Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2011. – №700

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 700 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 484 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 113
 • Item
  Одержання бітумів окисненням залишку перегонки нафти Орховицького родовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шакир Ал-Амері, Мухаммад; Гринишин, О. Б.
  Наведено результати експериментальних досліджень основних закономірностей процесу одержання окиснених нафтових бітумів на основі залишку перегонки важкої високосірчистої нафти Орховицького родовища. The work deals with the experimental results concerning main regularities of the obtaining of blown petroleum bitumen based on distilled residue of heavy high-sulphuric oil of Orkhovytsk deposit.
 • Item
  Аспекти рециклінгу будівельних відходів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Якимечко, Г. Я.; Попович, О. Р.
  Розглянуто питання накопичення та повторного використання будівельних відходів. Запропоновано способи переробки відходів в компоненти будівельних матеріалів. It was considered the question of accumulation and reuse of construction waste. It was proposed methods of recycling construction waste into building materials.
 • Item
  Одержання бутил- і амілацетатів у присутності солей перфтор(4-метил-3,6-діоксаоктан)сульфонатної кислоти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дзіняк, М. Б.; Мельник, С. Р.; Старчевський, В. Л.
  Досліджені закономірності естерифікації оцтової кислоти аліфатичними спиртами С4–С5 у присутності солей металів пефтор(4-метил-3,6-діоксаоктан)сульфонатної кислоти. Запропоновано зміни до технології одержання естерів оцтової кислоти із застосуванням цих каталізаторів. The features of esterification process of acetic acid with butyls and amyls alcohols at the presence of salts of perfluoric(4-methyl-3,6-dioxaoktan)sulphoacid have been investigated. The change to process of acetic esters obtaining with the use of these catalysts has been proposed.
 • Item
  Створення біотехнології отримання екзополісахаридів на основі глибинного культивування вищого базидіоміцету Schizophyllum commune
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ліновицька, В. М.; Бухало, А. С.; Швед, О. М.; Дуган, О. М.
  Вивчено вплив джерел вуглецю і азоту, рН та компонентів поживних середовищ (пивне сусло, бурякова меляса, кукурудзяний екстракт, пептон, екстракт кормових дріжджів) на накопичення екзополісахаридів та біомаси під час культивування вищого базидіального гриба Schizophyllum commune. Визначено сприятливі для біосинтезу екзополісахаридів та біомаси комплексні поживні середовища з глюкозою, нітратом амонію та кукурудзяним екстрактом. Запропоновано біотехнологію виробництва шизофілану. Iinfluence of sources of carbon and nitrogen, pH and components of nutrient mediums (beer wort, molasses, corn extract, peptone, extract of yeasts) on the accumulation of exopolysaccharide and biomass under cultivation of higher basidiomycetes mushroom of Schizophyllum commune. was studied. Complex nutrient mediums with glucose, ammonium nitrate and corn extract for biosynthesis of exopolysaccharide and biomass were determined. Biotechnology of schizophyllan was proposed.
 • Item
  Вплив металічної поверхні на здатність до водопоглинання просторовозшитих металогідрогелів полівінілпіролідону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гнатчук, Н. М.; Гриценко, О. М.; Гіщак, Х. Я.; Фещур, Х. І.; Суберляк, О. В.
  Досліджено вплив композиційного складу, природи та вмісту металу, температури на водовміст, коефіцієнт та ступінь набрякання просторовозшитих металогідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону у водному середовищі. Встановлено взаємозв’язок гідрофільності одержаних матеріалів від структури та складу кополімерів. The effect of composition formula, metal content and nature, temperature on water content, coefficient and degree of swelling of cross-linked metalhydrogels on the basis of polyvinylpirrolidone co-polymersin aqueous medium is investigated. It was determined the interrelation of obtained materials hydrophily from co-polymers structure and composition.
 • Item
  Одержання метакрилової кислоти в присутності B2О3–Р2О5–WО3/SIO2 каталізаторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Небесний, Р. В.; Івасів, В. В.; Жизневський, В. М.; Дмитрук, Ю. В.; Шибанов, С. В.
  Досліджено процес одержання метакрилової кислоти в газовій фазі. Встановлено вплив вмісту оксиду вольфраму на каталітичні властивості B2О3–Р2О5–WО3/SiO2 каталізатора; знайдено оптимальний за вмістом оксиду вольфраму каталізатор для процесу газофазної конденсації пропіонової кислоти з формальдегідом.The process of methacrylic acid obtaining in gas phase has been investigated. The effect of tungsten oxide content on catalytic properties of B2О3–Р2О5–WО3/SiO2 catalyst has been found; the optimum catalyst by the content of tungsten oxide for the process of gas phase condensation of propionic acid with formaldehyde has been found.
 • Item
  Вплив природи функційноактивних полімерів на процес золь-гель-переходу водорозчинних силікатів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ганчо, А. В.; Масюк, А. С.; Левицький, В. Є.
  Проведено модифікацію натрієвого рідкого скла функційноактивними полімерами: полівінілпіролідоном, полівінілбутиралем, полівініловим спиртом, натрієвою сіллю карбоксиметилуедюлози за золь-гель-технологією. Досліджені фізико-хімічні процеси під час зміни pH у водорозчинних силікатах залежно від природи полімеру. Встановлено вплив природи та концентрації осаджувача на процес золь-гель-переходу полімер-силікатних матеріалів. Using sol-gel technology changes have been made of liquid sodium glass by functionally-active polymers (polyvinylpyrrolidone polyvinilbutyral, polyvinyl alcohol, sodium salt of karboksymetyluedyulozy). The physic-chemical processes during the change of pH in water-soluble silicates, depending on the nature of polymer. Effect of the nature and concentration of precipitator in sol-gel transition of polymer-silicate materials are shown.
 • Item
  Вплив швидкості охолодження продуктів плазмолізу сірководню в конденсаторі змішування на утворення полімерної сірки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Яворський, В. Т.; Знак, З. О.; Оленич, Р. Р.
  Досліджено вплив швидкості охолодження продуктів плазмохімічного розкладу сірководню в конденсаторі змішування на вихід полімерної сірки, її дисперсність, ступінь кристалічності та властивості одержаного продукту. The influence of the rate of cooling of the products of the plasma-chemical decomposition of hydrogen sulphide in jet condenser into the yield of polymeric sulphur, its dispersiveness, degree of crystallinity and property of the obtained product is investigated.
 • Item
  Можливості одержання водного ін'єкційного препарату "2 в 1" на основі дисульфіраму та налтрексону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Зварич, В.; Заярнюк, Н.; Федорова, О.; Хом’як, С.; Шиян, Г.; Новіков, В. П.
  Досліджено можливість одержання водних ін`єкційних протиалкогольних та протинаркотичних пролонгів на основі дисульфіраму та налтрексону методом солюбілізації та емульгування з використанням фізіологічно активних полімерів. Obtaining of water-soluble prolongs including naltrexon and disulfiram, in medicinal forms of solutions for injections have been studied. Methods of solubilization and formation of emulsions by biological active polymers have been used.
 • Item
  Технологічні аспекти отримання керамічних імплантатів на основі кальцій-фосфатних матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Солоха, І. В.; Сірий, О. М.; Пона, М. Г.; Чверенчук, А. І.; Боровець, З. І.
  Проведено синтез біологічно активного мінералу гідроксиапатиту та показана можливість виготовлення масивних блоків на його основі з різною пористістю як матеріалів, що можуть бути використані для кісткової хірургії. Synthesis of biological active mineral hydroxyapatite (HA) was organized and shown possibility of production massive blocks based on HA with different porosity as materials which can be used for bone repairing.
 • Item
  Дослідження адсорбційної здатності сумішей на основі мінеральних сорбентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Доскач, Т. М.; Мальований, М. С.; Одноріг, З. С.; Мараховська, А. О.; Піх, О. М.
  Проведені дослідження щодо вирішення проблеми очищення газових викидів від тваринницьких ферм. Досліджено адсорбційну здатність цеоліту, палигорськіту та глауконіту щодо аміаку. The conducted researches are in relation to the decision of problem of cleaning of gas extrass from stock-raising farms. Investigational adsorbtivity of zeolite, paligorskite and to the glauconite in relation to an ammonia.
 • Item
  Особливості набухання у воді та колапсу водо-етанольних розчинах поліакриламідних гідрогелей з полімерним каркасом, закріпленим на поліпропіленовій сітці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Самарик, В. Я.; Носова, Н. Г.; Пузько, Н. В.; Тарас, Р. С.; Тавокін, В. В.
  Досліджено вплив на основні характеристики гідрогелів з полімерним каркасом, ковалентно закріпленим на поліпропіленовій сітці почергового колапсувння у водних розчинах етилового спирту з подальшим набуханням у воді. Показано, що ці гідрогелеві композиції колапсують у водо-етанольних розчинах з концентрацією спирту більшою, ніж 45 %. Показано, що циклічне набухання і колапс можуть призвести до руйнування структури гідрогелю з визначеним складом гелеутворювального полімеру. The influence of multiple swelling/deswelling in water and water-ethanol solutions of grafted to the polypropylene net hydrogels, on the basic properties thereof has been studied. It has been shown that hydrogel collapse occurs under the ethanol concentrations over 45 %. It has been shown that the cyclic hydrogel swelling/deswelling leads to hydrogel destruction depending on gel-forming polymer content.
 • Item
  Одержання бітумнополімерних матеріалів на основі важких нафтових залишків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Хлібишин, Ю. Я.; Піх, З. Г.; Почапська, І. Я.
  Досліджена можливість одержання на основі важкого залишку орховицької нафти бітумполімерного матеріалу, який за своїми властивостями наближається до дорожніх бітумів. Досліджено вплив різних полімерів та їх кількості на властивості одержаних бітумних матеріалів.The possibility of obtaining bitum polymeric materials in the base heavy reduce of Orhovetsk oil similar to road bitum is studied. The influence of different polymers and its quantity by properties of bitum materials is determined.
 • Item
  Окиснення етилбензолу у присутності каталітичних систем, що містять органічні добавки різної природи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Реутський, Вол. В.; Мельник, Ю. Р.; Старчевський, В. Л.
  Досліджено окиснення етилбензолу у присутності каталітичних систем, що поряд із сіллю металу змінної валентності містять органічні добавки. Висловлене припущення про механізм впливу добавок на процес окиснення етилбензолу. The process of oxidation of ethylbenzene in the presence of catalytic systems that with salt of variable valence metal contains organic additives was explored. Were made suggestion about the influence mechanism of additives on the oxidation of ethylbenzene.
 • Item
  Дослідження кінетичних закономірностей радикальної полімеризації дициклопентадієну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Магорівська, Г. Я.; Дзіняк, Б. О.
  Вивчено кінетику полімеризації одного з основних смолоутворюючих компонентів фракції С9 – дициклопентадієну (ДЦПД). Встановлено основні кінетичні параметри процесу. The article is didicated to the investigation the process of polymerization kinetics the one of fundamental principal component in C9 fraction – dicyclopentadien. The principal kinetic parameters the process have been established.
 • Item
  Поліетиленглікольвмісні олігомерні носії та нанорозмірні системи доставки антимікробних речовин на їх основі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рябцева, А.; Остапчук, Ю.; Мітіна, Н.; Москвін, М.; Бойко, Н.; Стойка, Р.; Заіченко, О.
  Подано результати досліджень цілеспрямованого синтезу нових поліетилен- глікольвмісних олігомерних носіїв, а також їхня властивостей хімічними та фізико-хімічними методами. Показана можливість отримання нанорозмірних водних систем кон’югатів нових олігомерних носіїв з антимікробними речовинами. The results of purposeful synthesis of new oligomeric PEGylated carriers and their properties studied by chemical and physical-chemical methods are presented in the article. It is shown the opportunity to obtain nanoscale water systems of conjugates of novel oligomeric carriers with antimicrobial substances.
 • Item
  Вплив складу реакційної суміші на окиснення циклогексану у присутності каталітичних систем нафтенат кобальту – органічна добавка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мельник, Ю. Р.
  Вивчено вплив каталітичних систем, які містять органічні добавки (краун-ефіри або полігліколі) на елементарні стадії процесу. Вивчено вплив вищевказаних каталітичних систем за умови присутності продуктів окиснення циклогексану у початковій реакційній суміші. Зроблено припущення про вплив краун-ефірів і полігілколів на стадії перетворення циклогексанолу і циклогексанону. The article is dedicated to the investigation of influence of the catalytic systems, which contain organic additions (crown-ethers or polyglikols), on the elementary stages of process. Influence of the foregoing catalytic systems is studied on condition of being of products of oxidation a cyclohexane in initial reactionary mixture. Supposition is done about influence of crown-ethers or polyglikols on the stage of transformation of cyclohexanole and cycloheхanone.
 • Item
  Застосування акустично активованих реагентів у технологіях водоочищення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мних, Р. В.
  Досліджено вплив акустичних коливань ультразвукового діапазону на властивості суспензії кальцію гідроксиду та характер перебігу основних процесів водоочищення. The influence of acoustic vibrations in the ultrasonic range of properties of calcium hydroxide suspension and passing nature of the basic processes of water purification.
 • Item
  Структура амфіфільних гребінчастих кополімерів малеїнового ангідриду та а-олефінів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Будішевська, О. Г.; Кудіна, О. О.; Хоменко, О. І.; Штомпель, В. І.; Чекайло, М. В.; Воронов, С. А.
  З використанням методів рентгеноструктурного аналізу та скануючої електронної мікроскопії встановлено, що гребінчасті амфіфільні кополімери α-олефін-комалеїновий ангідрид та одержані їх полімераналогічними перетвореннями α-олефін-комалеїновий ангідрид-ко-метоксиполіоксиетилмалеїнат у масі мають шарувату структуру, яка сформована одним або двома типами бокових та основним ланцюгами. Using X-ray diffraction techniques and scanning electron microscopy we found that the amphiphilic comb-like copolymers α-olefin-comaleic anhydride and obtained via polymer-analog reactions α-olefin-comaleic anhydride-o-methoxypolyethylenoxymaleate have a layered structure in bulk that is formed by one or two types of side and main chains.
 • Item
  Антимікробні властивості ксилотрофного базидіоміцету Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) murrill
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дзигун, Л. П.; Кудрінецька, А. В.; Дуган, О. М.
  Проведено дослідження антимікробної активності дев’яти штамів виду Laetiporus sulphureus по відношенню до дев’яти тест-культур. Дослідження антимікробної активності показало повне пригнічення росту P. aeruginosa для усіх досліджуваних штамів L. sulphureus. А також наявність зон затримки росту E. coli для чотирьох штамів та S. aureus для чотирьох штамів L. sulphureus. Антагоністична активність для досліджуваних штамів L. sulphureus по відношенню до мікроміцетів виявлена не була. Antimicrobial activity of 9 strains of the species Laetiporus sulphureus against 9 test cultures was studied. Investigation of antimicrobial activity demonstrated the whole depressing of the growth of P. aeruginosa by all strains L. sulphureus. It was found out too the antagonistic activity of the 4 strains L. sulphureus against E. coli, and 4 strains L. sulphureus against S. aureus. Antagonistic activity for investigated strains of L. sulphureus against to micromycetes was not detected.