Computational Problems Of Eelectrical Engineering. – 2014. – Vol. 4, No. 2

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

Computational Problems of Electrical Engineering = Обчислювальні проблеми електротехніки : the scientific-technical journal / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yuriy Bobalo. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014. – Volume 4, number 2. – 103 р.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Operation features of the converters of an autonomous power supply system
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Zhuikov, Valeriy; Osypenko, Kateryna
  The article consideres the problem of extraction of maximum energy from a solar panel in an autonomous power supply system working with renewable sources under the condition of constant joint operation of a solar panel and a diesel generator. It is proposed to solve the problem taking into account the nonlinearity of the external characteristics of energy sources. It has been shown that in order to improve the energy efficiency of power supply system the solar panel should operate in a current source mode and the diesel generator should have the external characteristic of a controlled current source. Розглянуто проблему відбору максимальної енергії від сонячної батареї в автономній системі електроживлення з відновлювальними джерелами за умови постійної сумісної роботи сонячної батареї та дизель-генератора. Запропоновано вирішення цієї проблеми шляхом врахування нелінійностей зовнішніх характеристик джерел енергії. Показано, що для забезпечення енергетично ефективного режиму роботи системи необхідно забезпечити роботу сонячної батареї в режимі джерела струму і дизель-генератор повинен мати зовнішню характеристику керованого джерела струму.
 • Item
  “Fringing” current influence on results ofmeasuring cross-section area of liquid flow by a conductive sensor
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Voitiuk, Volodymyr; Trushakov, Dmytro; Rendzinyak, Serhiy
  The work presents the results of theoretical research and simulation of “fringing” current distribution and its influence on the output signal of a conductive sensor which is used as a measuring device for determining a cross-sectional area of liquid flow (in particular, milk flow) and consists of electrodes placed on the walls of the dielectric tube with a rectangular cross-section. As a result, an influence coefficient of fringing current on measurement results has been obtained, which determines the deviation of the total current of the sensor from the current of the same sensor without taking into account the fringing current. It has been determined the cross-sectional area of the current flow where fringing current significantly influences the value of the sensor output signal. This allows determining the minimum length of the conductive sensor. The results of research are presented in graphical and numerical forms. Наведено результати теоретичних досліджень та моделювання ступеня впливу струмів розсіювання на вихідний сигнал кондуктивного сенсору, що складаються з електродів, розташованих на стінках діелектричної труби прямокутного перерізу, який використовується як вимірювач площі поперечного перерізу потоку рідини (молока). У результаті отримано значення коефіцієнта впливу струмів розсіювання на результати вимірювання, який визначає відхилення величини загального струму сенсора порівняно з величиною струму, що протікає по поперечному перерізу, який збігається з поверхнею електродів, тобто основного струму. Загальний струм сенсора визначається як сума основного струму та струму розсіювання. Визначено відстань, що відлічується по осьовій лінії труби від границі протікання основного струму, від краю електродів сенсора, на якій струми розтікання спричиняють відчутний вплив на величину вихідного струму сенсора, що дає змогу визначити мінімальну довжину сенсора. Результати дослідження подано в графічній та числовій формі.
 • Item
  Three-input integralmodel of the recovery problem of antenna signalswith interference
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Verlan, Dmytro; Kostian, Nataliia
  The problem of increasing the resolution power of an antenna through input signal recovery using the computer implementation of a mathematical model in the form of the system of three Fredholm integral equations of the first kind is examined. To solve the system of linear integral equations, regularizating algorithms and corresponding softwares based on generalized Tikhonov and Lavrentiev methods with determination of a regularization parameter by means of the model experiments technique have been developed. The algorithms are implemented in Matlab environment and can be used with other application packages. The efficiency of the developed computer tools has been confirmed by solving test and practical problems. Розглянуто задачу підвищення роздільної здатності антени шляхом відновлення вхідного сигналу за допомогою комп’ютерної реалізації математичної моделі у вигляді системи трьох інтегральних рівнянь Фредгольма І роду. Для розв’язання системи лінійних інтегральних рівнянь створено регуляризуючі алгоритми та відповідні програмні засоби на основі узагальнених варіантів методів Тихонова і Лаврентьєва з визначенням параметра регуляризації за методом модельних експериментів. Алгоритми реалізовано в середовищі Matlab та їх можна застосувати разом з іншими пакетами прикладних програм. Працездатність розроблених комп’ютерних засобів підтверджується розв’язанням тестових і практичних задач.
 • Item
  Derivatives of parameter matrices
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Tchaban, Vasyl
  In the paper there is proposed a method of differentiation with respect to an argument of direct and inverse matrices of static and differential parameters through the derivative of static parameters; the method claims to be the simplest one. The method proposes, after finding the simplest derivative, to find three more complicated derivatives on the basis of formal matrix operations. The results may be used in the theory of parametric sensitivity of first and higher degrees. As an example, the direct and inverse matrices of static and differential inductances of a saturated three-phase induction motor are considered, provided that singlephase and three-phase power supply is applied. Запропоновано метод диференціювання за аргументом прямих та обернених матриць статичних і диференціальних параметрів. Його здійснюють через похідну матриці статичних параметрів як найпростішу і таку, що вважається заданою в нашому випадку. Метод аналізу полягає в тому, щоб через відому найпростішу похідну було можливо на підставі формальних матричних операцій знайти інші три складніші похідні. Одержані результати можна використати в теорії параметричної чутливости першого й вищих порядків. Як приклад розглянуто прямі й обернені матриці індуктивностей насиченого трифазного індукційного мотора за однофазного й трифазного живлення.
 • Item
  The influence of electric field parameters and temperature of hydrosols of metals’ plasmaerosive particles on their resistance and permittivity
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Shydlovska, Nataliya; Zakharchenko, Serhiy; Cherkaskyi, Oleksandr
  The experimental dependences of electrical resistivity and real and imaginary components of relative permittivity of metals’ hydrosols on their temperature as well as on applied electric field and its frequency have been investigated. Approximants for those dependences have been offered and their optimal coefficients have been calculated for wide range of arguments’ values. Range constraints of electric field intensity and its frequency as well as solutions’ temperatures have been recommended in order to significantly diminish the electrochemical effect of discharge pulses in a water-submerged metal granules’ layer in the course of their plasma-erosive processing. Досліджено експериментальні залежності питомого електричного опору, дійсної та уявної складових відносної діелектричної проникності гідрозолей металів від їх температури, а також від напруженості та частоти прикладеного електричного поля. Запропоновано функції, що апроксимують ці залежності, та знайдено оптимальні значення їх коефіцієнтів у широкому діапазоні зміни аргументів. З метою істотного зменшення електрохімічної дії розрядних імпульсів у зануреному у воду шарі металевих гранул при їх плазмоерозійній обробці, рекомендовано діапазони обмеження їх напруженості, частоти, а також температури розчинів.
 • Item
  Interactive operation of a scanning television optical microscope
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Shkliarskyi, Volodymyr; Balaniuk, Yuriy; Vasyliuk, Volodymyr; Hudz, Borys
  The ways of increasing an operation speed of the formation of an illuminating raster in a scanning television optical microscope are analyzed. The raster is formed by a digital-to-analog method using a precise voltage-to-current converter. Vast functioning possibilities of the microscope provided by forming the raster of changeable size and changeable resolution as well as by moving the scanning raster of a reduced size to an arbitrary point on the cathode ray tube screen require that the time of deflection of the illuminating scanning beam to a point with specified coordinates and required accuracy be controlled. We propose a hardware solution for increasing the operation speed, which will significantly reduce the time of forming the scanning raster in discrete mode. To ensure the high accuracy of conversion of the input voltage into the current of an electronic beam deflector coil, a voltage-to-current converter is realized in the form of dc amplifier with strong negative current feedback. A negative feedback signal is formed on a precision resistor connected in series with an inductive load, that is, the coil of an electronic beam deflector. The accuracy of the iput-voltage-to-load-current transformation is determined by the amplification factor without the negative feedback operation. As a rule, the amplification factor exceeds 1000, and the transformation factor of the voltage-to-current converter is close to unity. Depending on the amplitude of the input signal, the amplifier stages of the voltage-to-current converter can operate either in a linear mode or in a saturation mode. The latter appears due to the break in the feedback loop caused by the large difference between the input signal amplitude and negative feedback signal amplitude. There are given analytical expressions for determining the settling time of the inductive load current with prescribed accuracy. An interactive mode of the scanning television optical microscope operation is proposed. The essence of the STOM interactive operation mode is that the instant when the code of the next coordinates of the illuminating raster element is delivered to the system is determined by the current settling time (obtained with the prescribed accuracy) and the duration of an illumination pulse. Two block diagrams have been proposed which, in the interactive operation mode, generate normalized pulses, whose duration is equal to the duratin of transient for the inductive load current settling. A block diagram of the scanning television optical microscope that takes into account the duration of the transient that corresponds to the settling time of the illuminating scanning beam in different STOM operation modes has been developed. Проаналізовано шляхи підвищення швидкодії формування освітлювального растра в сканувальному телевізійному оптичному мікроскопі. Растр формується цифро-аналоговим методом з використанням прецизійного перетворювача напруга-струм. Широкі функціональні можливості мікроскопа за рахунок формування растра змінних розмірів, змінної роздільної здатності та зміщення зменшеного растра в довільну точку екрана електронно-променевої трубки вимагають контролювати час виведення світного сканувального променя в точку зі заданими координатами та зі заданою точністю. Пропонується апаратний варіант збільшення швидкодії, який дасть змогу значно скоротити час формування сканувального растра в дискретному режимі. Для забезпечення високої точності перетворення вхідної напруги на струм котушок відхилювальної системи перетворювач напруга-струм виконано за схемою підсилювача постійного струму з глибоким від’ємним зворотним зв’язком за струмом. Сигнал від’ємного зворотного зв’язку формується на прецизійному резисторі, ввімкненому послідовно з індуктивним навантаженням. Індуктивним навантаженням є навої індуктивності відхилювальної системи. Точність перетворення вхідної напруги в струм навантаження визначається загальним коефіцієнтом підсилення без урахування дії від’ємного зворотного зв’язку. Як правило, коефіцієнт підсилення перевищує 1000, а коефіцієнт передачі перетворювача напруга-струм близький до одиниці. Залежно від амплітуди вхідного сигналу підсилювальні каскади перетворювача напруга-струм можуть працювати як в лінійному режимі, так і в режимі насичення. Останній режим виникає внаслідок розриву петлі зворотного зв’язку через велику різницю амплітуд вхідного сигналу і сигналу від’ємного зворотного зв’язку. Наведено аналітичні вирази, які дають змогу визначити час встановлення струму в індуктивному навантаженні зі заданою точністю. Запропоновано активний режим роботи сканувального телевізійного оптичного мікроскопа. Суть активного режиму роботи полягає в тому, що код наступної координати світного сканувального променя видається через час, який визначається часом перехідного процесу встановлення струму в індуктивному навантаженні зі заданою точністю та тривалістю імпульсу підсвічування. Запропоновано дві структурні, які в активному режимі роботи формують імпульси нормованої величини, тривалість яких дорівнює тривалості перехідного процесу встановлення струму в індуктивному навантаженні. Розроблено структурну схему сканувального телевізійного оптичного мікроскопа, яка враховує тривалість перехідного процесу встановлення світного сканувального променя за різних режимів роботи мікроскопа.
 • Item
  Method of structure identification for interval difference operator based on the principles of honey bee colony functioning
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Porplytsya, Nataliya; Dyvak, Mykola; Dyvak, Taras
  In the article, the problem of structure identification of the interval difference operator (IDO) as a model of distributed parameters object is considered. A new method of structure identification of the IDO based on the foraging behavior of a honey bee colony has been proposed and verified. In addition, a neural-like computational scheme of the implementation of the method has been developed. The effectiveness of using the proposed method and its computational scheme are shown on the example of building a macromodel for the prediction of humidity distribution on a drywall sheet in the process of its drying. Розглянуто задачу структурної ідентифікації інтервального різницевого оператора (ІРО) як моделі об’єкта з розподіленими параметрами. Запропоновано та обґрунтовано новий метод структурної ідентифікації ІРО на основі харчової поведінки колонії медоносних бджіл. Крім того, розроблено нейроподібну схему реалізації зазначеного методу. Ефективність застосування запропонованого методу та його обчислювальної схеми проілюстровано на прикладі побудови макромоделі процесу розподілу вологості на поверхні листа гіпсокартону на стадії його сушіння.
 • Item
  Modular network interface for distributed information navigation systems
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Pasternak, Iryna; Morozov, Yuriy
  A modular approach providing unification by dividing a network interface into the universal and special parts in the context of distributed information navigation systems is proposed. The main principles of such approach and its software implementation are considered in the article. It is shown that the efficiency of the modular structure of the interface of distributed navigation systems, including the development time and speed of data processing, depends on the techniques used for their implementation and tools of object-oriented technologies. Запропоновано модульний підхід, що забезпечує уніфікацію шляхом розділення мережевого інтерфейсу на універсальну і спеціальну частини в контексті розподілених інформаційних навігаційних систем. Розглянуто основні принципи такого підходу та його программне застосування. Показано, що ефективність модульної структури інтерфейсу розподілених навігаційних систем, враховуючи час розробки та швидкість обробки даних, залежить від методик, використаних для їхнього застосування та інструментарію об’єктно-орієнтованих технологій.
 • Item
  Modelling of resources accumulation and their operational control in biotechnological, biomedical and web information systems
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Pasichnyk, Roman
  The aim of this work is to build a structure of a mathematical model for resource accumulation and their operational control in biotechnological, biomedical and Web information systems for the in-depth studies of their common properties. For the first time ever a concept of the models for the mentioned processes is proposed as a system of differential equations. The equations describe the dynamics of state variables, of a substrate and of a product of the processes being analysed. Each partial implementation of the conceptual model includes a nonlinear part represented by Monod function. This raises the problem of developing a generalized method for identifying the nonlinear models of the mentioned type, which will be resolved in future publications. Метою цієї праці є побудова структури математичної моделі процесів нагромадження ресурсів та оперативного управління ними в біотехнологічних, біомедичних та веб-інформаційних системах для поглибленого вивчення їх спільних властивостей. Вперше запропоновано концепцію моделей згаданих процесів у вигляді системи диференціальних рівнянь, які описують динаміку змінних стану, субстрату та продукту аналізованих процесів, що взаємодіють. Кожна часткова реалізація концептуальної моделі містить нелінійну частину, представленою функцією Моно. Це породжує проблему побудову узагальненого методу ідентифікації нелінійних моделей згаданого виду, яку планується розв’язати в подальших публікаціях.
 • Item
  Unconventional methods of analysing diode rectifiers with asymmetrical supply
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Olszowiec, Piotr
  Output voltage parameters of diode rectifiers such as mean and root mean square (RMS) value are decisive for proper operation of DC systems fed from these rectifiers. It is necessary to know these parameters for the assessment of the operation conditions of these systems. In the paper a formula for the output voltage of three-phase diode rectifiers fed by asymmetrical voltages is derived. The derivation of a universal formula for an output voltage mean value of nphase diode rectifiers with the use of the mathematical induction method is also presented. Такі параметри вихідної напруги діодних випрямлячів, як середнє та середньоквадратичне значення є вирішальними для правильного функціонування систем постійного струму, які живляться від цих випрямлячів. Необхідно знати ці параметри для оцінювання умов роботи таких систем. У статті виведено формулу вихідної напруги для трифазного діодного випрямляча, який живиться асиметричною напругою. Також тут представлено виведення універсальної формули для середнього значення вихідної напруги для n-фазного діодного випрямляча з використанням методу математичної індукції.
 • Item
  Hardware-in-the-loop simulationof 3D coordinates determination subsystem by using modified method of stereopairs
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Myts, Andriy
  The question of determining threedimensional coordinates of a visual object (aircraft) arises in the air and runway areas of airports where radar systems are ineffective. The main objective of the work is to develop and improve basic algorithms and basic hardware structures for optimal calculation of threedimensional coordinates of a visual object in real time. This article discusses hardware-in-the loop simulation and further development of subsystems for determining coordinates of an object identified on the video image of an airport’s runway and surrounding area. This paper documents the hardware and software implementation of an algorithm used to calculate three-dimensional coordinates of a visual object by using the modified method of stereopairs. Namely, processing of incoming analog signals, binarization of the frame taken from a video by cropping, and determining coordinates of the object for each image (out of three images) by its center of weight, and then calculation of 3-dimensional coordinates by using the modified method of stereopairs. The developed system is designed to support the existing flight safety control systems used at control towers, and to provide a display of a real situation at airports within view of a video camera. For the subsystem to be modeled and verified for proper operation, we used a video with known coordinates of a reference plane for each frame. The results obtained through the simulation of an automatic subsystem for the determination of aircraft coordinates are quite close to the actual coordinates of a real object and do not exceed 2 % error. Apparently, the program testing has shown good outcomes that indicate the correct implementation of the algorithm. Питання визначення тривимірних координат візуального об’єкта (літака) виникає в повітряній та злітнопосадковій зонах аеропортів, де радіолокаційні системи (РЛС) є неефективними. Основне завдання роботи полягає у розробленні та вдосконаленні базових алгоритмів та базових апаратних структур для оптимального обчислення тривимірних координат візуального об’єкта в реальному режимі часу. Ця стаття розкиває апаратно-програмне моделювання та подальше розроблення підсистеми визначення координат об’єкта ідентифікованого на відеозображенні злітно-посадкової смуги та прилеглого простору аеропорту. Oписано апаратно-програмну реалізацію алгоритму для розрахунку тривимірних координати візуального об’єкта за допомогою модифікованого методу стереопари, а саме опрацювання вхідного аналогового сигналу, бінаризацію кадру, який взятий з відеоряду шляхом кадрування, та визначення координат візуального об’єкта для кожного з трьох зображень по його центру мас, розрахунок тривимірних координат за допомогою модифікованого методу стереопари. Розроблена система призначена бути допоміжною для існуючих систем безпеки польотів контрольно-диспетчерських пунктів (КДП), і забезпечує відображення реальної обстановки в аеропорту та прилеглих зонах у межах поля зору відеокамери. Для моделювання підсистеми та перевірки на коректність її роботи використано еталонне відеозображення з відомими координатами літака для кожного кадру. У результаті моделювання автоматичної підсистеми визначення тривимірних координат літальних апаратів отримано результати, доволі близькі до реальних координат візуального об’єкта, що не перевищували 2 %. Отже, результати випробування програми є хорошими, що свідчить про правильну реалізацію алгоритму.
 • Item
  Estimation of operation reliability of control electronic systemswith the use ofmaximum product problem
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Meshaninov, Serhiy
  In the article there are presented the results of analytical research on the operation reliability of a complex engineering system using the example of a control electronic system. Functioning of such a system is suggested to be considered with the use of a maximum product problem. At the same time an adequate balance between its reliability and efficiency is chosen as a criterion for the estimation of its reliable and efficient functioning. We consider the electronic system in the conditions of modern industry to be one of the most loaded subsystems. The analytical expressions have been obtained which allow setting the optimal balance between the reliability and efficiency of control electronic system operation. The offered approach allows more effective and adequate estimation and prognosis of the state and performance of any electronic system at all stages of its life cycle, from the beginning of exploitation to the end of the warranty period, and, in many cases, during the extension of this period, on the basis of the continuous control of the balance in accordance with the maximum product problem. Показано результати аналітичних досліджень надійності роботи складної електронної системи на прикладі електронної системи управління та контролю. Функціонування такої системи пропонується розглянути із застосуванням задачі про максимум добутку. Водночас адекватне співвідношення між її надійністю та ефективністю обирається як критерій для оцінювання її надійної та ефективної роботи. Прийнято, що електронна система в умовах сучасної промисловості є однією із найбільш навантажених підсистем. Отримано аналітичні вирази, що дають змогу встановити оптимальне співвідношення між надійністю та ефективністю роботи електронної системи управління та контролю. Запропонований підхід надає можливість ефективнішого й адекватнішого оцінювання та прогнозування стану і поведінки електронної системи на всіх стадіях її функціонування, від початку життєвого циклу до закінчення гарантійного періоду ексдлуатації, а також у багатьох випадках, за межами цього періоду, на підставі постійного контролю за вибраним співвідношенням, отриманим за допомогою задачі про максимальний добуток.
 • Item
  Induction motor macromodel based on experimental data
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Matviychuk, Yaroslav
  The macromodel of transients of a threephase induction motor in the terms of stator current, rotation rate and loading on the axis is described. Experimantal data are averaged per an alternating current (AC) period. Regularization of the experimantal data differentiation is demonstrated using cubic smoothing splines. The number of coefficients of macromodel is minimized by reduction of the approximating polynomial. Due to the reduction of macromodel the identification became correct. Adequate behavior of the macromodel has been verified for input signals different from those for which the macromodel has been built. Experimental transients are reproduced by two continuous nonlinear maсromodels of the first order with a relative mean square error less than 1%. The received macromodel is notable for its low order and high-fidelity output signals. Описано макромодель трифазного асинхронного двигуна, отриману для таких параметрів, як навантаження на валу, струм живлення однієї з фаз та частота обертання ротора. Експериментальні дані усереднено за період змінного струму живлення. Продемонстровано регуляризацію обчислення похідних вихідних сигналів макромоделі за допомогою згладжуючих кубічних сплайнів. Кількість коефіцієнтів макромоделі мінімізовано за методом редукції апроксимуючого поліному. Завдяки редукції ідентифікація макромоделі стала коректною. Адекватну поведінку макромоделі перевірено на сигналах, відмінних від сигналів, за якими збудовано макромодель. Експериментальні перехідні процеси відтворено двома нелінійними макромоделями першого порядку зі середньоквадратичною похибкою, меншою за 1 %. Отримана макромодель вирізняється гранично малим порядком і високою точністю відтворення вихідних сигналів.
 • Item
  Research into influence ofa capacitor connected in series to an asynchronous motor on the motor operation
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Malyar, Vasyl; Hamola, Orest; Ryzhyi, Taras
  Transmission of electrical energy to the place of consumption is accompanied by its loss, defined by the magnitude of currents that flow through thetransmission line. As the main load is inductive in nature, the currents in the line have reactive components, which provide additional energy losses in the line. For their reduction, a capacitor set is connected in parallel or in series to the consumer. The paper proposes a method and an algorithm of the research into the influence of capacitance value of the series capacitor set on the basic parameters and characteristics of asynchronous motors (AM). Unlike the classical equivalent circuits, the developed algorithm uses a mathematical model of AM in form of nonlinear equations system, which takes into account nonlinear dependences of flux linkage on currents and current displacement in squirrel-cage rotor bars. This allows the highly accurate determination of the electromagnetic parameters of the motor and varying (due to skin effect) resistances of the rotor winding, which significantly affect the occurrence of resonance. Пересилання електричної енергії до місця споживання супроводжується її втратами, які визначаються величиною струмів, що протікають по лініії. Оскільки основне навантаження має індуктивний характер, то струми в лінії мають реактивну складову, яка створює додаткові втрати електроенергії в лінії. Для їх зменшення використовують конденсаторні установки, які вмикають паралельно або послідовно зі споживачем. У роботі пропонується метод і алгоритм дослідження впливу значення ємності послідовно увімкнених конденсаторів на основні показники та характеристики асинхронних двигунів (АД). На відміну від класичних заступних схем, у розробленому алгоритмі використовується математична модель АД у вигляді нелінійної системи рівнянь, у якій враховуються нелінійні залежності потокозчеплень від струмів та витіснення струму в стержнях короткозамкненого ротора, що дає змогу з високою достовірністю визначати електромагнітні параметри двигуна та змінні внаслідок скін-ефекту активні опори обмотки ротора, які істотно впливають на появу резонансу.
 • Item
  Research on efficiency of telephone networkswith different structures
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Chaban, Ksenia; Labа, Hanna; Tchaikovskyi, Ihor
  With the development of communication networks, their structures have also evolved and improved. Today the prospective development and construction of telephone networks of all levels of hierarchy calls for insight into their structures. The aim of this paper is determination and analysis of the efficiency of the most widespread structures of public telephone networks according to specific criteria for effectiveness. The paper sets the following tasks: 1) to analyze the most common structures of telephone networks and to build them on a particular area taking into account the initial data and methods for nodes locating; 2) to establish parameters of the telephone networks efficiency; 3) to calculate the chosen parameters for the building of structures and conduct a quantitative and qualitative analysis of the results obtained. The relevancy of this work is explained both by the lack, in scientific literature, of quantitative research into the parameters of efficiency of telephone networks with different structures and by practical needs related to the common use of various structures of the communication networks. З розвитком мереж зв’язку розвивалися й удосконалювалися структури мереж. Сьогодні перспективний розвиток телефонних мереж усіх рівнів їєрархії передбачає дослідження структур для їх побудови. Метою цієї роботи є побудова й аналіз ефективності найбпоширеніших структур телефонних мереж загального користування згідно з визначеними критеріями ефективності. У роботі поставлені завдання: 1) дослідити найпоширеніші структури телефонних мереж та побудувати їх на конкретній території з урахуванням вихідних даних і методів розташування вузлів; 2) обґрунтувати параметри ефективності телефонних мереж; 3) розрахувати вибрані параметри для побудованих структур і провести кількісний та якісний аналіз отриманих результатів. Актуальність цієї роботи пояснюється як відсутністю в літературі кількісного дослідження параметрів ефективності телефонних мереж з різними структурами, так і потребами практики, пов’язаними з широким застосуванням різних структур мереж зв’язку.
 • Item
  Techniques of random signal recognition for solution to applied problems
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014) Bezruk, Valeriy; Omelchenko, Anatolii; Fedorov, Oleksii
  Solutions to non-traditional problems of signal recognition are considered. Special treatment is given to the case when defined in the probabilistic sense signals to recognize are mixed with unknown signals. Methods for selection and recognition of a defined random signal are proposed for the cases when signal’s description is done by various probabilistic models. Real-life peculiarities of application of methods for selection and recognition of a defined random signal in the field of radiolocation, automated radiomonitoring, medical diagnostics and speaker identification are given. Розглянуто вирішення нетрадиційних задач розпізнавання сигналів, коли на розпізнавання подаються невідомі сигнали наряду з сигналами, заданими у ймовірнісному сенсі. Запропоновано методи селекції і розпізнавання заданих випадкових сигналів під час їх описування різними ймовірнісними моделями. Наведено практичні особливості застосування методів селекції і розпізнавання заданих сигналів у галузях радіолокації, радіомоніторінгу, медичної діагностики та ідентифікації дикторів.
 • Item
  Зміст до "Computational Problems of Electrical Engineering" Volume 4, number 2
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014)