Комп'ютерні системи та мережі. – 2005. – № 546

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику надруковано статті, що відображають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних науковцями кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка», вченими Західного регіону України та вченими Польщі в галузі теорії та розроблення обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 546 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 168 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
7
12
17
23
30
34
45
50
54
58
69
75
85
90
96
101
105
110
113
119
126
131
135
139
147
155
162
166

Content


1
3
7
12
17
23
30
34
45
50
54
58
69
75
85
90
96
101
105
110
113
119
126
131
135
139
147
155
162
166

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Надлишкові масиви незалежної флеш-пам’яті
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Глухов, В. С.; Грица, Р. В.; Ногаль, М. В.; Тиханський, Д. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано застосування технології RAID для побудови завадостійкого нагромаджувана на базі флеш-пам’яті. Для забезпечення надійності використовують стандартний для флеш-пам’яті код Геммінга з виправленням однієї помилки в масиві. Також застосовують код Геммінга, що виправляє дві помилки у 16-розрядному слові.
 • Item
  Комп’ютерна система підтримки сканувальної оптичної мікроскопії рельєфів мікрооб’єктів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Грицьків, З. Д.; Педан, А. Д.; Шклярський, В. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто питання підвищення ефективності сканувальної оптичної мікроскопії за рахунок різнобічного використання комп’ютерної підтримки. Основна увага зосереджена на алгоритмах відтворення зображень, які формуються під час роботи мікроскопа на відбиття та використання мультисенсорного фотоелектричного приймача. Запропоновані алгоритми режиму колової панорами та хитного секторного режиму дають змогу забезпечувати сприйняття просторовості (об’ємності) мікрооб’єкта у разі двовимірності сформованих на екрані монітора зображень.
 • Item
  Уніфікація інтерфейсів космічної апаратури з використанням технології LVDS
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Воськало, В. І.; Лукенюк, А. А.; Шендерук, С. Г.; Львівський центр Інституту космічних досліджень НАНУ та НКАУ
  Запропоновано уніфікований інтерфейс для стикування бортової апаратури, побудований на фізичному рівні на основі технології LVDS (Low Voltage Differential Sygnaling). Описано його технічні характеристики.
 • Item
  Деякі аспекти організації контролю і діагностики систем і процесорів опрацювання сигналів у режимі реального часу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Ваврук, Є. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано особливості контролю і діагностики систем і процесорів опрацювання сигналів. Розроблені схеми діагностики і контролю на прикладі системи обробки радіолокаційної інформації.
 • Item
  Розробка та розв’язання тестових задач просторової самоорганізації багатоагентної системи
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Бочкарьов, О. Ю.; Голембо, В. А.; Попадюк, Х. Р.; Національний університет ’’Львівська політехніка”
  Розглянуто проблему самоорганізації колективу автономних мобільних агентів (багатоагентної системи) у деякому просторі з погляду узгодженого цілеспрямованого переміщення та взаєморозташування агентів колективу. Запропоновано декілька тестових задач для розробки та оцінки розподілених алгоритмів просторової самоорганізації (формування многокутника, автономне розгортання в обмеженому просторі, гра у поглинання).
 • Item
  Колективна поведінка мобільних інтелектуальних агентів у задачах автономних розподілених досліджень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Бочкарьов, О. Ю.; Національний університет ’’Львівська політехніка”
  Розглянуто проблему самоорганізації колективу мобільних вимірювальних агентів (дослідницьких станцій) в задачах автономних розподілених досліджень. Обґрунтована необхідність використання принципів самоорганізації для забезпечення якісного переходу на вищий рівень автономних досліджень (з погляду кількості та якості інформації, яку збирає колектив вимірювальних агентів про об’єкт дослідження).
 • Item
  Оптимальне розміщення мобільних агентів у нечіткому інформаційному середовищі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Березко, Л. О.; Троценко, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Оптимальність розміщення мобільних вимірювальних агентів розглядається з аспекту критерію оцінки збігу прогнозів значень параметрів нечіткого середовища, які досліджують за певний період та реальних даних, отриманих за наступний період.
 • Item
  Зміст до “Комп’ютерні системи та мережі”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Підхід до побудови потокового графа алгоритму
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Яковлева, І. Д.; Лісовенко, І. Д.; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
  Розглянуто метод визначення готовності даних з використанням концепції машини потоків даних та запропоновано підхід до побудови потокового графа алгоритму.
 • Item
  Використання класифікаційних правил для зменшення невизначеності у сховищах даних, побудованих на основі реляційної моделі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Шаховська, Н. Б.; Кісь, Я. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано методи побудови класифікаційних правил для усунення невизначеностей. Запропоновано алгоритми для розв’язання основних задач.
 • Item
  Метод визначення відстані до джерела акустичних хвиль та його реалізація
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Спіченков, Ю. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто метод розв’язання задачі виділення випадкового акустичного сигналу з адитивної суміші його із завадою і визначення координат джерела у реальному масштабі часу. Наведено алгоритм обробки реєстрованих сенсорами випадкових послідовностей для виявлення і локалізації на контрольованій лінії джерела акустичних хвиль.
 • Item
  Модель довіри в спеціалізованих мобільних мережах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Сокіл, В. М.; Морозов, Ю. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто основні особливості спеціалізованих мобільних мереж. На основі моделі довіри узагальненої теорії сертифікації запропоновано нову розподілену децентралізовану модель довіри у спеціалізованих мобільних мережах.
 • Item
  Методика обробки хвильових полів у реальному масштабі часу та алгоритм її реалізації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Спіченков, С. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто методику багатоканальної обробки хвильових полів у реальному масштабі часу для виділення інформативних параметрів сигналу із шумів та їхньої оцінки для визначення координат джерела сигналу. Запропоновано алгоритм локалізації об’єкта, що випромінює шуми, в досліджуваному об’ємі.
 • Item
  Характеристики складності алгоритмів знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Абдалла, Саїд Садек; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто характеристики складності двох псевдо SH-моделей програм знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел. Показано, що часова та об’єктна складність лише якісно відображають витрати часу та інформаційну місткість програми. Структурна складність дає змогу точно отримати кількість інформації програми.
 • Item
  Алгоритм маршрутизації в безпровідних мережах з комірковою топологією
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Парамуд, Я. С.; Іванців, Р. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто задачу маршрутизації трафіка в безпровідних коміркових радіомережах, особливості протоколів однорівневої та багаторівневої маршрутизації. Запропоновано вдосконалений алгоритм на основі застосування елементів ієрархічної маршрутизації та зведення структури зв'язків до деревоподібного представлення, який розширює функціональні можливості мережі.
 • Item
  Формальні аспекти ідентифікації особистості у WWW
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Пелещишин, А. М.; Березко, О. Л.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Побудовано формалізовані моделі користувача WWW та Веб-особистості, які дають змогу підвищити ефективність спеціалізованих інтелектуальних пошукових засобів.
 • Item
  Основні принципи використання рівномірного квантування при цифроаналоговому та аналого-цифровому перетворенні сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Паньків, Р. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто особливості та переваги використання рівномірного квантування при цифроаналогових та аналого-цифрових перетвореннях з нерівномірною дискретизацією сигналів. Описані принципи використання рівномірного квантування при генерації вихідних сигналів. Показана можливість використання рівномірного квантування при здійсненні контролю параметрів вхідних синусоподібних сигналів.
 • Item
  Багатоканальний пристрій для первинного опрацювання сигналів звукового діапазону в локаційній системі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Павич, Н. Я.; Спіченков, С. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядається структурна схема багатоканального пристрою для первинного опрацювання сигналів звукового діапазону в локаційній системі. Показана доцільність реалізації пристрою на основі програмованої логічної інтегральної схеми.
 • Item
  Про тестування великих натуральних чисел на простоту
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Оберишин, Р.; Попович, Р. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Виконано порівняння відомих сучасних тестів простоти великих натуральних чисел. Проаналізовано детермінований поліноміальний тест простоти, запропонований Агравалом, Кайалом та Саксеною.
 • Item
  Ієрархічна кластеризація складних схем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Базилевич, Р. П.; Гудз, І. Б.; Ждан, Р. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто особливості програмної реалізації побудови дерева оптимального згортання схеми. Розкрито основні підходи формування пар елементів для утворення кластерів. На прикладі декількох тестів проаналізовано отримані результати.