова, Т.
  Розглянуті підходи щодо проектування МЕМС пристроїв, наведені приклади таких пристроїв та результати моделювання у системах ANSYS та CFD ACE +. This paper present overview of design and simulation methods of MEMS devices, examples of devices are presented, results of simulations are carried out using ANSYS and CFD ACE + software.
 • Item
  Моделювання процесів та елементів ГІС як складова системи автоматизованого проектування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Мирошниченко, Л. М.; Турти, М. В.
  Проаналізовані специфічні аспекти моделювання процесів та елементів генераторів імпульсних струмів, зарядний пристрій яких містить ланку проміжної високої частоти. Розглянуто взаємозв’язок суперечливих вимог до автоматизованої системи проектування вторинних джерел живлення з оптимізацією параметрів. Specific aspects of modelling processes and elements of generators of pulse current, which have charger with middle circle high frequency has been analysed. Connection of variant needs to automated system for construction of secondary power sausage with parameters optimization has been seen.
 • Item
  Определение внутренних коротких замыканий генератора с помощью экспертной системы диагностики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Заболотный, И. П.
  Проаналізовано параметри режимів при внутрішніх коротких замиканнях у генераторі, розроблено критерії діагностики пошкоджень. The analysis of parameters of conditions is carried out at interior short-circuits in the generator, the measure of diagnostics of damages designed.