Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – №710

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими України в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011 . – № 710: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 295 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 50
 • Item
  Моделювання адгезійного шару на межі “метал-діелектрик”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Джала, Р.; Юзевич, В.; Мельник, М.; Чабан, O.
  Описано методологію математичного моделювання адгезійного шару на межі «метал–діелектрик». Для перехідної області визначено ємність, ефективну товщину подвійного електричного шару, роботу адгезії, енергію адгезійних зв’язків. Methodology of mathematical modelling of adhesion layer on a interface "metal–dielectric " is described . For a transitional area a capacity, effective thickness of double electric layer, work of adhesion and energy of adhesive bonds is determine.
 • Item
  Адаптивний вейвлет-фаззі-нейрон типу-2
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бодянський, Є.; Винокурова, О.; Харченко, О.
  Запропоновано архітектуру вейвлет-фаззі-нейрона типу-2 та алгоритм навчання усіх його параметрів. Також запропоновано метод редукції моделі, що дає змогу проводити інтелектуальну обробку даних в on-line режимі при високій швидкості надходження даних. Проведено низку комп’ютерних експериментів на реальних даних, що підтверджують доцільність підходу, що розвивається. In the paper the architecture of type-2 wavelet-fuzzy neuron and learning algorithm its of all-parameters are proposed. The type-reduction model method which allows data mining in on-line mode under high speed feeding of data is proposed too. The computational experiments confirm to effectiveness of developed approach.
 • Item
  Числове моделювання неізотермічного вологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Соколовський, Я.; Шиманський, В.
  Розглянуто фрактальну модель неізотермічного вологоперенесення у капілярно-пористих матеріалах, що описується системою диференціальних рівнянь у частинних похідних з дробовим порядком. Різницевим методом отримано числовий розв’язок задачі для різних значень дробової похідної. There was considered fractal model of non-isothermal moisture transfer in capillary-porous materials which is described by the system of differential equations in partial derivatives with fractional order. The difference method receives the numerical decision of a problem at various orders of a fractional derivative.
 • Item
  Метод і алгоритми перетворення типу "контур-контур" та "область-область"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Батько, Ю.
  Запропоновано метод і алгоритми перетворення контурів та областей. Наведено результати перетворення контурів та областей на біомедичних зображеннях. The method and algorithms contours and areas transformation are offered in the article. The results of contours and areas transformation are described.
 • Item
  Використання адитивно-різницевих операцій в модифікаціях алгоритму RSA
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ковальчук, А.; Пелешко, Д.; Навитка, М.
  Запропоновано модифікації шифрування - дешифрування зображень у градаціях сірого, які грунтуються на використанні ідей базового алгоритму RSA з додатковим зашумленням зашифрованого зображення і без додаткового зашумлення. A modification of the encryption – decryption of images in grayscale, and are based on ideas using the basic algorithm of RSA, with additional noise encrypted image without any additional noise.
 • Item
  Математичне та програмно-алгоритмічне моделювання системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кут, В.; Нікольський, Ю.; Пасічник, В.
  Розглянуто питання специфіки навчання осіб з особливими потребами. В цьому випадку традиційні навчальні технології замінюються на дистанційні, що зумовлює використання сучасних інтерактивних інформаційних технологій навчання. Вибір оптимального навчального маршруту для осіб з особливими потребами залежить від їх індивідуальних особливостей й вимагає для кожного конкретного випадку розроблення своїх програмних інструментів. Questions about the specific of studies of listeners with the special necessities are examined in the article. In this case traditional educational technologies are substituted by distance. It predetermines the use of modern interactive information technologies of studies. The choice of optimal educational route for listeners with the special necessities depends on their individual features. He requires development of the programmatic instruments for every concrete case.
 • Item
  Системно-сиґнальна концепція – підстава статистичного визначення стану ритміки серцево-судинної системи як стохастичного коливного об’єкта
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Драґан, Я.; Дунець, В.
  Підкреслено важливу роль серцево-судинної системи як транспортної мережі забезпечення життєдіяльності організму та варіабельності її коливних характеристик як показника потенційної її адаптивності до змін життєвого середовища. Наведено аргументи за вибір змін ритміки кардіосигналу як індикатора при статистичному оціненні цієї адаптивності. The essential role of cardiovascular system as transport network for security of organism vitual activity and variability of its oscillatory characteristics as estimator of potential adaptivity to environment changes is underlined. The arguments for choise the alteration of cardiosignal rhythmics as indicator under statistical estimation of this adaptivity are given.
 • Item
  Математичне моделювання порогу чутливості діодних цифрових термометрів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Яцук, Ю.; Тимчук, О.; Янович, Р.
  Встановлено основні джерела похибок діодних цифрових термометрів із змінюваними вимірювальними струмами. На основі теореми Вінера-Хінчіна визначено поріг чутливості термометрів як середньоквадратичне відхилення результатів вимірювання, зумовлене шумами вимірювального кола. The basic sources of errors of diode digital thermometer set with variable measuring currents. On the basis of theorem of Winer-Khinchin the thermometer sensitivity level is determined as the dispersion square root mean of the measurement results predefined by noises of measuring scheme.
 • Item
  Моделювання алгоритмів природного формоутворення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дронюк, І.; Олейник, С.
  Розглянуто математичну модель природного формоутворення. Запропонована модель ґрунтується на геометричних властивостях природних елементів. На основі запропонованих формул розроблено відповідне програмне забезпечення для моделювання процесу філотаксису. Отримані результати можуть бути використані у будівництві, архітектурі та у дизайні. In the article was considered mathematical model of natural forming. This model is based on geometrical properties of natural elements. Based on proposed formulas computer application was developed for simulating phyllotaxis. Results can be used in building, architecture and design.
 • Item
  Шумова модель вхідного кола шумового термометра на основі інструментального підсилювача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Микитин, І.
  Запропоновано шумову модель вхідного кола шумового термометра на основі інструментального підсилювача, яка описує залежність вихідної напруги підсилювача від шумових параметрів чутливого елемента первинного перетворювача, лінії зв’язку, операційних підсилювачів та резисторів зворотного зв’язку першого каскаду. Отримано математичний вираз еквівалентної сумарної шумової напруги, зведеної до входу шумового термометра. It was proposed the noise model of input circle of noise thermometer based on the instrumental amplifier, which describes the dependence of output voltage of amplifier from the noise parameters of the sensitive element of the primary converter, the lines of connection, the operational amplifiers and the resistors of the feedback of the first cascade. It was obtained the mathematical expression of the equivalent total noise voltage, which is reduced to the input of the noise thermometer.
 • Item
  Екстракція ознак зображень при фрагментації інтенсивності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мельник, Р.; Каличак, Ю.
  Розроблено метод отримання розподілених ознак зображення на основі фрагментації його інтенсивності. За допомогою методу обчислюються ознаки інтенсивності, координати пікселів зображення та змішані ознаки. Продемонстровано експериментальні результати залежностей вибраних ознак для тестових зображень. The method for distributed features of visual patterns extraction is considered. Based on presented methods the features of intensity, pixels coordinates and mixed features are calculated. Some experimental results of using selected method for image features extraction are presented.
 • Item
  Модель акустичного сиґналу для виявлення порушень стану дихальної системи та голосового апарату як частковий випадок стохастичної коливної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Джичка, Н.; Дедів, І.; Дозорський, В.; Драґан, Я.
  Обґрунтовано математичну модель акустичного сиґналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу із використанням енерґетичної теорії стохастичних сиґналів, що враховує часову структуру, поєднання випадковості та періодичності його, показано індикативність такої математичної моделі. Обґрунтовано процедуру статистичного оцінювання характеристик акустичного сиґналу методами статистики періодично корельованих випадкових процесів. Grounded mathematical model of acoustic signal as the periodically correlated random process with the use of power theory of stochastic signals, which takes into account a time structure, combination of randomness and periodicity. The indicativity of such mathematical model is shown. The procedure of statistical estimation of acoustic signal characteristics by the periodically correlated random process statistics methods is substantiated.
 • Item
  Модель графічного інтерфейсу задання параметрів складеного унітерму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Овсяк, В.; Нізьолек, М.; Петрушка, Ю.
  Алгеброю алгоритмів описано модель графічного вікна задання параметрів складених унітермів. Наведено програмну реалізацію моделі. Algebra algorithms described model graphic window setting parameters compound uniterms. An implementation program model.
 • Item
  Концептуальна модель імітаційного алгоритму моделювання роботи мережі з технологією MPLS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кухарєв, С.
  Описано концептуальну модель розробленого імітаційного алгоритму, призначеного для моделювання роботи мереж з технологією MPLS, програмна реалізація якого дає змогу досліджувати завантаженість мережевих елементів, аналізувати та оптимізувати характеристики мереж, а також досліджувати поведінку трафіка різних класів. We describe a conceptual model developed simulation algorithm designed to simulate the networks with technology MPLS, software implementation which allows to study the workload of network elements, analysis and optimization characteristics of networks and study the behavior of different classes of traffic.
 • Item
  Моделювання збурених коливних систем засобами Ateb-функцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дронюк, І.
  Здійснено моделювання періодичних процесів у коливних системах на основі Ateb-функцій без збурень. Розглянуто типи малих збурень, які діють на коливну систему. Розроблено відповідне програмне забезпечення, яке подає результати у графічному і табличному вигляді. A simulation of periodic processes in vibration systems based on Ateb-functions without perturbation was done. The types of small perturbations that act on the vibration system are considered. Appropriate software that provides results in graphical and tabular form is developed.
 • Item
  Об‘єктно-орієнтована реалізація методу скінченних елементів для розрахунку в’язкопружного стану капілярно-пористих матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Соколовський, Я.; Мокрицька, О.
  У межах об’єктно-орієнтованого підходу та UML розроблено програмне за безпечення для реалізації математичної моделі в’язкопружного деформування капілярно пористих матеріалів з використанням методу скінченних елементів. Створене об‘єктноорієнтоване програмне забезпечення складається зі задокументованих класів, які можуть повторно використовуватись для реалізації нових моделей. In the object-oriented approach and UML developed software to implement the mathematical model of viscoelastic deformation of cappilary-porous materials using the finite element metthod. The created object-oriented software onsists of documented classes that can be reused to implement new models.
 • Item
  Розв’язування задачі ідентифікації Ateb-функцій на основі мір подібності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Назаркевич, М.
  Розроблено метод ідентифікації документів, захищених за допомогою сіток Ateb-функцій. Метод передбачає етапи розпізнавання, фільтрації, скелетизації, нормування та порівняння з еталоном. В основу етапу порівняння покладено побудову фактор-просторів за відношеннями еквівалентності,що породжується різними метриками простору неперервних або дискретних функцій на заданому проміжку. The identification method for protected by Ateb-function printed documents is presented. The method includes filtration, normalization and verification with ethalons.The verification is based on construction metrics in functional spaces.
 • Item
  Тепловий режим транспортування газу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Притула, Н.; Притула, М.; Ямнич, В.; Дацюк, А.; Гладун, С.; Химко, О.
  Проаналізовано проблему розрахунку теплового режиму транспортування газу для задач планування режимів роботи магістральних газопроводів та результати числових експериментів. Показано на реальних даних, що при плануванні режимів існуючі формули розрахунку параметрів стаціонарного температурного режиму транспортування газу вносять значну похибку. Для підвищення точності розрахунку запропоновано поправкові емпіричні коефіцієнти. The calculation problem of thermal conditions of gas transportation for tasks of working conditions of trunk gas pipelines planning is analyzed and shown in the results of numerical experiments. When planning the conditions the existing calculation formulae of stationary temperature conditions of gas transportation parameters cause a considerable error. It’s shown on real data. In order to increase the calculation accuracy an empirical correction factors are suggested.