Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2003. – № 488

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 488 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 364 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 93
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 488
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003)
 • Item
  Оптимізація формування мікросфер структури “ядро–оболонка”
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Петріна, Р. О.; Новіков, В. П.; Троцький, В. І.
  Проведено оптимізацію результатів експериментальних досліджень щодо складу мономерної суміші і умов формування полімерних мікросфер структури “ядро—оболонка”. Optimization of results of experimental researches about both the composition of a monomeric admixture and conditions of formation of polymeric microspheres with structure “core—shell” was investigated.
 • Item
  Пероксидна модифікація (мет)акрилатних латексів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Шевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Монцібович, Р. О.; Токарєв, В. С.
  Досліджено процеси прищеплення пероксидовмісного кополімеру до поверхні частинок (мет)акрилатних латексів. Вивчено залежність процесу прищеплення від температури та природи латексу. Підтверджено формування латексних частинок з шаром хімічно зв’язаного пероксидного полімеру. The processes of peroxide-containing polymer grafting onto the surface of (meth)acrylic latex particles were investigated. It was studied the dependence of grafting process on temperature and latex nature. The formation of latex particles containing chemically bonded layer of peroxidic polymer was justified.
 • Item
  Особливості процесу кополімеризації, ініційованої олігопероксидними металокомплексами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Мітіна, Н. Є.; Заіченко, О. С.; Раєвська, К. А.
  Досліджено процеси бінарної кополімеризації, ініційованої металокомплек - сами Купруму з лігандом на основі гетерофункціональних кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексеніну. У результаті координації мономера з катіоном металу макроініціатора, змінюється реакційна здатність мономера, що призводить до зміни констант кополімеризації. Показано, що використання таких ініціаторів дозволяє отримувати кополімери з регулярним чергуванням ланок у макромолекулярному ланцюгу. The processes of binary copolymerization initiated by copper metal bonded complexes with ligand on the basis of heterofunctional copolymers of 2- tert. butyl peroxy-2-methyl-5-hexeene-3-ine were investigated in this work. As a result of monomer coordination with metal cation the reactivity of monomer changes. That causes the changes of copolymerization constants. It was shown that the use of such initiators allows to obtain copolymers with regular alternation of links in macromolecular chain.
 • Item
  Реологічні властивості вторинного поліетилену і композицій на його основі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Бабаханова, Т. Г.; Цицанкіна, Л. О.; Стрийська, О. Я.
  Досліджено реологічні властивості вторинного поліетилену, одержаного з відпрацьованої тари для транспортування продуктів харчової промисловості. The reological properties of secondery polyethylene, obtained from re-used package for transfer of food-processing industry products are investigated.
 • Item
  Дослідження експлуатаційних властивостей наповнених гідрогелевих матеріалів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гриценко, О. М.; Орлова, А. М.; Скорохода, В. Й.
  Досліджено вплив природи наповнювачів на технологічні та експлуатаційні властивості полімерних гідрогелів, отриманих на основі кополімерів полівінілпіролідону (ПВП) з 2-оксиетиленметакрилатом, що містять солі металів змінного ступеня окиснення. The effect of fillers nature the technological and operating properties of polymer hydrogels, obtained on the basis of polyvinylpirrolidone with 2-oxyethylenemethacrylate co-polymers, containing change valency metals satls was investigated.
 • Item
  Вплив полівінілпіролідону на водотривкість епоксиамінних композицій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гуменецький, Т. В.; Лавренюк, О. І.; Білий, Л. М.; Суберляк, О. В.
  Досліджено вплив полівінілпіролідону (ПВП) на водотривкість епоксиамінних композицій холодного та гарячого тверднення. Показано, що введення полімерного модифікатора в епоксиамінну композицію суттєво підвищує водотривкість покрить на її основі. Нижчі значення водопоглинання мають термооброблені композиції. The influence of polyvinyl pyrrolidone (PVP) on water resistance of epoxyamine compositions of cool and ardent solidification is investigated. It was shown that addition of polymeric modifying agent in epoxyamine composition considerably improves the water resistance of coatings on its basis. The lowest values of water absorption have wrought compositions.
 • Item
  Вплив активних мінеральних додатків на властивості композиційних цементів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Соболь, Х. С.; Марків, Т. Є.; Саницький, М. А.; Когуч, Г. В.
  Методом математичного планування експерименту встановлено оптимальний склад композиційного цементу та досліджено його фізико-механічні та фізико-хімічні властивості. The optimal composition of composite Portland cements, containing fly-ash and slag additives, have been determined by the method of mathematical planning of experiment. The physico — mechanical and physico — chemical properties of this cement was investigated.
 • Item
  Аналіз та обґрунтування необхідності реконструкції установки підготовки конденсату на Шебелинському ВПГКН
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Фесенко, Ю. Л.; Чайка, О. Г.; Максимик, В. Я.
  Проаналізовано роботу установки знесолення Шебелинського ВПГКН, проведено дослідно-промислові випробування деемульгаторів, на основі отриманих результатів запропоновано шляхи реконструкції установки. The plant operation of desalting Shebelynky GPZ is parsed, the trial tests of emulsion breakers are conducted, on a base of obtained outcomes the pathes of reconstruction of installationare offered.
 • Item
  Перспектива застосування фосфоритів фосфорних родовищ України для виробництва мінеральних добрив
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Свідовий, Б. С.; Захарко, Я. М.; Попович, О. Р.
  Розглянуто забезпеченість українських підприємств по виробництву складних мінеральних добрив фосфатною cировиною та забезпечення сільського господарства фосфорними добривами. The offered provided ukraine factorys for production complex mineral fertilizers phosphate raw materials and provided agriculture phosphorus fertilizers.
 • Item
  Визначення товщини для забезпечення капсульованим матеріалам необхідних властивостей
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Нагурський, О. А.; Малик, Ю. О.
  Одержані залежності товщини полімерної плівки від тривалості десорбції активного компонента з капсульованого зерна адсорбенту та співвідношення коефіцієнтів дифузії компонента в розчині та полімері. Ці матеріали можуть використовуватись під час нанесення покриття на частинки адсорбенту, насичені цим компонентом. The relations of depth of a polymer film to duration of process of a desorption of a fissile component from capsuliring of a grain of an adsorbent and ratio of diffusion coefficients of a component in solution and polymer are obtained. The data stuffs can be used at a coating on fragments of an adsorbent which one are packed with a fissile component.
 • Item
  Регенерація відпрацьованої оливи із застосуванням природних дисперсних сорбентів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Чайка, О. Г.; Одноріг, З. С.
  Проведено дослідження регенерації відпрацьованої оливи із застосуванням природних дисперсних сорбентів. Одержано кінетичні криві щодо вилучення води з відпрацьованих олив. It was investigated reclaimed worked out oil for apply naturals dispersing sorbents. The kinetic curves was got relatively of separating moisture from worked out oil.
 • Item
  Мінімізація енергетичних затрат у кожухотрубних теплообмінниках з парорідинними теплоносіями
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Грицай, В. І.; Юсик, Я. П.
  Розглянуто питання мінімізації енергетичних затрат у кожухотрубних теплообмінниках з парорідинними теплоносіями. Questions minimization of power expenses in house-tube heat exchanger with steam-and-liquid heat-carriers is considered.
 • Item
  Одержання високовипаленого гіпсового в’яжучого з фосфогіпсу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Новосад, П. В.; Королько, С. В.; Федунь, Б. В.
  Наведено результати фізико-хімічних та фізико-механічних досліджень каменю на основі високовипалених гіпсових в’яжучих з фосфогіпсу. Тhe results of physic-chemical and physic-mechanical researches of the phosphogypsum and stone based on the high burned gypsum binders with phosphogypsum are given.
 • Item
  Механізм одержання α-етилакролеїну за реакцією Манніха
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Ковальський, Я. П.; Маршалок, Г. О.; Карп’як, Н. М.; Ятчишин, Й. Й.
  За допомогою програми WinMOPAC 3.0 Trial було проведено квантово-хімічне обґрунтування синтезу α-етилакролеїну з бутиральдегіду, формальдегіду та діетаноламіну за реакцією Манніха. Для розрахунків геометрії, теплоти утворення та розподілу зарядів на атомах реагентів, залежності енергії реакції від координати було вибрано напівемпіричний метод АМ1 необмеженого наближення Хартрі— Фокка (UHF) із коефіцієнтом нормування GNORM = 0,1 і моделюванням впливу середовища (вода) на реакційну систему (EPS = 78,4). Запропоновано детальний механізм реакції синтезу α-етилакролеїну з енольної форми бутиральдегіду (бутен-1- ол-1) через енол основи Манніха. With usage of the program WinMOPAC 3.0 Trial the quantum-chemical simulation of process of α-ethylacroleine synthesis on Mannich reaction from butyraldehyde, formic aldehyde and diethanol amine was conducted. For calculations of geometry, heat of formation and sharing the charges on atoms of reagents, dependency of energy to reactions from the coordinate the semiempirical method АМ1 of a unrestricted approaching of a Hartree—Fock (UHF) with allowance for environmental effects (water) at a reactionary system (EPS = 78,4) was selected. Offered the detailed mechanism to reactions a syntheses of α-ethylacroleine with using a enol form of butyraldehyde (buten-1-ol-1) through the enol of Mannich basis.
 • Item
  Сушіння листових газопроникних матеріалів у змінному режимі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Топчій, В. І.
  Наводяться аналіз та результати досліджень сушіння листових газопроникних матеріалів у змінному режимі з застосуванням кондуктивного та фільтраційного теплопідводу. The analysis over and results of researches of drying of sheet gaspenetrating materials are brought in the variable mode with the use of conductive and filtration heat supply.
 • Item
  Виробництво та застосування легкосуспендованих кристалічних комплексних добрив
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Мальований, М. С.; Дмитрієв, Є. І.; Вакал, С. В.; Попович, О. Р.
  Розглянуто технологію синтезу та використання легкосуспендованих комплексних мінеральних добрив. Новий вид добрив дозволяє поєднати переваги комплексних добрив на стадії транспортування із перевагами рідких добрив на стадії внесення в ґрунт. The offered technology of synthesis and use lightnessyspends complex mineral fertilizers. New sort fertilizers connect advantages complex fertilizers on the stage contey with advantages liguid fertilizers on the stage carry in ground.
 • Item
  Реологічні властивості суміші поліамід-полівінілпіролідон
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Левицький, В. Є.; Тарнавський, А. Б.
  Досліджено реологічні властивості суміші ПА-6/66 — полівінілпіролідон. Встановлено вплив вологи на показник текучості розплаву (ПТР) суміші. Виявлено екстремальну залежність ПТР від вмісту ПВП в суміші. Moldable properties of PA-6/66 mixture polyvinyl pyrrolidone have been investigated. Moisture influence on mixture molten mass fluidity index have been determined. Extreme dependence of molten mass fluidity index from polyvinyl pyrrolidone in the mixture has been determined.
 • Item
  Одержання нафтополімерних смол ініційованою кополімеризацією фракції С9 піролізу вуглеводнів у присутності дитрет-бутилдиперпіромеллітату
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Скібіцький, В. І.; Братичак, М. М.; Гринишин, О. Б.; Дончак, В. А.
  Досліджено одержання нафтополімерних смол методом ініційованої кополімеризації фракції С9 піролізу вуглеводнів у присутності дитрет-бутилдипер-піромеллітату. Вивчено вплив температури, кількості ініціатора і тривалості кополімеризації на вихід і фізико-хімічну характеристику синтезованих смол. The obtain petroleum polymeric resins by methods of initiated copolymerization on base C9 fraction of pirolise hydrocarbons in the presence of bitert-butyl biperpyromellitate are investigated. The influence temperature, quantity initiator and time copolymerization on the yield and phisic-chemical characteristic synthesized resins were studied.
 • Item
  Очищення стічних вод від іонів міді (ІІ) цементацією
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Знак, З. О.; Савчук, Л. В.; Кебус, М. І.
  Досліджено процес очищення стічних вод від міді (ІІ) методом цементації з використанням сталевої стружки як металу-ементатора. Inquired into clearance process of waste waters from copper (ІІ) by cementation method with use of steel shaving as metal-cementator.