Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2006. – № 556

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”. Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – № 556 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор І. В. Кузьо. – 104 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів" № 556
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)
 • Item
  Зміст до Вісника "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів" № 556
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)
 • Item
  Чисельне моделювання самосинхронізації дебалансних віброзбудників
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Ярошевич, Т. С.; Тимощук, В. М.; Ярошевич, М. П.
  За допомогою пакета програм Maple досліджено процес самосинхронізації дебалансних збудників вібраційних машин. The research of process of self-synchronization of debalanced exciters of vibrational machines with the help of software package Maple is conducted.
 • Item
  Наближений розв’язок задачі пропорційного ізотермічного навантаження у межах синтезної моделі для матеріалів з термопружним мартенситним перетворенням
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Шандрівський, А. Г.
  Проаналізовано аналітичні співвідношення синтезної теорії для випадку ізотермічного пропорційного навантаження. Обґрунтовано межі застосування наближеного розв’язку задачі. In work the analysis of analytical correlations of synthetic’s theory is conducted for the case of the isothermal proportional loading. The scopes of application of close decision of task are grounded.
 • Item
  Перехідні процеси у привідній системі шахтної підіймальної установки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Харченко, Є. В.; Семчук, Л. В.
  Пропонується нелінійна математична модель перехідних процесів, що відбуваються у привідній системі шахтної підіймальної установки. Модель включає рівняння руху елементів системи, записані з урахуванням несталості зведеного моменту інерції рухомих частин підіймальної установки, а також рівняння електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. Сумісне інтегрування одержаної системи диференціальних рівнянь виконується числовим методом. Наведено результати числової реалізації побудованої моделі. The non–linear mathematic model of transition process that take place in driving system of mining elevating plant is proposed. The model includes the equation of movement of elements of the system that are written taking in account variable moment of inertia of moving parts of elevating plant, and also an equation of electromagnetic phenomena in asynchronous engine. The joint integration of the received system of differential equations is carried out by numerical method. The results of numerical realization of a build model are given.
 • Item
  Розрахунок процесу пуску насосного агрегату бурової установки з фрикційною оперативною муфтою
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Харченко, Є. В.; Ковальчук, Р. А.
  Пропонується математична модель динамічних процесів у насосному агрегаті з фрикційною оперативною муфтою, побудована з урахуванням несталості моменту інерції кривошипно-повзунного механізму насоса та довільної кількості поршнів насоса. Систему диференціальних рівнянь руху насосного агрегату інтегрують числовими методами з урахуванням моменту тертя у фрикційній муфті та рівнянь електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. The mathematical model of dynamic processes in the pump unit with a friction coupling, made in view of a variable moment of inertia of links of the connecting rod gear of the pump and the arbitrary amount of pistons of the pump is offered. The integration of system of differential equations of motion of the pump unit is carried out numerical methods in view of a friction torque in a friction coupling and the equations of electromagnetic appearances in an induction motor.
 • Item
  Вимушені коливання рухомих середовищ і асимптотичний метод їхнього дослідження
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Сокіл, М. Б.
  Досліджено вплив періодичних збурень на нелінійні коливання одновимірних середовищ, які характеризуються поздовжнім (обертальним) рухом. В основу досліджень покладено узагальнення методу Д’Аламбера для одного класу лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними, які не допускають відокремлення змінних; принцип одночастотності коливань у нелінійних системах; асимптотичний метод КБМ. Розглянуто резонансний і нерезонансний випадки. Explored influence of periodic indignations on the nonlinear vibrations of onedimensional environments which are characterized longitudinal (rotatory) motion. In basis of researches generalization of method of d’Alambert is fixed for one class of linear differential equalizations with equation in private derivative which shut out the separation of variables, principle of the unique vibrations in the nonlinear systems, asymptotyc method of КBМ. Resonance and unresonance cases are examined.
 • Item
  Асимптотичний метод і періодичні Аteb-функції у дослідженні коливних процесів рухомих нелінійно пружних одновимірних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Сокіл, Б. І.; Ліщинська, Х. І.
  Узагальнюючи, на основі використання періодичних Ateb-функцій, асимптотичний метод Крилова–Боголюбова–Митропольського на один клас диференціальних рівнянь з частинними похідними, отримано залежності, які визначають вплив кінематичних і фізико-механічних параметрів динамічних систем на їх амплітудно-частотну характеристику. Generalizing, on the basis of use of periodic Ateb-functions, asymptotic method of Krylov-Bogolyubov-Mitropolsky on one class of the differential equations with partial derivatives, it is received dependences which define agency of kinematic and physicomechanical parameters of dynamic systems on their amplitude-frequency characteristic.
 • Item
  Вплив взаємного розташування елементів стріли колінчастого підіймального пристрою на кутову жорсткість механізму піднімання верхньої секції
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Петренко, А. М.
  Досліджено вплив кута між осями секцій стріли колінчастого підіймального пристрою на зведену кутову жорсткість механізму підіймання верхньої секції. Формулу для визначення зведеної жорсткості одержано у вигляді добутку лінійної жорсткості гідроциліндра з трубопроводом і змінного коефіцієнта. Показано, що максимальне значення досліджуваного параметра може в декілька разів перевищувати його мінімальне значення, що істотно впливає на динаміку підіймального пристрою. Характер зміни зведеної жорсткості у процесі підіймання верхньої секції стріли суттєво залежить від розташування осей шарнірів, що з’єднують елементи підіймального механізму з секціями стріли. Influence of a corner between axes of sections boom of the elbow the elevating device on the resulted angular rigidity of the mechanism of rise of the top section is investigated. The formula for definition of the resulted rigidity it is received as product of linear rigidity of the hydrocylinder with the pipeline and variable factor. It is shown, that the maximal value of the researched parameter can in exceed some times its minimal value, that essentially influences dynamics of the elevating device. Character of change of the resulted rigidity during rise of the top section boom essentially depends from disposition axes of hinges to which help elements of the elevating mechanism with sections of the boom are connected.
 • Item
  Вплив наповнювача на стійкість циліндричної оболонки при контактному зварюванні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Лампіка, Р. В.; Воробець, Б. С.
  Досліджується температурне поле, напружено-деформований стан та стійкість термопружної рівноваги циліндричних оболонок з наповнювачем, стиснутих в осьовому напрямі, при з’єднанні їх встик за допомогою контактного зварювання. The warm-up field, tense-deformed condition and a thermo-tense balance stability of cylindrical shell with stuff which is compressed in the axial direction and warmed by the sources of heat concentrated on recirculating line are researched.
 • Item
  Алгоритм розрахунку механічних крутильних коливних процесів на прикладі системи «парова турбіна – ротор» синхронного турбогенератора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Чабан, А. В.
  Запропоновано метод розрахунку крутильних коливань системи “парова турбіна – ротор” турбогенератора за умови постійного в часі розподіленого електромагнітного моменту генератора. Диференціальні рівняння системи наведено в нормальній формі Коші. Here is proposed the method of calculatio n of rotatory vibration electromechanical processes on example of steam turbine and rotor of turbogenerator on condition that distributed turbogenerator torene is constant. The differential equations of system state are written down in normal Cauthy form. The results of computation are given.
 • Item
  Накопичення мікропошкоджень під час повзучості та оцінка параметрів відносного ресурсу сталі 12мх
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Кондир, А. І.; Палаш, В. М.; Гладиш, П. В.
  Наведено результати випробувань на повзучість та визначення ступеня пошкодження порами з метою оцінки залишкового ресурсу сталі 12МХ. Показано, що в умовах одновісного напруженого стану корисна відносна довговічність сягає 0,80–0,82 від часу до руйнування. Виявлено лінійну залежність між відносною об’ємною часткою пор та відносною дійсною деформацією повзучості. З метою оцінки ступеня деградації матеріалу на третій стадії повзучості обговорено термін накопичення пошкоджень. A detailed analysis of creep strain results and microdeterioration by pores during testing for low alloyed 12MKh steel with the aim of an estimation of a residual lifetime prediction has been undertaken. It is shown that for uniaxial stress state the useful relative lifetime achieves up to 0,80-0,82 from time to rupture. The results reveal that relative volume fraction of pores is a linear function of relative true strains. In order to account for deterioration of a material during creep, and explain the shape of tertiary creep, the concept of creep damage accumulation is discussed.
 • Item
  Розробка моделей і засобів аналізу несучої здатності дюбельного кріплення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Гелетій, В. М.; Гарбузинський, Р. Т.; Панів, П. М.
  Наведено результати дослідження несучої здатності дюбельних кріплень будівельних риштувань, одержані за допомогою комп’ютерного моделювання, основаного на методі кінцевих елементів, лабораторних експериментів і експериментального зразка вимірювального пристрою в місці установки будівельних риштувань. Встановлено, що визначальною причиню втрати несучої здатності дюбельного кріплення будівельних риштувань є руйнування матеріалу будівлі. In article results of research of permissible loads for plugs fastenings of building woods with the help of the computer modeling based on a method of final elements, with the help of laboratory experiments, and with the help of an experimental sample of the made measuring device used in installation sites of building woods are stated. It is established, that the determining reason of loss of bearing ability for plugs fastenings is destruction of a bricklaying in an installation site for plugs.
 • Item
  Силовий аналіз кулькового обмежувача обертального моменту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Гащук, П. М.; Малащенко, В. В.
  Розглянуто силову взаємодію між кульками та півмуфтами запатентованого обмежувача обертального моменту з урахуванням сил тертя на робочих поверхнях елементів. Запропоновано аналітичні залежності для проведення силового аналізу подібних пристроїв машинобудування на етапі проектування. Power co-operation between balls and semi muffs of limitation of twisting moment taking into account forces of friction is considered in the article. Analytical dependences for conducting of power analysis of analogical devices on the stage of planning are offered.
 • Item
  Підвищення прохідності автомобіля з простим міжколісним диференціалом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Гащук, П. М.; Миськів, Т. Г.
  Розглянуто різні аспекти застосування простого міжколісного диференціала. Запропоновано імпульсну систему довантаження колеса, яке знаходиться у гірших за зчепленням умовах. Проаналізовано прохідність автомобіля у складних дорожніх умовах з імпульсним довантаженням. Various aspects of use simple differential gear are examined. Pulsed system of loading is suggested for wheel with bad adhesion. Passability of automobile is analyzed in complicated condition for pulsed system of loading.
 • Item
  Дослідження перехідного режиму роботи вібраційної машини з просторовим рухом робочого органу, створеної на основі теорії синфазних коливань
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Гаврильченко, О. В.; Ланець, О. С.; Гурський, В. М.; Шпак, Я. В.
  Проаналізовано амплітудно-частотні характеристики тримасової коливальної системи вібраційної машини об’ємної обробки з електромагнітним приводом. Розглянуто перехідний режим роботи до усталеного синфазного руху, побудовано фазові портрети системи для перехідного та усталеного режимів роботи. This article describes the analysis of – frequency descriptions of peaks of the vibratory machine of volumetric processing with electromagnetic vibrator. Transient behavior of work is considered to a withstand co – phase motion. The portraits of phases of the system are built for transient and withstand behaviors of work.
 • Item
  Представлення кінематичних співвідношень в системах зовнішнього намотування барабанами у формі прямокутників з круговим спряженням кутів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Будзан, В. І.; Віннік, В. М.; Винник, В. В.
  Наведено математичну модель намотувальної системи, що складається з двох барабанів прямокутного поперечного перерізу та спряженими прямими кутами та гнучкого елемента (нитки). У процесі намотування змінюється: довжина матеріалу між барабанами, радіуси-вектори точок набігання матеріалу на приймальний барабан та збігання його з віддавального барабана, кути між матеріалом та радіусами-векторами барабанів. Авторами одержані рівняння руху системи та зміни довжини нитки. The paper presents the mathematical equations motion of the winding system that consists of the two square cross section coils. The main problem of this task consists in the system stiffness change that connected with the jumping-like change of the flexible element length. The equations of the mechanical system motion are obtained and the flexible element length change is described.
 • Item
  Спрощена модель динаміки вібраційного двигуна з механізмом вільного ходу
  (2006) Білоус, А. Б.; Кузьо, І. В.
  Наведено математичну модель динаміки вібраційного електродвигуна з механізмом вільного ходу (МВХ), що використовується для дослідження динаміки двигуна у випадку великої жорсткості ведучого та веденого елементів МВХ. This article contains simple mathematics model of motion pendulum vibration electric motor with overrunning clutch.
 • Item
  Експериментальні дослідження впливу овалізації на пружно-пластичний згин труб
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Білобран, Б. С.; Мельник, Н. Б.
  Наведено результати експериментальних досліджень чистого згину труб діаметром 57 мм за границею пружності. За результатами їхнього порівняння з розрахунковими даними, одержаними на підставі деформаційної теорії пластичності і теорії циліндричних оболонок, розбіжність не перевищує 10 %. The results of experimental researches of pure elasto-plastic bending with 57 mm in diameter are presented. Their comparison with calculating data get on the basis of the deformational theory of plasticity and theory of cylindrical shells are made. The discrepancy does not exceed 10 %.
 • Item
  Напружено-деформований стан нафтопроводу при його локальному підійманні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Білобран, Б. С.; Дзюбик, А. Р.; Павлик, В. Б.
  На основі розрахунку методом скінченних елементів напружено-деформованого стану трубопроводу розглядається задача його локального підіймання за допомогою гідравлічного домкрату. Виконано моделювання геометрії спеціальних підкладок та визначено допустиму величину прикладуваних зусиль. On the basis of computation by method of finite elements of tense-deformed state of pipeline a task of his local raising is considered by means hydraulic to the jack. A design of geometry of the special subspoons is executed and definite a possible size of efforts, that are put.